Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

2 Omdanningens betydning for arbeidstakerne

Utskillelsen av Statskonsult fra det statlige tariffområdet innebærer at virksomheten får status som eget rettssubjekt. For de ansatte som går over i det nye selskapet, vil arbeidsmiljølovens regler om ansettelse, oppsigelse, avskjed og fortrinnsrett avløse reglene i tjenestemannsloven. Videre vil arbeidstvistloven avløse tjenestetvistloven. Det legges til grunn at den enkelte arbeidstakers tilsettingsforhold løper uavbrutt videre inn i aksjeselskapet Statskonsult. De arbeidstakere som ikke vil ta imot tilbud om arbeid i aksjeselskapet, kommer i en spesiell situasjon. Hvorvidt de kan sies opp må vurderes etter tjenestemannsloven §§ 9 og 10. En slik oppsigelse vil i tilfelle utløse fortrinnsrett til ny statsstilling i inntil ett år etter fratreden, jf. tjenestemannsloven § 13. Retten til ventelønn vil falle bort i og med at arbeidstaker i denne situasjonen ikke har akseptert tilbud om annet høvelig arbeid.

For det tilfelle at aksjeselskapet mot formodning går konkurs, vil de ansattes utløste ventelønnsrettigheter etter loven opprettholdes, selv om selskapet ikke kan refundere ventelønnskostnadene til staten. Dette er i tråd med gjeldende rett.