12 Litteraturliste

12.1 Rettskilder

12.1.1 Lover

Lov 17. mai 1814, Kongeriket Norges Grunnlov.

Lov 13. mars 1936 om politiet.

Lov 22. mai 1981 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Lov 4. august 1995 om politiet (politiloven).

Lov 21. mai 1999 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Lov 20. mai 2005 om straff (straffeloven).

12.1.2 Internasjonale konvensjoner

Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller, inntatt som vedlegg til Lov 21. mai 1999 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, inntatt som vedlegg til Lov 21. mai 1999, Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), bl.a. tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/, lastet ned 21.09.22.

12.1.3 Forskrifter

Forskrift 28. juni 1985 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).

Forskrift 25. november 2005 om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet.

Forskrift 16. desember 2011 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften).

12.1.4 Instrukser

Instruks 22. juni 1990, Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen).

Instruks 21. desember 2009, Instruks for tvangsmessig stansing av kjøretøy.

Instruks 2. juli 2015, Våpeninstruks for politiet (Våpeninstruksen).

Instruks 6. desember 2017, Instruks om bruk av enkelte typer maktmidler i politiet.

Instruks 18. september 2018, Instruks om bruk av elektrosjokkvåpen i politiet – prøveordning.

Instruks 9. november 2018, Instruks om bruk av politiets arrester (arrestinstruksen).

Instruks 17. desember 2021, Instruks om bruk av elektrosjokkvåpen i politiet.

12.1.5 Rundskriv

Rundskriv 21. mai 1991, Politiets bruk av såkalt halsgrep ved pågripelser o.l.

Rundskriv 22. januar 1992, Bruk av halsgrep i nødvergesituasjoner.

Rundskriv 26. juni 2007, Halsgrep, mageleie ved pågripelse/innbringelse og transport av arrestanter.

Rundskriv 2012/007 IS-5/2012, Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid.

Rundskriv 28. juni 2021, PBS II: Politidirektoratets beslutning om bevæpning for et begrenset tidsrom – retningslinjer.

12.1.6 Forarbeider

Ot.prp.nr.22 (1994–1995), Om lov om politiet (politiloven).

Dokument 16 (2011–2012), Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011.

Innst. 186 S (2013–2014), Innstilling fra kontroll og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H Langeland, per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV.

Prop. 61 LS (2014–2015), Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Prop. 147 L (2015–2016), Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet).

Prop. 107 L (2017–2016), Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning).

Prop. 70 L (2017–2018), Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning).

Prop. 105 L (2018–2019), Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter).

12.1.7 Delegasjonsvedtak

Delegasjonsvedtak 16. november 2000, Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter politiloven § 14, § 16 tredje ledd, § 20 tredje ledd, § 22 annet ledd, § 23 og § 29.

12.1.8 Rettsavgjørelser

Rt.2003 s.984.

Rt.2008 s.686.

Rt.2012 s.1985.

12.1.9 Rettsavgjørelser fra internasjonale domstoler

Case of Tali v. Estonia (66393/10), 13. februar 2014.

Case of Khlaifia and others v. Italy (16483/12, 1. September 2015.

Case of Zherdev v. Ukraine (34015/107), 27. April 2017.

Case of Aggerholm v. Denmark (45439/18), 15. September 2020.

12.1.10 Andre internasjonale rettskilder

Generelle kommentarer fra FNs barnekomité, tilgjengelig på regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/generelle-kommentarer-fra-fns-barnekomit/id573909/#:~:text=FNs%20barnekomit%C3%A9%20utgir%20generelle%20kommentarer,er%20utgitt%20etter%20%C3%A5r%202005, lastet ned 21.09.2022).

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing-reglene), 29. November 1985.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana-reglene, 14. Desember 1990.

Commission recommendation 27. november 2013 2013/C 378/02, on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings.

Brottsbalk (1962:700).

Polislag (1984:387).

Kungörelse (1969:84) om användande av Skjutvapen i polistjänesten (SkunG).

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed (Politiloven) LBK nr 1270 af 29/11/2019.

12.2 Stortingsmeldinger

St.meld. nr. 42 (2004–2005), Politiets rolle og oppgaver.

Meld. St. 29 (2019–2020), Politimeldingen – et politi for fremtiden.

12.3 Norges offentlige utredninger (NOU)

NOU 1981: 35 Politiets rolle i samfunnet

NOU 1987: 27 Politiets rolle og oppgaver i samfunnet

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

NOU 2017:9 Politi og bevæpning

12.4 Kilder utgitt av politiet

Kripos (2022), Nasjonal drapsoversikt 2021, drap i Norge i perioden 2011–2021.

