Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2013

I

Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2013

        i 1000 kroner
Utgifter
  Samlede utgifter Drifts - utgifter Nybygg, anlegg mv. Overfør-inger til andre Utlån, gjelds- avdrag mv.
Det kongelige hus 194 207 18 381 - 175 826 -
Regjering 310 950 310 950 - - -
Stortinget og underliggende institusjoner 1 684 550 1 346 250 166 300 172 000 -
Høyesterett 85 084 85 084 - - -
Utenriksdepartementet 35 967 972 4 880 308 222 992 29 966 812 897 860
Kunnskapsdepartementet 43 587 993 3 282 366 24 528 40 281 099 -
Kulturdepartementet 9 715 421 1 675 435 34 812 8 005 174 -
Justis- og beredskapsdepartementet 29 827 577 25 873 504 1 276 992 2 677 081 -
Kommunal- og regionaldepartementet 158 811 427 409 255 1 000 158 401 172 -
Arbeidsdepartementet 54 934 202 21 760 071 982 960 11 191 171 21 000 000
Helse- og omsorgsdepartementet 121 314 499 4 407 393 18 417 116 887 189 1 500
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 32 905 363 6 898 795 10 500 25 996 068 -
Nærings- og handelsdepartementet 6 278 489 1 883 439 10 700 4 384 350 -
Fiskeri- og kystdepartementet 4 824 027 3 343 897 765 160 714 970 -
Landbruks- og matdepartementet 17 101 191 1 585 498 9 773 15 505 920 -
Samferdselsdepartementet 38 902 000 15 201 700 16 658 900 7 041 400 -
Miljøverndepartementet 5 441 678 2 805 090 635 226 2 001 362 -
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 6 277 076 4 314 772 634 461 1 327 843 -
Finansdepartementet 108 876 500 9 121 800 217 700 32 993 000 66 544 000
Forsvarsdepartementet 42 223 799 30 840 715 10 780 729 602 355 -
Olje- og energidepartementet 16 973 471 2 541 621 10 000 4 421 850 10 000 000
Ymse utgifter 14 600 000 14 600 000 - - -
Statsbankene 124 511 894 655 564 226 227 12 417 118 111 212 985
Statlig petroleumsvirksomhet 28 001 800 1 800 28 000 000 - -
Statens forretningsdrift 1 838 911 -21 390 1 860 301 - -
Folketrygden 369 335 808 - - 369 335 808 -
Statens pensjonsfond utland 373 185 200 - - 373 185 200 -
Sum utgifter 1 647 711 089 157 822 298 62 547 678 1 217 684 768 209 656 345
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og

overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 047 054 762 267 336 655 1 314 391 417
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) 1 068 718 936 369 335 808 1 438 054 744

Driftsutgifter

157 822 298 - 157 822 298

Nybygg anlegg mv.

62 547 678 - 62 547 678

Overføringer til andre

475 163 760 369 335 808 844 499 568

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

373 185 200 - 373 185 200

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring

fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-21 664 174 -101 999 153 -123 663 327
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland 123 663 327 - 123 663 327
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) 101 999 153 -101 999 153 -
           
           
        i 1 000 kroner
Inntekter
  Samlede inntekter Drifts- inntekter Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Skatter, avgifter og andre over føringer Tilbake- betalinger mv.
Skatt på formue og inntekt 252 485 000 - - 252 485 000 -
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 265 200 000 - - 265 200 000 -
Tollinntekter 2 760 000 - - 2 760 000 -
Merverdiavgift 236 000 000 - - 236 000 000 -
Avgifter på alkohol 12 450 000 - - 12 450 000 -
Avgifter på tobakk 7 650 000 - - 7 650 000 -
Avgifter på motorvogner 33 630 000 - - 33 630 000 -
Andre avgifter 45 731 214 - - 45 731 214 -
Sum skatter og avgifter 855 906 214 - - 855 906 214 -
Renter av statens forretningsdrift 105 864 - - 105 864 -
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift 1 781 834 500 1 770 034 11 300 -
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 887 698 500 1 770 034 117 164 -
Renter fra statsbankene 7 393 534 - - 7 393 534 -
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer 8 671 134 - - 8 671 134 -
Utbytte ekskl. Statoil 14 837 555 - - 14 837 555 -
Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil) 30 902 223 - - 30 902 223 -
Inntekter under departementene 24 508 282 16 727 752 286 294 7 494 236 -
Overføring fra Norges Bank - - - - -
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond - - - - -
Sum andre inntekter 24 508 282 16 727 752 286 294 7 494 236 -
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 157 400 000 129 000 000 22 000 000 6 400 000 -
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 229 900 000 - - 229 900 000 -
Aksjeutbytte fra Statoil 13 887 000 - - 13 887 000 -
Sum petroleumsinntekter 401 187 000 129 000 000 22 000 000 250 187 000 -
Tilbakebetalinger 84 934 994 - - - 84 934 994
Statens pensjonsfond utland 123 663 327 - - 123 663 327 -
Sum inntekter 1 522 989 738 145 728 252 24 056 328 1 268 270 164 84 934 994
Statsbudsjettet Folketrygden ikke medregnet Folketrygden Statsbudsjettet medregnet Folketrygden
Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt 209 656 345 - 209 656 345

