Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Til innholdsfortegnelse

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Barne- og familiedepartementet legg med dette fram forslag til endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv (merkeloven). Framlegget inneber at EUs forordning om frivillig miljømerking av produkt blir gjennomført i norsk rett i form av ei ny føresegn i merkeloven som gir forordninga lovs kraft.