Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

2 Bevilgningsregnskapet

Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr. 1. halvår 2012

          Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin Budsjettets stilling 2012 Samlet til disposisjon Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 191 191 144 46

Regjering

17 327 344 162 182

Stortinget og underliggende institusjoner

62 1 626 1 688 739 949

Høyesterett

0 83 83 40 43

Utenriksdepartementet

1 175 32 647 33 823 13 562 20 261

Kunnskapsdepartementet

391 40 962 41 353 24 559 16 795

Kulturdepartementet

116 8 902 9 018 5 281 3 737

Justis- og beredskapsdepartementet

578 28 093 28 671 13 295 15 377

Kommunal- og regionaldepartementet

1 093 153 731 154 824 87 018 67 806
Arbeidsdepartementet 467 49 707 50 174 27 703 22 472

Helse- og omsorgsdepartementet

179 115 748 115 928 68 357 47 571

Barne- likestillings- og inkluderings-departementet

128 31 995 32 124 15 951 16 173

Nærings- og handelsdepartementet

33 438 6 168 39 606 15 105 24 501

Fiskeri- og kystdepartementet

796 4 526 5 322 2 205 3 117

Landbruks- og matdepartementet

194 16 671 16 865 13 041 3 824

Samferdselsdepartementet

883 32 239 33 122 14 537 18 585

Miljøverndepartementet

433 5 025 5 458 1 942 3 516

Fornyings- administrasjons og

kirkedepartementet

335 6 083 6 417 3 016 3 401

Finansdepartementet

706 40 732 41 348 23 320 18 119

Forsvarsdepartementet

2 046 41 924 43 970 20 837 23 133

Olje- og energidepartementet

397 6 574 6 971 3 452 3 518

Ymse utgifter

0 11 254 11 254 41 11 213

Statsbankene

676 104 154 104 830 47 222 57 608

Statlig petroleumsvirksomhet

0 26 002 26 002 12 321 13 681

Statens forretningsdrift

243 2 750 2 992 780 2 212

Folketrygden

96 345 209 345 305 169 689 175 616

Statens pensjonsfond utland

0 351 691 351 691 109 091 242 756

Sum utgifter

44 450 1 465 015 1 509 465 693 410 816 055
Nedgang i diverse beholdninger 0 0 0 0 0

Totalsum

44 450 1 465 015 1 509 465 693 410 816 055

      Mill. kroner
Inntekter

Budsjettets stilling 2012

Regnskap for 1. halvår Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

228 880 144 419 84 461

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

246 719 126 566 120 153

Tollinntekter

2 385 1 326 1 059

Merverdiavgift

222 300 107 988 114 312

Avgifter på alkohol

12 450 5 713 6 737

Avgifter på tobakk

8 220 3 664 4 556

Avgifter på motorvogner

33 642 20 946 12 696

Andre avgifter

45 901 21 363 24 538

Sum skatter og avgifter

800 497 431 985 368 512

Renter av statens forretningsdrift

85 -6 91

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

1 748 445 1 303

Sum inntekter av statens forretningsdrift

1 832 439 1 394

Renter fra statsbankene

8 011 3 852 4 159

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

9 520 5 073 4 447

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

13 497 7 523 5 974

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)

31 028 16 447 14 580

Inntekter under departementene

25 276 15 024 10 252

Overføring fra Norges Bank

0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

25 276 15 024 10 252

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

162 400 97 552 64 848

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

227 740 110 444 117 296

Aksjeutbytte fra Statoil

13 887 13 887 0

Sum petroleumsinntekter

404 027 221 882 182 145

Tilbakebetalinger

155 375 118 107 37 269
Statens pensjonsfond utland 120 247 0 120 247

Sum inntekter

1 538 283 803 883 734 399

Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2011 og 2012

          Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg,

anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

  2011 2012 2011 2012 2011 2012

2011

2012 2011

2012

Det kongelige hus

138 144 13 13 0 0 125 131 0 0

Regjering

143 162 143 162 0 0 0 0 0 0

Stortinget og underliggende institusjoner

701 739 613 620 12 39 77 79 0 0

Høyesterett

38 40 38 40 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

13 209 13 562 1 583 1 603 17 9 10 852 11 163 757 788
Kunnskapsdepartementet 26 845 24 559 1 541 1 370 4 16 22 301 23 173 3 000 3 000

Kultur- og departementet

5 592 5 281 726 758 8 11 4 858 4 512 0 0

Justis-og beredskapsdep.

13 204 13 295 12 025 12 090 97 113 1 081 1 092 0 0

Kommunal- og regionaldepartementet

80 727 87 018 151 159 0 8 80 576 86 851 0 0
Arbeidsdepartementet 24 192 27 703 10 619 10 933 424 101 5 455 5 792 7 694 10 877
Helse- og omsorgsdepartementet 56 175 68 357 1 787 1 928 5 16 54 383 66 413 0 0

Barne-likestilling og inkluderingsdepartementet

15 287 15 951 3 292 3 236 9 10 11 986 12 706 0 0

Nærings- og handelsdepartementet

2 984 15 105 846 820 4 2 2 134 2 141 0 12 142

Fiskeri-og kystdepartementet

2 127 2 205 1 590 1 598 219 285 318 322 0 0

Landbruks- og matdepartementet

12 393 13 041 736 748 2 13 11 655 12 280 0 0

Samferdselsdepartementet

12 728 14 537 6 509 6 849 3 783 4 777 2 436 2 911 0 0

Miljøverndepartementet

1 932 1 942 1 064 1 104 121 136 747 702 0 0
Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet 2 960 3 016 1 971 2 042 264 380 725 593 0 0