Politiets utlendingsenhet (2019), Trygg, sikker og forsvarlig, barnefaglig veileder for politiet i asylsaker.

Politidirektoratet (2017), Politiet mot 2025, POD-publikasjon 2017/08.

Politidirektoratet (2020), PBS I, Politiets beredskapssystem del 1, retningslinjer for politiets beredskap, POD-publikasjon 2020/02.

Politidirektoratet (2020), I forkant av kriminaliteten, forebygging som politiets hovedstrategi (2021–2025), POD-publikasjon 2020/10.

Politidirektoratet (2021), Brev til Barneombudet om politiets tvangsbruk overfor barn – regulering og klageordning – svar til Barneombudet: https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/brev-til-myndighetene/behov-for-bedre-regulering-av-politiets-tvangsbruk-overfor-mindrearige, lastet ned 27.09.22.

Politidirektoratet (2021), Elektrosjokkvåpen fagrapport og evaluering.

Politidirektoratet (2021), Politiets kompetanse og kunnskapsstrategi 2021–2025.

Politidirektoratet (2022), Statistikknotat om politiets trussel om bruk av skytevåpen og bruk av skytevåpen 2009–2021.

Politidirektoratet (2022), Politiets årsrapport 2021.

Politidirektoratet (2022), STRASAK-rapporten 2021, anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling.

Politidirektoratet (2022), Politiets trusselvurdering for 2022.

Politidirektoratet (2022), Resultater politiets responstid 2021.

Politiets sikkerhetstjeneste (2022), Nasjonal trusselvurdering 2022.

Politiets sikkerhetstjeneste 2022, Ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet, https://www.pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/ny-skala-for-beskrivelse-av-terrortrusselen-og-oppdatert-trusselvurdering/, lastet ned 17.10.2022.

12.5 Andre kilder

Ander, M., Eriksson, M., Ghazinour, M., Hansson, J., Padyab, M., & Stjerna Doohan, I. (2020). Elchockvapen som hjälpmedel vid polisiära ingripanden: En vetenskaplig utvärdering av Polismyndighetens försöksverksamhet med elchockvapen 2018–2019. Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-171981

Ariel, B., et al. (2019). «The ‘Less-Than-Lethal Weapons Effect’—Introducing TASERs to Routine Police Operations in England and Wales: A Randomized Controlled Trial.» Criminal Justice and Behavior 46(2): 280–300.

Baker, D. and C. Pillinger (2020). «‘These people are vulnerable, they aren’t criminals’: Mental health, the use of force and deaths after police contact in England.» Police Journal 93(1): 65–81.

Barland, B., Høivik, J., Myhrer, T., Thomassen, G. (2017), «Som før, men tryggere», politiets vurdering av 14. måneders midlertidig bevæpning. Oslo: Politihøgskolen 2017.

Barneombudet (2020), Brev til Justis- og beredskapsdepartementet om behov for bedre regulering av tvangsbruk overfor mindreårige. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/brev-til-myndighetene/behov-for-bedre-regulering-av-politiets-tvangsbruk-overfor-mindrearige, lastet ned 27.09.22.

Bertilsson, J., et al. (2017). «Use of pepper spray in policing: retrospective study of situational characteristics and implications for violent situations.» Police Practice & Research 18(4): 391–406.

Birk Haller, M., et al. (2020). «Experiencing police violence and insults: narratives from ethnic minority men in Denmark.» Nordic Journal of Criminology 21(2): 170–185.

Bjørberg, K. (2021). Å skyte eller ikke skyte? [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. Bergen Open Research Archive. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2728482

Boucht, J. (2019), Polisens använding av våld. Uppsala: IustusFörlag AB.

Bramnes, J. G. (2022), Folkehelserapporten, rusmiddellidelser i Norge. https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/rusmiddellidelser/?term=&h=1, lastet ned 28.09.22.

Bredahl, K. (2018). Skytetreningen til politiet. Overgang fra gammelt til nytt skytetreningsprogram [Masteroppgave, Norges Arktiske Universitet]. UiT Munin Open Research Archive. https://munin.uit.no/handle/10037/13603

College of Policing (2022), APP (authorised professional practice) Armed policing. https://www.college.police.uk/app/armed-policing, lastet ned 27.09.22.

College of Policing (2022), APP (authorised professional practice) Mental health. https://www.college.police.uk/app/mental-health, lastet ned 27.09.22.

College of Policing (2020), Officer and Staff Safety Review, College of Policing, National Police Chiefs’ Council.

Dalgaard-Nielsen, A., Eriksen, J. R., Ishaq, B., Hansen, M. L., Ravndal, J. A., Ilum og J., Renå, H. (2019, Evalueringen av politiets og PSTs håndtering av terror-hendelsen i Bærum 10. august 2019, Oslo.

Dalheim, T. (2020). TEAM, En studie av effekten ved å samlokalisere mannskapene ved utrykningsenheten i Oslo i mindre grupper [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2728476

DFØ (2021), DFØ-rapport 2021:1 Evaluering av nærpolitireformen, statusrapport 2020.

Dymond, A. (2020a). «‘Taser, Taser’! Exploring factors associated with police use of Taser in England and Wales.» Policing and Society 30(4): 396–411.

Dymond, A. (2020b). «Towards a socio-technical understanding of discretion: a case study of Taser and police use of force.» Policing & Society 30(9): 998–1012.

Europol (2022), EU Terrorism Situation & Trend Report (TE-SAT), https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/tesat-report, lastet ned 21.09.2022.

Farmer, C. and R. Evans (2021). «Do Police need guns? The nexus between routinely armed police and safety.» International Journal of Human Rights 25(6): 1070–1088.

Folk og Forsvar (2022), Leksikon, CBRN. https://folkogforsvar.no/leksikon/cbrn/, lastet ned 28.09.22.

Gundersen, T. E. (2020). Politiets håndtering av uforutsette skarpe oppdrag. ‘Hvordan har politiets evne til å håndtere skarpe oppdrag på taktisk nivå endret seg siden 22. juli-angrepene 2011?’ [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2670804

Hansson, J., Inzunza, M., Doohan, I. S. (2021), The Norwegian police’s use of conducted energy weapons – a scientific evaluation of the CEW trial 2019–2020, Umeå Universitet.

Heieren, B., Meløy, I. (2018), Terror og bevæpning – hvilken modell for bevæpning er mest hensiktsmessig for å håndtere dagens terrortrussel?, Master of Management, Security management and cultural understanding, terrorism and counter-terrorism, MAN 51271.

Helsedirektoratet (2021), Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2020, Samdata Spesialhelsetjenesten.

Helsedirektoratet (2022), oversikt over tvangslinnleggelser i psykisk helsevern for voksne, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne/tvangsinnleggelser-i-psykisk-helsevern-for-voksne#:~:text=I%202021%20var%20det%208,antallet%20var%20p%C3%A5%208%20682, lastet ned 21.09.22022.

Helsedirektoratet (2020), Samdata Spesialisthelsetjenesten, døgnplasser i det psykiske helsevernet.

Helse Bergen (2021), Samarbeidsrutiner mellom Politiet, Bergen kommune og Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern om personer som trenger tverrfaglig tilnærming utover etablerte hjelpetilbud.

Hendy, R. (2021). Effectiveness and efficiency: Oslo police officers’ perspectives of the necessity and utility of temporarily routinely arming in response to a terrorist threat. Policing and Society, 31(6), 672–686. https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1761806

Henriksen, S. V., & Kruke, B. I. (2020a). The Force Continuum: Prevalence and Characteristics of Police Use of Coercive Force. Nordic Journal of Studies in Policing, 7(1), 5–22. https://doi.org/10.18261/issn.2703–7045–2020–01–02.

Henriksen, S. V., & Kruke, B. I. (2020b). Norwegian Police Use of Firearms: Critical Decision-Making in Stressful and Dynamic Contexts. 7. https://doi.org/10.18261/issn.2703–7045–2020–02–03

Henriksen, S.V., Brenden, T., Hoel, L., Kruke, B.I., Myhrer, T. (2022), Evaluering av PSTs og politiets håndtering i tilknytning til Kongsberg-hendelsen 13. oktober 2021.

Henstock, D. and B. Ariel (2017). «Testing the effects of police body-worn cameras on use of force during arrests: A randomised controlled trial in a large British police force.» European Journal of Criminology 14(6): 720–750.

HMICFRS (2021), Disproportionate use of police powers – A spotlight on stop and search and the use of force. https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/publications/disproportionate-use-of-police-powers-a-spotlight-on-stop-and-search-and-the-use-of-force/, lastet ned 27.09.22.

Home Office (2021), Official Statistics, Police use of force statistics, England and Wales: April 2020 to March 2021. https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-force-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021/police-use-of-force-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021, lastet ned 27.09.22.

