Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunn

Omfanget av permitteringer varierer med konjunkturer og gjennom året. Det var en kraftig økning i antallet permitterte i 1999, men tallet var synkende ved utgangen av fjoråret. I 2000 var det i gjennomsnitt 12 800 helt eller delvis permitterte. Over 40 000 var imidlertid registrert som permitterte en eller flere ganger i løpet av dette året. Permitteringer benyttes først og fremst i bygg- og anleggsbransjen og i industrien.

På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet har Frischsenteret gjennomført en analyse av hvordan permitteringsregelverket påvirker varigheten av permitteringer. Trygdeperiodens lengde ble endret fire ganger i perioden 1990 - 1994. På grunnlag av disse endringene er det gjennomført en analyse av hva lengden på trygdeperioden betyr for permitteringenes varighet. Analysen viser at trygdeperiodens lengde påvirker omfanget av permitteringer. Frischsenterets funn er følgende:

  • Lengre trygdeperioder medfører tilsvarende lengre forløp av permitteringer.

  • Strømmen fra permittering tilbake til jobb eller ordinær ledighet øker vesentlig ved trygdeperiodens utløp.

  • Sannsynligheten for at permitteringen ender med ordinær ledighet øker med permitteringens lengde.

Reglene om dagpenger ved permittering innebærer at arbeidsgiverne i perioder med lav aktivitet kan velte sine lønnsforpliktelser over på trygdesystemet. Dette er en viktig forsikring for bransjer som er utsatt for et variabelt aktivitetsnivå. Uten en slik ordning ville man stått i fare for at det ikke ble kanalisert tilstrekkelig med ressurser til sektorer med høy risiko og store svingninger. Muligheten for dagpenger under permittering er samtidig av vesentlig betydning for arbeidstakerne. Selv om dagpengene som utbetales ved permittering er lavere enn normal lønn, sikres det nødvendige underhold.

Et generøst regelverk kan på den annen side medføre at for mye arbeidskraft kanaliseres til de næringer som preges av varierende aktivitet. Det kan også innebære at antallet permitteringer øker fordi det blir billigere for arbeidsgiver. Søkeaktiviteten til annet arbeid blant de permitterte reduseres dessuten ved et for generøst permitteringsregelverk.

Det er disse hensynene som må avveies ved utformingen av reglene.

Bakgrunnen for å gjøre den midlertidige endringen til en permanent ordning er et ønske om å støtte den kompetansehevingen som skjer gjennom deltagelse på arbeidsmarkedstiltak.