Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.