IOPC (2021), Review of IOPC cases involving the use of Taser 2015–2020. https://www.policeconduct.gov.uk/review-iopc-cases-involving-use-taser-2015-2020, lastet ned 27.09.22.

Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet (2016), Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet (2021), Brev til Barneombudet om gjennomgang av reglene for politiets tvangsbruk mot mindreårige. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/brev-til-myndighetene/behov-for-bedre-regulering-av-politiets-tvangsbruk-overfor-mindrearige, lastet ned 27.09.22.

Justis- og beredskapsdepartementet (2022), Brev til Sivilombudet om Sivilombudets besøk til Oslo politidistrikt. https://www.sivilombudet.no/besoksrapporter/besok-til-oslo-sentralarrest-2/#filer, lastet ned 28.09.22.

Juul Pedersen, A., Nielsen, J., Kammersgaard, T., Hald, C. Ø., & Møller, K. (2017). Danske politibetjentes perspektiver på peberspray som magtmiddel. Nordisk politiforskning, 89–107. https://doi.org/10.18261/issn.1894-8693-2017-01-07

Kantar public (2022), Politiets innbyggerundersøkelse 2021.

Kessing, D. G. A. & V. (2016). Politiets brug af peberspray. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3). https://doi.org/10.7146/ntfk.v103i3.97878

Kierulf, A. (2015), Norsk Lovkommentar til Kongeringet Norges Grunnlov, tilgjengelig med abonnement på https://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/, lastet ned 21.09.2022. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Klepp, A. (2018). Hvorfor bevæpne politiet generelt? En retorisk analyse av den offentlige samfunnsdebatten [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2565673.

Lagestad, P., (2008), Politiets bruk av fysisk makt. 298–314, Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Lohne Lie, A., og Lagestad, P. (2007). Arrestasjonsteknikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Lohne Lie, A., og Lagestad, P. (2011). Arrestasjonsteknikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Løvgren, M., Høgestøl, A. og Kotsdam, A. (2022), Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020, NOVA-rapport 2/22. Oslo: NOVA, OsloMet.

Nettavisen (2021), POD: Oppdragsmengden knyttet til psykiatrien er en utfordring for politiet i Hele Norge, https://www.nettavisen.no/nyheter/pod-oppdragsmengden-knyttet-til-psykiatrien-er-en-utfordring-for-politiet-i-hele-norge/s/12-95-3424192946, lastet ned 21.09.2022.

Norges institusjon for menneskerettigheter (2021), Innspill – behov for utredning av mer presis regulering av politiets maktbruk overfor mindreårige, 4. mars 2021. https://www.nhri.no/2021/innspill-behov-for-utredning-av-mer-presis-regulering-av-politiets-maktbruk-overfor-mindrearige/, lastet ned 27.09.22.

Oslo universitetssykehus (2022), Årlig melding 2021 fra Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern.

Ousdal, S. (2018). ‘Vådeskudd er unødvendig-det finnes ingen unnskyldning.’ Eller gjør det det? [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2508157.

Petersson, U., Bertilsson, J., Fredriksson, P., Magnusson, M., & Fransson, P.-A. (2017). «Police officer involved shootings – retrospective study of situational characteristics.» Police Practice & Research 18(3): 306–321.

Polisen (2022), Polismyndighetens använding av särskilda hjälpmedel för våldsanvänding, Statistikredovisning fram till 31 december 2021, Nationella operativa avdelingen, Utvecklingscentrum Stockholm.

Politihøgskolen (2022), Programplan Bachelor – Politiutdanning 2021–2022, tilgjengelig på https://www.politihogskolen.no/for-studenter/regelverk-innholdet-bachelor-politiutdanning/innholdet-bachelor-politiutdanning/, lastet ned 21.09.2022.

Politihøgskolen (2022), Temaliste for innsatspersonell kategori 3, 4 og PST i kat. 4.

Politihøgskolen (2022), Evaluering av PSTs og politiets håndtering i tilknytning til Kongsberg-hendelsen 13. oktober 2021.

Regjeringen.no, Ekspertutvalg om tvang, https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertutvalg-om-tvang/id2911600/, lastet ned 21.09.22.

Rigspolitiet (2021), Årsrapport politiets magtanvendelse 2020, https://politi.dk/da/statistik/politiets-brug-af-magtmidler, lastet ned 27.09.22.

Rikander, H. (2017). «The Use of Electroshock Weapons by the Finnish Police in 2016.» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 104(2): 119–152.

Sandberg, K. (2016), Barnets beste i lovgivningen – Betenkning til Barnevoldsutvalget, 2016. https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/verdi/publikasjoner/barnets-beste-i-lovgivningen.html, lastet ned 27.09.22.

