Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Til innholdsfortegnelse

1 Rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars 1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke1 1 )

[ RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -22)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité, og

ut fra følgende betraktninger:

Målene og prinsippene for Fellesskapets miljøpolitikk, slik den er definert i De europeiske fellesskaps handlingsprogrammer for miljø, består særlig i å forebygge, redusere og så langt mulig fjerne forurensning, fortrinnsvis ved kilden, og sikre at råstoffressurser forvaltes fornuftig, også ut fra prinsippet om at «forurenseren betaler». I De europeiske fellesskaps fjerde handlingsprogram for miljø (1987-1992) understrekes betydningen av at det blir iverksatt en politikk med sikte på rene produkter.

Rådet har i sin resolusjon av 7. mai 1990 oppfordret Kommisjonen til snarest mulig å fremlegge et forslag med sikte på å innføre en fellesskapsordning for miljømerking som tar hensyn til produktets innvirkning på miljøet i produktets hele levetid.

Europaparlamentet har i sin resolusjon av 19. juni 1987 om avfallshåndtering og gamle fyllplasser, støttet innføring av et fellesskapsmiljømerke for rene produkter.

Allmennheten ønsker i stadig sterkere grad å bli informert om produkter som har redusert innvirkning på miljøet. Enkelte medlemsstater har allerede en ordning for tildeling av et merke for slike produkter, og flere andre medlemsstater overveier å innføre en slik ordning.

En ordning for tildeling av miljømerke for produkter som har redusert innvirkning på miljøet, vil synliggjøre de mest miljøvennlige alternativer og således gjøre det mulig å veilede forbrukere og brukere i deres valg.

Slik veiledning for forbrukeren og brukeren oppnås best ved å fastsette ensartede kriterier, som får anvendelse innen hele Fellesskapet, for ordningen for tildeling av merket.

Selv om nåværende eller fremtidige uavhengige ordninger kan opprettholdes, er formålet med denne forordning å legge forholdene til rette for at det på lengre sikt kan innføres et effektivt felles miljømerke innen Fellesskapet.

Anvendelse av ordningen for tildeling av merke bør være frivillig. En slik fremgangsmåte vil med støtte i markedskreftene fremme forskning og utvikling, særlig innen rene teknologier, og dermed føre til nyskaping.

Kriteriene bør anvendes likt og fremgangsmåtene følges innen hele Fellesskapet.

Ordningen for tildeling av miljømerke må ta hensyn til de viktigste berørte gruppers interesser og bør derfor sikre at disse gruppene på en hensiktsmessig måte medvirker til å definere produktgrupper og til å fastsette særskilte miljøkriterier for hver produktgruppe.

Forbrukere og foretak bør på hensiktsmessig måte gis opplysninger om ordningen for tildeling av miljømerke.

Miljømerket bør utfylle andre nåværende eller fremtidige fellesskapsordninger for merking -

VEDTATT DENNE FORORDNING:]

Artikkel 1

Formål

Denne forordning innfører en fellesskapsordning33) for tildeling av miljømerke som har til formål

 • å fremme utforming, produksjon, markedsføring og bruk av produkter som har redusert innvirkning på miljøet i hele sin levetid, og

 • å gi forbrukerne bedre informasjon om produktenes innvirkning på miljøet,

uten at produktsikkerhet eller arbeidstakeres sikkerhet derved settes i fare eller produktets bruksegenskaper påvirkes vesentlig.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordning får ikke anvendelse på næringsmidler, drikkevarer og legemidler.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med:

 1. «stoffer», grunnstoffer og deres forbindelser som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 196744) om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer,

 2. «preparat», blandinger eller oppløsninger som definert i artikkel 2 i direktiv 67/548/EØF,

 3. «produktgruppe», produkter som er beregnet på lik bruk og kan anvendes likt,

 4. «helhetlig metode», vurdering av et produkts hele levetid fra fremstilling, herunder valg av råstoffer, distribusjon, forbruk og bruk, til disponering etter bruk.

Artikkel 4

Allmenne prinsipper

1. Miljømerket kan tildeles produkter som oppfyller formålene fastsatt i artikkel 1 og er i samsvar med EØS-avtalens55) krav med hensyn til helse, sikkerhet og miljø.

