Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

2 Innledning

2.1 Bakgrunn for lovforslaget

I forbindelse med stortingsbehandlingen av universitets- og høyskoleloven i 2005, ba Stortinget det daværende Utdannings- og forskningsdepartement om å utrede behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske frihet for den enkelte vitenskapelige ansatte, jf. Innst. O. nr. 48 (2005-2006) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteen mente at «stor grad av faglig autonomi for den enkelte vitenskapelige ansatte er et viktig premiss for forskningens uavhengighet og legitimitet», men at dette måtte utredes nærmere. Departementet ble bedt om å utrede «aktuelle problemstillinger knyttet til behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske friheten for den enkelte vitenskapelige ansatte».

Utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte 14. oktober 2005 et utvalg, ledet av professor Arild Underdal, som fikk i mandat å vurdere eventuell lovfesting av individuell akademisk frihet. Utvalget leverte sin utredning til departementet 2. oktober 2006 (NOU 2006:19). Departementet sendte utredningen på høring 9. oktober 2006 med høringsfrist 5. februar 2007.

2.2 Høringsinstanser

NOU 2006:19 Akademisk frihet ble sendt på høring til:

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Datatilsynet

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Departementene

 • De regionale helseforetakene

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 • Det Norske Videnskaps-Akademi

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Innovasjon Norge

 • Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nettverk for private høyskoler

 • NOKUT

 • Norges forskningsråd

 • Norges tekniske vitenskapsakademi

 • Norsk senter for Menneskerettigheter

 • Norsk Studentunion

 • Norsk presseforbund

 • Norgesuniversitetet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Riksrevisjonen

 • Samordna opptak

 • Samskipnadsrådet

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Studentenes landsforbund

 • Studieforbund

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Universitetssykehusene

 • Utdanningsdirektoratet

 • Universiteter og høyskoler

 • UNIO

 • VOX

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende høringsinstanser har kommet med merknader til høringsbrevet:

 • Akademikerne

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Aker universitetssykehus HF

 • Ansgar Teologiske Høgskole

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Bioforsk

 • Datatilsynet

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 • Det Norske Videnskaps-Akademi

 • Det teologiske Menighetsfakultet

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Diakonissehjemmets Høgskole

 • Dronning Mauds Minne

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Forskerforbundet

 • Forsvarsdepartementet

 • Handelshøyskolen BI

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

 • Havforskningsinstituttet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Bodø

 • Høgskolen i Harstad

 • Høgskolen i Hedmark

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen i Ålesund

 • Institutt for fredsforskning - PRIO

 • Justis- og politidepartementet

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Misjonshøgskolen

 • Miljøverndepartementet

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT

 • Nettverk for Private Høyskoler

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Studentunion

 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi

 • Norges teknisk-naturfaglige universitet

 • Norsk Lærerakademi

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Olje- og energidepartementet

 • Politihøgskolen

 • Riksrevisjonen

 • Samferdselsdepartementet

 • SINTEF

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Stipendiatorganisasjonen i Norge

 • Studentenes Landsforbundu

 • Unio

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet for miljø- og biovitenskap

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til dokumentets forside