Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

I

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal § 3 (2) første ledd første punktum lyde:

Arbeidstaker som i løpet av de siste 18 måneder har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker til sammen, har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver for den overskytende permitteringstid.

II

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) skal § 4-7 annet ledd lyde:

Dagpenger kan ytes i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver.

III

I midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal det i del II nr. 2 gjøres følgende endring:

Lovens tittel skal lyde:

Lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Del II nr. 2 oppheves

IV

Loven trer i kraft 1. januar 2002.