Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, kapitla 1300–1380, 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

I Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter

123 400 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

25 900 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

24 300 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 400 000

176 000 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

18 600 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

192 600 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres

51 600 000

262 800 000

Sum Administrasjon m.m.

438 800 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

629 200 000

629 200 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

70

Tilskudd til Avinors regionale flyplasser

50 000 000

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

37 800 000

87 800 000

1313

Luftfartstilsynet

01

Driftsutgifter

168 300 000

168 300 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter

56 300 000

56 300 000

Sum Luftfartsformål

941 600 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

6 183 600 000

25

Betalinger for arbeider utført før 2010 på de nye fylkesvegene

500 000 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

441 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

5 110 400 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30

850 000 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

235 200 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

132 000 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

150 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

28 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

436 000 000

14 066 200 000

Sum Vegformål

14 066 200 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

429 100 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

298 000 000

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser

20 000 000

747 100 000

Sum Særskilte transporttiltak

747 100 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

4 387 000 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

74 700 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

3 763 600 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

130 000 000

33

Fysisk skille Jernbaneverket – BaneTele AS, kan overføres

25 000 000

8 380 300 000

1351

Persontransport med tog

60

Kompensasjon for ansvarsoverføring kjøp av persontransport med tog

8 400 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

1 740 200 000

1 748 600 000

1354

Statens jernbanetilsyn

01

Driftsutgifter

47 200 000

47 200 000

Sum Jernbaneformål

10 176 100 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

497 000 000

497 000 000

1380

Post- og teletilsynet

01

Driftsutgifter

171 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 300 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

25 300 000

213 700 000

Sum Post og telekommunikasjoner

710 700 000

Sum departementets utgifter

27 080 500 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 000 000

2 000 000

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter

119 500 000

119 500 000

4320

Statens vegvesen

01

Salgsinntekter m.m.

151 700 000

02

Diverse gebyrer

279 400 000

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

29 000 000

460 100 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

27 000 000

27 000 000

4350

Jernbaneverket

01

Kjørevegsavgift

25 800 000

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

189 000 000

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

292 200 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

74 700 000

37

Anleggsbidrag

15 400 000

597 100 000

4380

Post- og teletilsynet

01

Diverse gebyrer

168 400 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

178 400 000

Sum Samferdselsdepartementet

1 384 100 000

Renter og utbytte m.v.

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

145 000 000

145 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

214 200 000

214 200 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

38 000 000

38 000 000

Sum Renter og utbytte m.v.

397 200 000

Sum departementets inntekter

1 781 300 000

Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Andre fullmakter

II

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Luftfartsformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 01

kap. 4313 post 02

Vegformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72

kap. 4320 postene 01, 02 og 03

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner.

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 6 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 800 mill. kroner.

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 450 mill. kroner.

IX

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

Jernbaneformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

X

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1350 postene 23 og 30

Kap. 4350 postene 02 og 06

Kap. 1350 post 25

Kap. 4350 post 07

Kap. 1350 post 30

Kap. 4350 post 37

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 mill. kroner

XII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 250 mill. kroner.

XIV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

Andre fullmakter

XV

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB, i 2010 kan:

  1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 2 759 mill. kroner.

  2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 225 mill. kroner.

Post og telekommunikasjoner

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XVI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1380

Post- og teletilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 mill. kroner

Andre fullmakter

XVII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.