Ot.prp. nr. 50 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets høringsbrev. Innkomne uttalelser

3.1 Departementets høringsbrev

Ved brev av 25 juni 1998 sendte Miljøverndepartementet lovutkastet på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Kommunene

 • Sametinget

 • Reindriftsadministrasjonen

 • Riksantikvaren

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Statens Kartverk

 • Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU)

 • Arkeologisk museum i Stavanger

 • Universitetet i Bergen, Bergen museum, Arkeologisk institutt

 • Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk

 • Vitenskapsmuseet i Trondheim, Institutt for arkeologi og kulturhistorie

 • Tromsø museum, Universitetet i Tromsø

 • Bergen Sjøfartsmuseum

 • Norsk Sjøfartsmuseum

 • Stavanger Sjøfartsmuseum

 • Sámi kulturmuitoráddi, Samisk kulturminneråd

 • Sámi kulturmuitoráddi, Romsa/Davvi Nordlánda, Samisk kulturminneråd, Troms/Nordre Nordland

 • Sámi kulturmuitoráddi, Finnmárku, Samisk kulturminneråd, Finnmark

 • Saemien kultuvremojhtshraerie, Snåasa, Samisk kulturminneråd, Snåsa

 • Nordic World Heritage Office

 • Statens naturoppsyn

 • Statens kulturminneråd

 • Statens naturforvaltningsråd

 • Riksadvokaten

 • ØKOKRIM

 • Landsdelspolitikammer Østlandet

 • Landsdelspolitikammer Agder-Rogaland

 • Landsdelspolitikammer Vestlandet

 • Landsdelspolitikammer Midt-Norge

 • Landsdelspolitikammer Nord-Norge

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Den Norske Advokatforening

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Samenes Landsforbund

 • Samenes Folkeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norskog, Norges Skogbruksforening

 • Norges Skogeierforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Fjellstyresamband

 • Norges Naturvernforbund

 • Den Norske Turistforening

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • Fortidsminneforeningen

 • KORG - Kulturvernets fellesorganisasjon

 • Norske Arkitekters Landsforbund

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Norsk Arkitekturmuseum

 • Norsk Kulturarv

 • Norsk Form

 • Norsk Museumsforbund

 • Den norske historiske forening

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Utmarkskommunenes sammenslutning

 • Forbundet KYSTEN

 • Norsk Forening for Fartøyvern

 • Norsk Jernbaneklubb

 • Norsk Veteranvognklubb

I høringsbrevet ba departementet om at den enkelte instans forela saken for underliggende instanser og organer som kan bli berørt av forslagene. Høringsfristen ble satt til 1 november 1998.

3.2 Innkomne uttalelser

Departementet har innen høringsfristen mottatt uttalelser fra følgende instanser:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Justisdepartementet

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • ØKOKRIM

 • Riksadvokaten

 • Reindriftsforvaltningen

 • Riksantikvaren

 • Statens Kartverk

 • Den Norske UNESCO-kommisjonen

 • Jernbaneverket

 • Statens kulturminneråd

 • Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU)

 • Norges Forskningsråd

 • Norsk Form

 • Samisk kulturminneråd

 • Landsdelspolitikammer Vestlandet

 • Landsdelspolitikammer Agder/Rogaland

 • Halden politikammer

 • Alle fylkeskommunene

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Vitenskapsmuseet i Trondheim, Institutt for arkeologi og kulturhistorie

 • Arkeologisk Museum i Stavanger

 • Bergen Sjøfartsmuseum

 • Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalgalleriet

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • KORG - Kulturvernets fellesorganisasjon

 • Norges Museumsforbund

 • Forbundet KYSTEN

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Den Norske Advokatforening

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Bondelag

 • Norsk Kulturarv

 • Fortidsminneforeningen

 • Astrup Fearnley Museet for Moderne kunst

 • Norsk Folkemuseum

 • Gruetunet Museum

 • Norsk Arkitekturmuseum

 • Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

 • Finnøy kommune

 • Meråker kommune

 • Rygge kommune

 • Hole kommune

 • Stange kommune

 • Holtålen kommune

 • Ålesund kommune

 • Volda kommune

 • Vaksdal kommune

 • Nord-Aurdal kommune

 • Sola kommune

 • Voss kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Kristiansand kommune

