Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Barne- og familiedepartementet ligg ved.