Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

I.

I lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv blir det gjort følgjande endringar:

Framfor § 1 skal følgjande overskrift setjast inn:

Kapittel 1 Formål og virkeområde

§ 2 første ledd skal lyde:

Loven omfatter varer som omsettes ved salg eller leie eller er beregnet på slik omsetning her i landet, hovedsakelig forbruksvarer. Med forbruksvarer menes varer hovedsakelig til personlig bruk for kjøperen, dennes familie, husstand eller omgangskrets. Bestemmelser i eller gitt i medhold av loven som tjener til oppfyllelse av forpliktelser etter EØS-avtalen, gjelder tilsvarende for omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Framfor § 3 skal følgjande overskrift setjast inn:

Kapittel 2 Generelle bestemmelser om merking

Etter § 6 skal følgjande overskrift setjast inn:

Kapittel 3 EØS-ordning for frivillig miljømerking

Ny § 6a skal lyde:

§ 6a EØS-ordning for frivillig miljømerking

EØS-avtalens vedlegg XX nr 2b (rådsforordning (EØF) nr 880/92) om en EØS-ordning for tildeling av miljømerke gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser til gjennomføring av forordningen.

Det ansvarlige organs vedtak om hvorvidt et produkt skal miljømerkes kan påklages til departementet eller den departementet bemyndiger. Departementet kan ved forskrift fastsette at klagene skal behandles av en særskilt klagenemnd, og gi nærmere regler for nemndas sammensetning, saksbehandling og kompetanse.

Framfor § 7 skal følgjande overskrift setjast inn:

Kapittel 4 Straff og ikrafttreden

II.

Loven tek til å gjelde straks.