Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvensar

Lovframlegget vil ikkje i seg sjølv innebere økonomiske eller administrative konsekvensar. Stiftinga Miljømerking i Noreg har hatt forvaltningsansvaret for EUs miljømerkeordning sidan 1995 og ein million kroner av det årlege statlege tilskotet til stiftinga har etter dette vore knytt til arbeidet med EU-merket. Departementet vil, som tidlegare, fremje forslag overfor Stortinget om årlege løyvingar til verksemda.

Dei økonomiske og administrative konsekvensane av å opprette ei særskild klagenemnd vil bli nærmare vurderte i samband med at ei slik nemnd eventuelt blir oppretta.