Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av selskapet selv gjennom refusjonsplikt. De administrative og økonomiske konsekvensene av lovforslaget vil avhenge av om og i hvilket omfang rettighetene blir utløst. Det er ikke mulig å tallfeste nøyaktig behovet for nedbemanning av det nye selskapet. Det vil imidlertid være opp til styret å vurdere bemanningssituasjonen løpende. Beløpet er lagt inn i egenkapitalen med ordinære avkastningskrav på linje med selskapets egenkapital for øvrig.