Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

Akademisk frihet har, slik høringsrunden viser, i dag bred tilslutning i de akademiske miljøer og er en del av eksisterende akademiske praksis. Lovbestemmelsen fører ikke til noen umiddelbar endring i rettigheter og plikter for institusjonene eller den enkelte forsker, lærer og formidler.

Rammebetingelser og ressurstilgang har av flere institusjoner blitt pekt på som en utfordring i forhold til å kunne utøve den akademiske friheten i tråd med lovbestemmelsen. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen viste i sin innstilling til Odelstinget nr. 48 (2004-2005) til et brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet som sa at en eventuell lovregulering av akademisk frihet ikke ville gi den enkelte ansatte noen automatiske rettigheter i forbindelse med finansiering av den enkeltes forskningsaktiviteter. Utvalget mente også at en forskers frihet til å stille spørsmål og til å velge fremgangsmåte for å finne svar ikke kan implisere en forpliktelse for staten eller andre aktører til å finansiere ethvert prosjekt. Departementet vil i den sammenheng presisere at lovforslaget innebærer en kodifisering av et gjeldende ulovfestet prinsipp. I de få tilfeller hvor det er aktuelt å vurdere utsatt offentliggjøring i tråd med lovforslaget § 1-5 sjette ledd, vil dette kunne medføre noe administrativt merarbeid for institusjonene. Både utvalget og departementet legger imidlertid til grunn at institusjonene allerede har rutiner for kvalitetssikring ved inngåelse av oppdragskontrakter, slik at merarbeidet vil bli svært begrenset. På bakgrunn av denne vurderingen mener departementet at lovbestemmelsen ikke vil føre til nevneverdige økonomiske eller administrative merbelastning for institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

Departementet er i stor grad tilfreds med institusjonenes nåværende praktisering og utøvelse av akademisk frihet. Da lovfestingen av akademisk frihet ikke legger opp til noen endring i praktiseringen forutsetter departementet at institusjonene vil videreføre en tilfredsstillende utøvelse av akademisk frihet innenfor de rammebetingelser som til enhver tid måtte gjøre seg gjeldende for den enkelte institusjon.

Til dokumentets forside