Ot.prp. nr. 78 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte lovtiltakene mot korrupsjon, og særlig forslaget om å åpne for kommunikasjonsavlytting ved mistanke om grov korrupsjon, vil trolig medføre en viss økning i antallet korrupsjonssaker som bringes inn for norske domstoler. Lovtiltakene antas også å bidra til å fremme internasjonalt samarbeid på dette området, blant annet ved at utlevering av lovovertredere gjøres enklere. Dette vil samlet gi et visst merarbeid for aktørene i straffesaker.

Den økte strafferammen antas å føre til at det utmåles strengere straffer enn før for korrupsjon. Dette vil medføre en viss merbelastning også for kriminalomsorgen.

Samtidig er det grunn til å tro at de nye og strengere straffebudene mot korrupsjon vil ha en viss preventiv effekt, og på denne måten kunne bidra til å redusere omfanget av korrupsjon i Norge, eller i det minste å bidra til at problemet ikke vokser i omfang. Utover dette antas forslaget ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til forsiden