Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS i samsvar med et vedlagt forslag.