Sandham, D. og Todnem, M. (2016). Midlertidig bevæpnet [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2415049

Sandvik, T. og Kostveit, O. S. (2017). Når hetta går av – En studie av hvordan innsatspersonell i politiet håndterer tvetydighet I krisesituasjoner [Masteroppgave, Universitetet i Sørøst-Norge]. USN Open Archive. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2493144

Sellevåg, S.R., Bergh, A., Bruvoll, J.A., Høibråten, S., Jacobsen, H.L., Strand, M., Barland, B. (2021), Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten.

SIFER (2019), MAP – Møte med aggresjonsproblematikk. https://sifer.no/map/, lastet ned 27.09.22.

SIFER (2021), MAP – Møte med aggresjonsproblematikk, tiltaksplan – 2021–2022. https://sifer.no/map/, lastet ned 27.09.22.

Sivilombudet (2021), Besøksrapport – Barn i arrest, besøk til Oslo politidistrikt og begrenset undersøkelse av landets politidistrikter 11. – 12. mai 2021. https://www.sivilombudet.no/aktuelt/rapport-fra-sivilombudet-om-barn-i-arrest/, lastet ned 27.09.22.

Sivilombudet (2022), Brev til Justis- og beredskapsdepartementet om oppfølging av Sivilombudets funn om barn i politiarrest – behov for nasjonale tiltak. https://www.sivilombudet.no/besoksrapporter/besok-til-oslo-sentralarrest-2/#filer, lastet ned 28.09.22.

Solstad, T. (2021). Øvelse gjør mester? – Maktpyramide og trening i politiet [Masteroppgave, Norges Arktiske Universitet]. UiT Munin Open Research Archive. https://munin.uit.no/handle/10037/22674

Spesialenheten for politisaker (2021), Årsrapport 2021.

Spesialenheten for politisaker (2020), Påtalevedtak SAK NR 121755525 513/19–123, etterforsking av ansatte i politiet for å ha skutt X 5. august 2019 på Jaren.

Spesialenheten for politisaker (2021), Påtalevedtak SAK NR 12176170 600/20–123, etterforsking av ansatte i Sør-Øst politidistrikt for å ha skutt X 22. september 2020 på Bolkesjø.

Spesialenheten for politisaker (2021), Påtalevedtak SAK NR 13468325 O 825/20–123 og SAK NR 13468429, etterforsking av ansatte ved Vest politidistrikt for den 21. desember 2020 å ha skutt X i Ibsensgate 51 i Bergen.

Spesialenheten for politisaker (2022), Påtalevedtak SAK NR 13468748 640/21–123, etterforsking av ansatte ved Oslo politidistrikt for å ha skutt og drept X i Thereses Gate, 9. november 2021.

Spesialenheten for politisaker (2022), Påtalevedtak SAK NR 13468674 525/21–123, etterforsking av ansatte ved Øst politidistrikt for å ha skutt og drept X 28. august 2021 i Sarpsborg.

SSB (2022), Statistikkbanken, anmeldte lovbrudd og ofre. https://www.ssb.no/statbank/table/08484/, lastet ned 29.09.22.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (2021), Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand – helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko. Rapport 5-2021. https://ukom.no/rapporter/hva-kan-vi-laere-etter-et-drap-begatt-i-psykotisk-tilstand/sammendrag, lastet ned 27.09.22.

Tesli, M. S. m.fl (2021), Folkehelserapporten, psykiske lidelser hos voksne, Folkehelseinstitutet, https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/?term=&h=1, lastet ned 21.09.2022.

Thomassen, G., Skjevrak, P.E., Strype, J., Barland, B., Myhrer, T. (2019), Alltid våpen i tjenesten? Politiets holdning til bevæpning. Oslo: Politihøgskolen 2019.

Thomassen, G., Skjevrak, P.E., Strype, J., Barland, B., Myhrer, T. (2020), Med eller uten våpen? Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politiet. Oslo: Politihøgskolen, 2020.

Waaraas, T. M. (2019). Kan personlighet og kontekst påvirke prestasjon i en skytesimulator? [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. Bergen Open Research Archive. https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/20429

Yesberg, J. A., et al. (2021). «An experimental study of responses to armed police in Great Britain.» Journal of Experimental Criminology 17(1).

Åsbu, T. E. (2014). Når øvelse blir virkelighet: nyutdannede politibetjenter i bevæpnede oppdrag [Masteroppgave, Universitetet i Stavanger]. UiS Brage. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/221392

Til forsiden