Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Med forbehold om Stortingets samtykke har Arbeids- og administrasjonsdepartementet besluttet at Statskonsult skal omgjøres fra forvaltningsorgan til aksjeselskap med virkning fra 1. januar 2004. Spørsmålet om omgjøring er lagt fram i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Dette innebærer at arbeidstakerne går fra tjenestemannslovens virkeområde til arbeidsmiljølovens. I den forbindelse fremmes det forslag om at de ansatte i Statskonsult skal få beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 for en periode på tre år fra omdanningen.