Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Som følge av forslag i St.prp. nr. 1 om reduksjon av trygdeperioden for permitterte, legger Arbeids- og administrasjonsdepartementet med dette frem forslag om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.

Det legges også frem forslag om å gjøre midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering permanent.

Permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiver lønnsplikt for permittert arbeidstaker i en arbeidsgiverperiode på tre dager. Deretter ytes dagpenger etter folketrygdloven i inntil 52 uker før arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer. Endringen i permitteringslønnsloven går ut på at arbeidsgivers lønnsplikt skal gjeninntre etter en trygdeperiode på 26 uker. I folketrygdloven reduseres perioden permitterte arbeidstakere kan få dagpenger tilsvarende fra 52 til 26 uker. Reglene skal bidra til sysselsetting i bransjer som er utsatt for variabelt aktivitetsnivå. På den annen side skal permitteringsregelverket forhindre at det bindes opp for mye arbeidskraft i disse bransjene.

På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet har Frischsenteret gjennomført en analyse av hvordan permitteringsregelverket påvirker varigheten av permitteringene. Analysen viser at økt generøsitet i permitteringsregelverket gjennom 1990-tallet har bidratt til å øke varigheten av permitteringsperiodene.

På bakgrunn av dette foreslås det en innstramming i forhold til dagens ordning. Departementet foreslår at trygdeperioden reduseres fra 52 til 26 uker. Endringen vil anslagsvis medføre en innsparing på 74 millioner kroner i 2002.

Lov om midlertidig endring i lov om lønnsplikt under permittering går ut på at arbeidsgivers lønnsplikt ikke gjeninntrer etter at arbeidstaker har vært permittert i 52 uker, dersom den permitterte arbeidstakeren på det tidspunktet deltar i et arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer først når arbeidsmarkedstiltaket er avsluttet. Den midlertidige endringen er vedtatt å gjelde ut 2001, men foreslås vedtatt til en permanent ordning.