 • Nes kommune

 • Gol kommune

 • Rendalen kommune

 • Levanger kommune

 • Gran kommune

 • Snillfjord kommune

 • Harstad kommune

 • Oppegård kommune

 • Hol kommune

 • Bærum kommune

 • Folldal kommune

 • Farsund kommune

 • Karasjok kommune

 • Oslo kommune

 • Ål kommune

 • Bjugn kommune

 • Kautokeino kommune

 • Hemsedal kommune

 • Suldal kommune

 • Flå kommune

 • Åmot kommune

 • Hå kommune

 • Frogn kommune

 • Time kommune

 • Sula kommune

 • Nittedal kommune

 • Gjesdal kommune

 • Ski kommune

 • Vik kommune

 • Engerdal kommune

 • Lier kommune

 • Nordreisa kommune

 • Lyngen kommune

 • Porsanger kommune

 • Enkelte privatpersoner

Det er kommet inn i overkant av 120 uttalelser til forslaget om endringer i kulturminneloven. Et stort flertall av høringsuttalelsene er generelt positive til endringsforslagene. Det er også et klart flertall som støtter de enkelte endringsforslagene.

Noen instanser har forslag til presiseringer, utdypinger og endringer, herunder forslagene om automatisk fredning av byggverk fra perioden 1537 - 1649, ekspropriasjon av og forkjøpsrett til løse kulturminner, fredning av båter, forenklet saksbehandlingsprosedyre for fredning av statens byggverk og anlegg og utførsel av løse kulturminner.

Flere instanser har synspunkter på omtalen av lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser. Kommunenes Sentralforbund, fylkeskommunene og enkelte kommuner påpeker at lovendringsforslagene vil medføre behov for økte ressurser i den enkelte fylkeskommune. Det er i foreliggende endringsforslag ikke tatt stilling til hvilke forvaltningsnivå som skal ha ansvaret etter bestemmelsene. Dette vil bli endelig avklart i etterkant av lovendringen. Dersom dette medfører at nye oppgaver blir lagt til fylkeskommunene/Samisk kulturminneråd vil ressursspørsmålet bli tatt opp på vanlig måte. Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet ber om at de økonomiske og administrative konsekvenser blir nærmere utredet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.

En del høringsinstanser har foreslått endringer i kulturminneloven som ikke var tatt opp i høringsbrevet. Dette omfatter bl a behovet for et bedre vern av museale bygninger, kirker, finne- og taterkulturen og den kvænske kulturen. Departementet har merket seg disse forslagene, og ser det som naturlig at disse innspillene blir nærmere vurdert av det offentlige utvalget som er oppnevnt for å utrede strategier, mål og virkemidler innen kulturminnepolitikken. Disse forslagene vil derfor ikke bli ytterligere kommentert i denne proposisjonen.

I tillegg har flere høringsinstanser, herunder Nærings- og handelsdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Kulturarv, Rogaland fylkeskommune og Sola og Ålesund kommuner, påpekt at en gjennomgang av skatter og avgifter som pålegges eiere av kulturminner, er en viktig oppgave som må tas i oppfølgingen av foreliggende lovendringssak. Departementet viser til at økonomiske virkemidler, herunder skatte- og avgiftssystemet, har stor betydning for vedlikehold, istandsetting og skjøtsel av fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer. I Innst S nr 150 til St meld nr 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling går en samlet komite inn for at Regjeringen gjennomgår de skatter og avgifter som pålegges eiere av kulturminner. Formålet med en slik gjennomgang må være å hindre at skatte- og avgiftssystemet motvirker privat verneinnsats. Departementet har derfor startet et arbeid med å gjennomgå dagens regelverk med sikte på å identifisere ordninger som motvirker privat verneinnsats. Ut over dette vil ikke dette spørsmålet blir kommentert i denne proposisjonen.

Til dokumentets forside