2. Miljømerket skal under ingen omstendigheter tildeles

 1. produkter som er stoffer eller preparater klassifisert som farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF og 88/379/EØF.66)

  Merket kan tildeles produkter som inneholder et stoff eller preparat klassifisert som farlig i henhold til nevnte direktiv, i den utstrekning produktene oppfyller formålene nevnt i artikkel 1,

 2. produkter fremstilt ved prosesser som i vesentlig grad kan være til skade for mennesker og/eller miljøet.

3. Produkter som innføres i EØS77) og som det søkes om tildeling av miljømerke for i samsvar med denne forordning, skal minst oppfylle de samme strenge kriterier som produkter fremstilt innen EØS.

Artikkel 5

Produktgrupper og miljøkriterier

1. Vilkårene for tildeling av merke skal fastsettes for hver produktgruppe.

Produktgrupper, særskilte miljøkriterier for hver gruppe og kriterienes respektive gyldighetstid skal fastsettes etter fremgangsmåten i artikkel 7, etter at høringen omhandlet i artikkel 6 er avsluttet.

2. [Kommisjonen skal iverksette fremgangsmåten og høringen etter anmodning fra det ansvarlige organ eller de ansvarlige organer nevnt i artikkel 9 eller på eget initiativ. Det ansvarlige organ kan handle på eget initiativ eller etter anmodning fra enhver berørt gruppe eller person; i sistnevnte tilfelle skal organet avgjøre om anmodningen er berettiget. Før det ansvarlige organ forelegger en anmodning for Kommisjonen, skal det foreta en hensiktsmessig høring av interessegrupper og underrette Kommisjonen om utfallet av høringen. ]88)

3. Hver produktgruppe skal defineres slik at det sikres at alle konkurrerende produkter som er beregnet på lik bruk og kan anvendes likt, inngår i samme gruppe.

4. De særskilte miljøkriteriene for hver produktgruppe skal fastsettes etter en helhetlig metode basert på formålene i artikkel 1, de allmenne prinsippene i artikkel 4 og parametrene i det veiledende vurderingsskjema i vedlegg I. Kriteriene må være presise, klare og objektive for å sikre at de ansvarlige organer anvender dem på en ensartet måte. Kriteriene må sikre et høyt miljøvernnivå, så langt mulig være basert på bruk av rene teknologier og eventuelt gjenspeile ønskeligheten av å gjøre produktets levetid så lang som mulig.

Dersom det blir nødvendig å tilpasse det veiledende vurderingsskjema til den tekniske utvikling, skal tilpasningen skje etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

5. Gyldighetstiden for produktgruppene skal være ca. tre år. Gyldighetstiden for et kriterium kan ikke overstige gyldighetstiden for den produktgruppe kriteriet gjelder.

Artikkel 6

Høring av interessegrupper

1. [Med sikte på fastsettelse av produktgruppene og de særskilte miljøkriteriene nevnt i artikkel 5 skal Kommisjonen før den fremlegger et utkast for komiteen nevnt i artikkel 7, høre de viktigste interessegrupper, som for dette formål møtes i et høringsforum, og ta hensyn til utfallet av nasjonale høringer.

2. Forumet bør minst omfatte representanter på fellesskapsplan for følgende interessegrupper:

 • industri

 • handel

 • forbrukerorganisasjoner

 • miljøvernorganisasjoner.

Hver interessegruppe kan være representert med høyst tre deltakere.

De medvirkende interessegrupper bør sikre en passende representasjon ut fra de aktuelle produktgrupper og av hensyn til nødvendigheten av å sørge for kontinuitet i forumets arbeid.

3. Kommisjonen fastsetter forumets forretningsorden etter fremgangsmåten i artikkel 7.

4. Fristen for forumets høring kan under ingen omstendigheter overstige seks uker.

5. Kommisjonen skal oversende komiteen nevnt i artikkel 7 utfallet av høringene sammen med utkastet til tiltak som skal treffes. ] 9 9 )

Artikkel 7

Komité

1. [Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en frist som formannen kan fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 paragraf 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse.

4. Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen omgående fremlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

5. Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder etter at forslaget ble fremlagt, skal Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene. ] 10 10 )

Artikkel 8

Miljømerket

1. Miljømerket skal innbefatte logoen vist i vedlegg II.

2. Søknad om tildeling av merket skal finne sted etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 10.

3. Beslutning om å tildele merket til enkeltprodukter som oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 4 og 5, skal treffes av de ansvarlige organer omhandlet i artikkel 9 etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 10.

4. Etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7 skal [Kommisjonen]1111) i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det på miljømerket er mulig å angi hovedgrunnene til at det er tildelt, og fastsette de nærmere regler for dette formål.

5. Merket skal tildeles for en bestemt produksjonsperiode som under ingen omstendigheter kan overstige kriterienes gyldighetstid.

Når produktkriterier uendret gis forlenget gyldighetstid, kan merkets gyldighetstid forlenges for samme tidsrom.

6. Miljømerket kan under ingen omstendigheter benyttes før det er inngått en kontrakt om bruksvilkårene, som fastsatt i artikkel 12.

Artikkel 9

Utpeking av ansvarlige organer

1. [Senest seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat utpeke det organ eller de organer, heretter kalt «ansvarlig(e) organ(er)», som har ansvar for å utføre oppgavene fastsatt i denne forordning, særlig dem angitt i artikkel 10, og underrette Kommisjonen om dette. ]1212

2. EØS-statene1313 skal påse at de ansvarlige organer har en sammensetning som sikrer deres uavhengighet og upartiskhet, og at de anvender bestemmelsene i denne forordning på en ensartet måte.

Artikkel 10

Søknad om tildeling av miljømerke

1. Produsenter eller importører innen EØS1414 kan rette søknad om tildeling av miljømerke bare til det ansvarlige organ eller de ansvarlige organer utpekt av EØS-staten1515 der produktet fremstilles eller markedsføres første gang, eller der det innføres fra en tredjestat.

2. Før det ansvarlige organ vurderer søknaden, skal det gjennomgå registrene nevnt i nr. 9. Det ansvarlige organ skal vurdere produktets innvirkning på miljøet ut fra prinsippene fastsatt i artikkel 4 og de særskilte kriteriene for produktgruppene nevnt i artikkel 5. For dette formål skal alle nødvendige dokumenter og sertifikater (herunder resultater av uavhengig prøving) fremlegges for det ansvarlige organ.

3. Etter å ha vurdert produktet skal det ansvarlige organ avgjøre om merke skal tildeles. Dersom organet vedtar at merke kan tildeles, skal det underrette [ Kommisjonen]1616) om vedtaket og samtidig vedlegge de fullstendige resultater av sin vurdering samt et sammendrag av dem. [ Kommisjonen]1617) skal utarbeide et mønster for sammendraget etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Innen fem dager etter at underretning er gitt, skal [ Kommisjonen]1618) oversende de ansvarlige organer i de øvrige EØS-stater en kopi av vedtaket og sammendraget samt, på deres anmodning, en kopi av de fullstendige resultater av vurderingen.

4. Ved utløpet av en frist på 30 dager etter at [ Kommisjonen]1619) er gitt underretning, kan det ansvarlige organ tildele merke, med mindre [ Kommisjonen]1620) i mellomtiden har meddelt organet at det er fremsatt grunngitte innsigelser mot tildelingen. Dersom innsigelsene i slike tilfeller ikke frafalles etter uformelle samråd, skal [ Kommisjonen]1621) i hvert tilfelle treffe beslutning om den foreslåtte tildeling etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

5. Dersom det ansvarlige organ vedtar å tildele merke til et produkt og det ansvarlige organ i en annen medlemsstat allerede har avslått en søknad om slik tildeling, skal organet gjøre [ Kommisjonen]1622) oppmerksom på dette forhold når det underretter den om sitt vedtak i henhold til nr. 3. [ Kommisjonen]1623) skal i hvert slikt tilfelle treffe beslutning om den foreslåtte tildeling etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

6. I tilfellene omhandlet i nr. 4 og 5 skal [ Kommisjonen]1624) innen 45 dager etter å ha mottatt det ansvarlige organs vedtak om å tildele merke, fremlegge for komiteen1725) nevnt i artikkel 7 et utkast til tiltak som skal treffes.