Finansdepartementet

71 419 23 320 4 143 4 143 144 97 20 982 19 061 46 150 0

Forsvarsdepartementet

17 930 20 837 15 390 16 825 2 271 3 713 269 298 0 0

Olje- og energidepartementet

3 345 3 452 801 901 9 2 2 535 2 550 0 0

Ymse utgifter

60 41 60 41 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

49 833 47 222 300 312 67 79 5 484 5 554 43 982 41 277

Statlig petroleumsvirksomhet

10 192 12 321 1 0 10 191 12 321 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

593 780 -651 -400 1 244 1 180 0 0 0 0

Folketrygden

160 155 169 689 0 0 0 0 160 155 169 689 0 0

Statens pensjonsfond utland

66 252 109 091 0 0 0 0 66 252 109 091 0 0

Sum utgifter

651 155 693 410 65 292 67 915 18 895 23 307 465 384 537 105 101 583 65 083
Lånetransaksjoner Regnskap 2011 Budsjettets stilling 2012 Endringer i pst. Regnskap 1. halvår 2011 Regnskap 1. halvår 2012 End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 223 525 1 262 660 3,2 630 392 685 777 11,6

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 302 925 1 356 836 4,1 549 572 628 327 11,0

Driftsutgifter

139 589 150 053 7,5 65 292 67 915 8,2

Nybygg, anlegg mv.

47 153 55 466 17,6 18 895 23 307 -4,0

Overføringer til andre

765 379 799 627 4,5 399 132 428 013 6,1

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

350 957 351 691 0,3 66 252 109 091 70,5

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-79 399 -94 176 - 80 820 57 450 -

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

84 158 120 247 - 0 0 -

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

4 758 26 071 - 80 820 57 450 -
                     
                  Mill. kroner
Inntekter

Samlede

inntekter

Salgsinntekter

Inntekter i forbindelse med nybygg/anlegg

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Skatt på formue og inntekt

138 527 144 419 0 0 0 0 138 527 144 419 0 0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

119 453 126 566 0 0 0 0 119 453 126 566 0 0
Tollinntekter 1 104 1 326 0 0 0 0 1 104 1 326 0 0

Merverdiavgift

103 791 107 988 0 0 0 0 103 791 107 988 0 0
Avgifter på alkohol 5 765 5 713 0 0 0 0 5 765 5 713 0 0
Avgifter på tobakk 3 768 3 664 0 0 0 0 3 768 3 664 0 0
Avgifter på motorvogner 20 212 20 946 0 0 0 0 20 212 20 946 0 0

Andre avgifter

21 804 21 363 0 0 0 0 21 804 21 363 0 0

Sum skatter og avgifter

414 424 431 985 0 0 0 0 414 424 431 985 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-6 -6 0 0 0 0 -6 -6 0 0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

705 445 0 0 493 426 212 19 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

699 439 0 0 493 426 205 12 0 0

Renter fra statsbankene

4 046 3852 0 0 0 0 4 046 3 852 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

5847 5 073 0 0 0 0 5 847 5 073 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

4226 7 523 0 0 0 0 4 226 7 523 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil)

14 119 16 447 0 0 0 0 14 119 16 447 0 0

Inntekter under departe- mentene

21 470 15 024 10 112 10 862 100 130 11 259 4 032 0 0

Overføring fra Norges Bank

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

21 470 15 024 10 112 10 862 100 130 11 259 4 032 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

77 825 97 552 66 419 84 370 8 159 9 923 3 248 3 259 0 0

Skatt og avgift på utvinning av

petroleum

88 503 110 444 0 0 0 0 88 503 110 444 0 0

Aksjeutbytte fra Statoil

13 352 13 887 0 0 0 0 13 352 13 887 0 0

Sum petroleumsinntekter

179 680 179 680 66 419 84 370 8 159 9 923 105 103 105 103 0 0

Tilbakebetalinger

46 010 118 107 0 0 0 0 0 0 46 010 118 107

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

676 402 803 883 76 531 95 232 8 752 10 480 545 110 580 065 46 010 118 107
Lånetransaksjoner Regnskap 2011 Budsjettets stilling 2012 Endringer i pst. Regnskap 1. halvår 2011 Regnskap 1. halvår 2012 End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

151 683 108 179 -28,7 101 583 65 083 74,0

Utlån m.v. til statsbankene

78 376 80 777 3,1 43 982 41 272 5,1

Gjeldsavdrag

46 150 0 - 46 150 0 -

Andre utlån, aksjetegning mv.

27 157 27 402 0,9 11 451 23 812 -30,8

7 Tilbakebetalinger mv.

83 301 155 375 86,5 46 010 118 017 23,4

8 Utlån mv. netto (6-7)

68 382 -47 196 -169,0 55 573 -53 023 163,3
9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1) 63 624 -73 268 - -25 247 -110 473 -

10 Statslånemidler

63 624 0 - 0 0 -
11 Endring i diverse beholdninger 0 -73268 - -25 247 -110 473 -

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til toppen
Til dokumentets forside