Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Universitets- og høyskoleloven er felles for private og statlige universiteter og høyskoler som gir utdanningstilbud som er akkreditert, eller som har oppnådd institusjonsakkreditering som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-3.

I denne proposisjonen gjøres det nærmere rede for Regjeringens vurderinger av behovet for å lovfeste et vern av den individuelle akademiske friheten i universitets- og høyskoleloven.

Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven § 1-5, som i dag hjemler universitetene og høyskolenes institusjonelle autonomi, slik at den også hjemler den individuelle akademiske frihet.

Til dokumentets forside