Ot.prp. nr. 50 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Miljøverndepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside