Ot.prp. nr. 62 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger herved fram forslag til enkelte endringer i folketrygdlovens kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene omfatter bl a følgende:

  • fjerning av kravet om at far må ha vært i arbeid de to siste ukene umiddelbart før hans stønadsperiode tar til

  • innføring av rett til fødsels- og adopsjonspenger for personer som er i et arbeidsliknende forhold og som mottar lønn fra arbeidsgiver

  • harmonisering av reglene for rett til fødselspenger og adopsjonspenger.

Forslagene ble presentert i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98), og Stortinget har sluttet seg til disse. Departementet fremmer herved de nødvendige lovendringer. Forslagene har ikke vært på ordinær høring.

Departementet foreslår i tillegg enkelte lovendringer for å få et mer ryddig og oversiktlig regelverk.

Departementet har dessuten vurdert å fremme forslag om å innføre et tredje kompensasjonsnivå i fødsels- og adopsjonspengeordningen; 60% lønnskompensasjon i 70 uker. Dette ble varslet i statsbudsjettet for 1998. Forslaget ble i august 1997 sendt på høring til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Barneombudet, Likestillingsombudet m fl. Det fremkom ulike syn på forslaget i høringsrunden. Bl a mente en rekke høringsinstanser at dette vil få uheldige likestillingskonsekvenser, svekke kvinners posisjon på arbeidsmarkedet og ha en uheldig effekt på fedres permisjonsuttak. Andre høringsinstanser var positive til å innføre et nytt kompensasjonsnivå. Når forslaget ikke fremmes i denne omgangen, er det først og fremst på grunn av forslaget om å innføre kontantstøtte til småbarnsforeldre. Etter departementets vurdering vil kontantstøtte langt på vei dekke det samme behovet som 60%-alternativet var ment å dekke; muligheten til å være hjemme med stønad etter at barnet har fylt ett år. Departementet vil vurdere behovet for et nytt kompensasjonsnivå i fødsels- og adopsjonspengeordningen etter at kontantstøtteordningen har virket en tid.

I statsbudsjettet for 1998 varslet departementet også en endring av beregningsreglene for fødsels- og adopsjonspenger. Etter en nærmere vurdering har departementet kommet til at konsekvensene av et slikt forslag bør utredes nærmere før det eventuelt fremmes.