Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)

Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Til innholdsfortegnelse

3 Overgangsordningen

For ansatte som går over fra forvaltningsorganet Statskonsult til aksjeselskapet Statskonsult AS, vil departementet fremme et lovforslag om at de ansatte for en periode på tre år etter ansettelse i selskapet, får beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6. Det presiseres at ordningen er en overgangsordning, og at den begrenses til å gjelde for de ansatte som følger med virksomheten i omdanningsprosessen.

Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av selskapet selv gjennom refusjonsplikt.

Tilsvarende overgangsordning er tidligere gitt ved liknende omdanninger fra statlig forvaltningsvirksomhet til private rettssubjekter.