7. Når en søknad om tildeling av miljømerke avslås, skal det ansvarlige organ umiddelbart underrette [ Kommisjonen]1626) om dette og meddele søkeren grunnene til avslaget.

8. Når det ansvarlige organ mottar en søknad om tildeling av merke, kan det bedømme produktet som ikke omfattet av noen av produktgruppene det allerede er fastsatt kriterier for. I slike tilfeller skal det ansvarlige organ avgjøre om et forslag om opprettelse av en ny produktgruppe bør forelegges [ Kommisjonen]1627) til godkjenning etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 6 og 7.

9. [ Kommisjonen]1628) skal føre atskilte registre over alle søknader den har mottatt, innvilget og avslått. Registrene over mottatte og avslåtte søknader skal være tilgjengelige utelukkende for EØS-statenes ansvarlige organer.

10. En produsent eller importør som har til hensikt å tilbakekalle en søknad om tildeling av merke eller å slutte å benytte et merke, skal underrette det berørte ansvarlige organ om dette.

Artikkel 11

Kostnader og gebyrer

1. For hver søknad om tildeling av merke skal det betales et gebyr som dekker kostnadene ved saksbehandlingen.

2. Bruksvilkårene for merket skal omfatte et gebyr betalt av søkeren for bruken av merket.

3. Gebyrene nevnt i nr. 1 og 2 skal fastsettes av de ansvarlige organer omhandlet i artikkel 9 og kan variere fra en EØS-stat til en annen. Det skal for dette formål utarbeides retningslinjer etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 12

Bruksvilkår

1. Det ansvarlige organ skal inngå en kontrakt med hver søker om bruksvilkårene for merket. Det skal for dette formål vedtas en standardkontrakt etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

2. Bruksvilkårene skal også omfatte bestemmelser om tilbakekalling av tillatelsen til å benytte merket.

Artikkel 13

Fortrolige opplysninger

De ansvarlige organer, [ Kommisjonen]1829) og alle andre berørte personer er forpliktet til ikke å gi videre til tredjemann opplysninger de har fått kjennskap til under vurderingen av et produkt med sikte på tildeling av merke.

Når det er truffet beslutning om tildeling av merke, kan imidlertid følgende opplysninger under ingen omstendigheter fortsatt være fortrolige:

 • produktets navn

 • produktets produsent eller importør

 • grunnene til at merket er tildelt, og opplysninger av betydning for tildelingen.

Artikkel 14

Offentliggjøring

Kommisjonen og vedkommende EFTA-organ1930) skal i De Europeiske Fellesskaps Tidendeog i dette tidendes EØS-avdeling offentliggjøre:

 1. produktgruppene og de tilhørende særskilte miljøkriterier samt deres respektive gyldighetstid,

 2. en liste over produkter som er tildelt miljømerke, produsentens eller importørens navn og dato når merkenes gyldighet utløper; slik offentliggjøring skal finne sted minst en gang i året,

 3. de ansvarlige organers navn og adresse.

Med sikte på å informere forbrukere og foretak skal Kommisjonen og vedkommende EFTA-organ1931) fra tid til annen også offentliggjøre en ajourført liste over produkter som er tildelt miljømerke.

Artikkel 15

Informasjon

Hver EØS-stat2032) skal påse at forbrukere og foretak på hensiktsmessig måte gis opplysninger om følgende:

 1. formålene med ordningen for tildeling av miljømerke,

 2. hvilke produktgrupper som er valgt,

 3. miljøkriteriene for hver produktgruppe,

 4. fremgangsmåten ved søknad om tildeling av merke,

 5. EØS-statenesansvarlige organ(er).

Artikkel 16

Reklame

1. Miljømerket kan benyttes i reklame først når det er tildelt, og utelukkende i forbindelse med produktet som er tildelt merket.

2. Usann eller villedende reklame eller bruk av et merke eller en logo som kan forveksles med Fellesskapets2133) miljømerke innført ved denne forordning, er forbudt.

