Ot.prp. nr. 78 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)

Til innholdsfortegnelse

9 Opphevelse av og endringer i andre bestemmelser

9.1 Straffelovrådets forslag

Straffelovrådet foreslår at straffeloven §§ 112, 113, 114, 128, 287 og 373 nr. 1 oppheves. Bestemmelsene vurderes som overflødige ved siden av en ny generell straffebestemmelse mot korrupsjon. Av rådets lovutkast synes å fremgå at det er straffeloven § 323 nr. 1 og ikke § 373 nr. 1 som foreslås opphevet, men dette er åpenbart en inkurie.

Straffelovrådet har også vurdert om det er grunnlag for å oppheve straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6, men konkluderer med at disse bestemmelsene bør stå uendret.

9.2 Høringsinstansenes syn

Dommerforeningen mener at det er behov for å beholde trusselalternativet i straffeloven § 128, og foreslår i stedet å stryke innskuddet «eller ved Ydelse af eller Tilsagn om Fordele» i bestemmelsens første ledd. Foreningen mener dessuten at straffeloven § 405 b bør oppheves:

«Gjerningsbeskrivelsen synes å bli helt dekket av ny § 276 a. Straffelovrådet sier riktignok (s. 39, sp. 1) at normen ikke antas å være like streng. Det er vanskelig å se at dette er noen naturlig tolkning. Etter begge straffebud blir det nødvendig å trekke en grense mot det straffrie ved hjelp av et utilbørlighetskriterium, og strafferammen i § 276 a går ned til bøter. Straffelovrådet kjenner ikke til at § 405 b har vært brukt. Noen norm har derfor ikke utkrystallisert seg. Straffebudet er i Straffelovkommisjonens innstilling, skissen til spesiell del, foreslått opphevet og forutsatt dekket av en ny alminnelig korrupsjonsbestemmelse.»

Agder lagmannsrett gir uttrykk for samme syn som Dommerforeningen på dette spørsmålet.

Også Hordaland statsadvokatembeter går mot forslaget om å oppheve straffeloven § 128 i sin helhet, under henvisning til at forslaget til ny § 276 a kun dekker bestikkelsesalternativet i § 128:

«Forslaget om å oppheve strl § 128 ved vedtakelsen av en ny generell korrupsjonsbestemmelse er meget kort begrunnet i pkt 5.4 (s. 34). Forslaget er ikke overbevisende og det ser ut til at man overser at strl § 128 også rammer andre og mer praktiske forhold enn de aktive bestikkelser, jf 'den som ved trusler...'. Dette kriminaliseringselement omfattes ikke av utkastet til ny § 276 a. Strl § 128 har etter påtalepraksis en selvstendig betydning også etter vedtakelsen av strl § 132a, jf Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for statsadvokatembetene 2001 (nr 2/2001) pkt III/4. I praksis ses trusselalternativet i strl § 128 anvendelig særlig ved trusler mot polititjenestemenn og ansatte ved sosialkontor hvor gjerningspersonen ikke er i stand til å tilby 'en utilbørlig fordel' for å oppnå en ønsket tjenestehandling, men søker å oppnå det samme ved skremmende opptreden.»

Hordaland statsadvokatembeter gir uttrykk for at Straffelovrådet også burde ha vurdert forholdet til straffeloven § 120 annet straffalternativ og § 121 annet ledd.

9.3 Departementets vurdering

Departementet legger til grunn at straffeloven §§ 112, 113, 114, 287 og 373 nr. 1 vil være overflødige ved siden av de foreslåtte generelle korrupsjonsbestemmelsene i §§ 276 a og 276 b, og foreslår at bestemmelsene oppheves. I tilknytning til arbeidet med ny straffelov har Straffelovkommisjonen gitt uttrykk for at det heller ikke er behov for å videreføre straffebudene nedfelt i straffeloven § 373 nr. 2 og 3, se NOU 2002: 4 side 423. Departementet finner det imidlertid ikke naturlig å oppheve straffeloven § 373 i sin helhet i tilknytning til dette lovarbeidet.

Trusselalternativet i straffeloven § 128 kan ha selvstendig betydning ved siden av de nye straffebestemmelsene mot korrupsjon. Denne delen av straffebudet kan også anvendes i konkurrens med straffeloven §§ 222 og 227, idet den fanger opp det straffverdige som ligger i at trusselen rettes mot en offentlig tjenestemann. Departementet tiltrer derfor forslaget fra Dommerforeningen og Agder lagmannsrett om å stryke ordene «eller ved Ydelse af eller Tilsagn om Fordele» i straffeloven § 128 første ledd, fremfor å oppheve bestemmelsen i sin helhet.

Opphevelsen av straffeloven §§ 112, 113 og 114 innebærer at det også må gjøres endringer i militær straffelov § 63. Lov 15. juni 2001 nr. 65 om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene) § 12 tredje ledd foreslås opphevet.

Straffelovkommisjonen har i delutredning VII foreslått å innarbeide straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6 i de generelle bestemmelsene om korrupsjon, se NOU 2002: 4 side 314 og 435.

Straffelovrådet går inn for å beholde straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6 som selvstendige straffehjemler, og legger til grunn at terskelen for den straffbare opptreden må trekkes høyere i forhold til § 276 a enn i forhold til disse bestemmelsene, se NOU 2002: 22 side 34 og 39.

Departementet finner det uheldig å operere med to alternative straffbarhetsterskler på dette området. Til dette kommer at både straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6 har hatt en svært begrenset praktisk betydning. Departementet kan derfor vanskelig se at det eksisterer noe sikkert grunnlag for å hevde at bestemmelsene vil kunne anvendes på forhold som ikke vil bli fanget opp av en generell straffebestemmelse mot korrupsjon. Forslaget til ny straffeloven § 276 a åpner for at det kan reageres med bøter overfor korrupsjon. Straffen er dermed også tilpasset de mildeste formene for korrupsjon.

I likhet med Straffelovkommisjonen og enkelte av høringsinstansene kan departementet ikke se noe reelt behov for å videreføre straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6 som selvstendige straffehjemler ved siden av forslaget til ny straffeloven § 276 a. Bestemmelsene foreslås derfor opphevet.

Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å endre eller oppheve straffeloven § 120 annet straffalternativ eller § 121 annet ledd, som Hordaland statsadvokatembeter har trukket frem.

Til forsiden