Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Til innhaldsliste

1 Omtale av lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Nedenfor redegjøres det for daglig leders ansettelsesvilkår i de heleide statlige foretak som pr. august 2009 ligger under Samferdselsdepartementet. Med heleid statlig foretak forstås her selskap eid av staten ved Samferdselsdepartementet eller staten ved de forvaltningsorganer som ligger under departementet.

Med de forutsetninger som er nevnt her, gis det opplysninger om daglig leders ansettelsesvilkår i NSB AS, Posten Norge AS, Avinor AS og Baneservice AS. For øvrig kan nevnes at staten ved Statens vegvesen eier Svinesundsforbindelsen AS. Selskapet har ikke tilsatt daglig leder. Ledelse av selskapet ivaretas i perioden 01.07.2009–30.06.2011 av en innleid konsulent.

NSB AS – konsernsjef Einar Enger

Årslønn

2 440 000 kr

Vilkår ved oppsigelse

6 måneders lønn i oppsigelsestiden. 18 måneders etterlønn. Sistnevnte avkortes mot annen inntekt.

Spesielle vilkår

Bilgodtgjørelse.

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden, pensjonsalder 62 år med rett til å fratre ved fylte 60 år. Årlig pensjonskostnad 3 408 000 kr.

Posten Norge AS – konsernsjef Dag Mejdell

Årslønn

2 740 000 kr

Vilkår ved oppsigelse

6 måneders lønn i oppsigelsestiden. 9 måneders etterlønn som etter 3 måneder avkortes mot annen inntekt.

Spesielle vilkår

Bonus på maksimalt 25 pst. av årslønn. Bilgodtgjørelse.

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden. Pensjonsalder 65 år. Årlig pensjonskostnad 1 890 000 kr.

Avinor AS – konsernsjef Sverre Quale

Årslønn

1 824 000 kr inkludert godtgjørelse for styrearbeid i Avinors datterselskap.

Vilkår ved oppsigelse

3 måneders lønn i oppsigelsestiden. 9 måneders etterlønn.

Spesielle vilkår

Bilgodtgjørelse.

Pensjon

66 pst. av pensjonsgrunnlag begrenset oppad til 12G. Pensjonsalder 65 år med rett til å fratre ved fylte 62 år. Årlig pensjonskostnad 284 000 kr.

Baneservice AS – adm.dir. Lars Skålnes

Årslønn

1 033 000 kr

Vilkår ved oppsigelse

6 måneders lønn i oppsigelsestiden. 6 måneders etterlønn.

Spesielle vilkår

Rett til lån fra selskapet til kjøp av bil, begrenset til 350 000 kr.

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden, pensjonsalder 67 år. Årlig pensjonskostnad 157 000 kr.