Artikkel 17

[Iverksettelse]

[ Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet for å etterkomme forordningen. ]2234)

Artikkel 18

[Fornyet vurdering]

1. [Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal Kommisjonen vurdere ordningen på bakgrunn av erfaringen med anvendelsen av den.

2. Kommisjonen skal eventuelt foreslå hensiktsmessige endringer av denne forordning .]2335)

[Denne forordning er i alle deler bindende og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. ]2436)

1A Veiledende vurderingsskjema

Produktets levetid
--------
--------
Miljømomenter Forproduksjon Produksjon
--------
Avfallets betydning
--------
Forurensning og nedbryting av jorden
--------
Vannforurensning
--------
Luftforurensning
--------
Støy
--------
Energiforbruk
--------
Forbruk av naturressurser
--------
Innvirkning på økosystemer
--------
Distribusjon (herunder emballasje) Bruk Disponering
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------

1B LOGO

Logoen skal trykkes

 • i to farger (grønn Pantone 347 og blå Pantone 279) eller

 • i svart på hvit bakgrunn eller

 • i hvitt på svart bakgrunn.

Fotnoter

1.

Nedenfor gjengis EØS-avtalens vedlegg XX nr 2b (Rfo(EØF) nr 880/92) slik Barne- og familiedepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av vedkommende rettsakt i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

2.

Ordlyden i innledningen (fortalen) til de rettsakter som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset til EØS, jf EØS-avtalens protokoll 1 nr 1, hvor det heter at innledningen bare er relevant i den grad den kan bidra til en korrekt tolking av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.

3.

Etter EØS-avtalen utvides forordningens anvendelsesområdet til å omfatte EØS.

4.

Dette rådsdirektivet med senere endringsdirektiver er gjort til del av EØS-avtalen gjennom vedlegg II kap XV punkt 1.

5.

EU-teksten taler her om «fellesskapets» krav.

6.

Dette rådsdirektivet er gjort til del av EØS-avtalen gjennom vedlegg II kap XV punkt 10.

7.

Jf EØS-avtalen protokoll 1 nr 8. Henvisninger til «Fellesskapets» territorium skal forstås som en henvisning til EØS-avtalepartenes territorier.

8.

Jf EØS-avtalens protokoll 1 nr 3: Når en rettsakt fastsetter fremgangsmåter for bl a tilpasning av rettsakten, gjelder de relevante beslutningsprosesser etter EØS-avtalen. Etter avtalens artikkel 102 skal vedtak om endring i avtalens vedlegg vedtas av EØS-komiteen ved enstemmighet.

9.

Jf fotnote 8.

10.

Jf EØS-avtalens protokoll 1 nr 2 og 3: I EØS gjelder her EØS-avtalens artikkel 100 om EFTA-landenes deltakelse i slike komiteer.

11.

Jf fotnote 10.

12.

Jf EØS-avtalen protokoll 1 nr 11: Rettsaktenes egne regler om ikrafttredelse og gjennomføring er ikke relevante i forhold til EØS-avtalen. For Norges del var fristen for gjennomføring av forordningen 1 juli 1994.

13.

Jf EØS-avtalen protokoll 1 nr 7 om rettigheter og plikter for EUs medlemsstater.

14.

Jf fotnote 7.

15.

Jf EØS-avtalen protokoll 1 nr 7 om rettigheter og plikter for EUs medlemsstater.

16.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

17.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

18.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

19.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

20.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

21.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

22.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

23.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

24.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

25.

Jf fotnote 16. Hjemmelsgrunnlaget for komiteen avhenger av hvilket organ som blir tillagt disse oppgavene for EFTA-statene.

26.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

27.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

28.

Det er ennå ikke avklart hvilket organ som skal ivareta disse oppgavene for EFTA-statene.

29.

Jf fotnote 16.

30.

Jf fotnote 16.

31.

Jf fotnote 16.

32.

Jf fotnote 13.

33.

Jf fotnote 3.

34.

Jf. fotnote 12.

35.

Jf fotnote 8

36.

Forordningers rettsvirkning reguleres av EØS-avtalens art 7. Rettsakter som tilsvarer forordninger skal «som sådan» gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden.