Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

4 Høring

Forslaget har ikke vært på alminnelig høring, idet overgangsordningen kun berører et begrenset antall arbeidstakere. De berørte arbeidstakerne har via sine tillitsvalgte gjennom samtaler med departementet, hatt anledning til å uttale seg. Saken er offentlig kjent og har også vært debattert i media. Ut fra dette har det vært vurdert som åpenbart unødvendig å sende forslaget på alminnelig høring.