Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

10 Undervisning (utvalgets sjette ledd)

10.1 Utvalgets forslag

Utvalget foreslo å lovfeste undervisningsfriheten. Det fremgår i forslaget at underviseren har et «..selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av undervisningen.» I dette ligger det blant annet at underviseren skal formidle egen erkjennelse og egne synspunkter. Underviseren kan imidlertid ikke skyve til side det som måtte anses som det herskende syn til fordel for egne standpunkter. Utvalget viste til universitets- og høyskoleloven § 1-3 bokstav a om at utdanning skal være «basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.» Utvalget fremholdt at kravet til forskningsbasert undervisning innebærer at undervisningen skal avspeile og formidle den løpende erkjennelsesprosess som skjer på forskningsfronten i hvert enkelt fag.

Undervisningsfriheten er, etter utvalgets forslag, begrenset i den forstand at den må utøves innenfor de planer for det faglige innholdet i studiene som er fastsatt av styret ved hver institusjon, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 tredje ledd.

10.2 Høringsinstansenes merknader

De fleste høringsinstansene som har uttalt seg, er positive til utvalgets forslag.

Universitets- og høgskolerådet peker særlig på at det er hensiktsmessig at frihetsgraden i forhold til henholdsvis forskning og undervisning ikke er sammenfallende.

Enkelte høringsinstanser peker på at det også i undervisningen må gis muligheter for faglig skjønn og alternative synspunkter. Videre blir det påpekt av enkelte høringsinstanser at det ikke kommer tydelig nok frem i lovteksten at det overordnete undervisningsansvaret ligger hos institusjonen. Disse høringsinstansene fremhever at dette ansvaret kommer frem i selve utredningen.

Det Norske Videnskaps Akademi anser forslaget som en begrensing i den akademiske friheten, og ønsker derfor ikke lovfesting.

10.3 Departementets vurdering

Departementet mener det er viktig å få frem at den enkelte underviser har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av undervisningen, og foreslår å lovfeste undervisningsfriheten. Når det lovfestes et selvstendig faglig ansvar for den enkelte underviser, innebærer det både en rett og en plikt for underviser til å formidle ulike akademiske synspunkter og vurderinger.

Departementet foreslår å lovfeste undervisningsfrihet med de begrensinger som følger av «rammer fastsatt i lov eller i medhold av lov». Dette vil eksempelvis være rammer fastsatt av institusjonen selv og nasjonale rammeplaner fastsatt av departementet, samt rammer og krav som følger av forskrifter eller i andre lover. Hvor langt undervisningsfriheten rekker må derfor vurderes opp mot disse rammene. Departementet vil presisere at det overordnete undervisningsansvaret ligger hos den enkelte institusjon.

Departementet mener at utvalgets forslag til sjette ledd bør følge etter utvalgets forslag til tredje ledd og før utvalgets forslag til fjerde ledd.

Det vises til lovforslaget § 1-5 fjerde ledd.

Til dokumentets forside