Ot.prp. nr. 18 (1996-97)

Endringar i skattelovgjevinga

Til innholdsfortegnelse

Departementet gjer framlegg om:

  • Endringar i reglane om formuesverdsetjinga av aksjar, grunnfondsbevis og andelar i aksjefond.

  • Endringar i reglane om sats og fribeløp ved formuesskatten til kommunane.

  • Endring i folketrygdlova § 16-3 om arbeidsgjevaravgift for lærlingar.

  • Endring i skattehandsaminga av erstatning ved ekstraordinær nedslakting av buskap på gardsbruk på grunn av sjukdom - skattelova § 45 åttande ledd.

  • Endring i reglane for aksjesparing med skattefrådrag (AMS) ved tvangsinnløysing eller konkurs - skattelova § 44 ellevte ledd nr 2 b.

  • Endring i likningslova slik at det blir gitt heimel for at bankar mv blir pålagde å markere visse typar konti, typisk lønnskonti, når dei oppgir innskotskonti til likningsstyresmaktene.

  • Avvikling av skattefordelingsfondet - endring i husbanklova § 3.

Til dokumentets forside