Utlån til statsbanker

111 212 985 - 111 212 985

Gjeldsavdrag

66 544 000 - 66 544 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

31 899 360 - 31 899 360
7. Tilbakebetalinger mv. 84 934 994 - 84 934 994
8. Utlån mv. (netto) (6 - 7) 124 721 351 - 124 721 351

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning

og lånemidler (8 - 5)

22 722 198 101 999 153 124 721 351
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Utgifter:
Det kongelige hus
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
1 Apanasje 10 032 000
50 Det kongelige hoff 158 606 000 168 638 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
1 Apanasje 8 349 000
50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 17 220 000 25 569 000
Sum Det kongelige hus 194 207 000
Regjering
20 Statsministerens kontor:
1 Driftsutgifter 91 450 000 91 450 000
21 Statsrådet:
1 Driftsutgifter 147 800 000 147 800 000
24 Regjeringsadvokaten:
1 Driftsutgifter 54 800 000
21 Spesielle driftsutgifter 16 900 000 71 700 000
Sum Regjering 310 950 000
Stortinget og underliggende institusjoner
41 Stortinget:
1 Driftsutgifter 793 600 000
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres 51 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 115 300 000
70 Tilskudd til partigruppene 158 600 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek 1 400 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner 12 000 000 1 131 900 000
42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:
1 Driftsutgifter 6 600 000 6 600 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
1 Driftsutgifter 54 350 000 54 350 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
1 Driftsutgifter 10 100 000 10 100 000
51 Riksrevisjonen:
1 Driftsutgifter 481 600 000 481 600 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 1 684 550 000
Høyesterett
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter 85 084 000 85 084 000
Sum Høyesterett 85 084 000
Utenriksdepartementet
Administrasjon av utenrikstjenesten
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter 1 821 686 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 222 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 156 492 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 907 000
71 Diverse tilskudd 24 260 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 154 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 360 000 2 016 081 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
1 Driftsutgifter 47 503 000 47 503 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
1 Driftsutgifter 8 981 000 8 981 000
Sum administrasjon av utenrikstjenesten 2 072 565 000
Utenriksformål
115 Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 27 363 000
70 Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1 69 331 000 96 694 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 1 249 041 000 1 249 041 000
117 EØS-finansieringsordningene:
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres 1 028 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres 869 000 000 1 897 000 000
118 Nordområdetiltak m.v.:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 30 295 000
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1 320 324 000
71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres 58 831 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 35 022 000 444 472 000
Sum utenriksformål 3 687 207 000
Administrasjon av utviklingshjelpen
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter 1 172 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 21 500 000 1 194 200 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter 216 500 000 216 500 000
144 Fredskorpset:
1 Driftsutgifter 44 200 000 44 200 000
Sum administrasjon av utviklingshjelpen 1 454 900 000
Bilateral bistand
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 2 158 300 000 2 158 300 000
151 Bistand til Asia:
72 Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres 649 500 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 290 000 000 939 500 000
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres 540 000 000 540 000 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres 200 500 000 200 500 000
Sum bilateral bistand 3 838 300 000
Globale ordninger
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1 Driftsutgifter 33 500 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 1 423 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres 91 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres 8 000 000
73 Kultur, kan overføres 106 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres 182 500 000
77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres 160 000 000 2 004 000 000
161 Næringsutvikling:
70 Næringsutvikling, kan overføres 204 000 000
75 NORFUND - tapsavsetting 282 500 000
95 NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland 897 500 000 1 384 000 000
162 Overgangsbistand (gap):
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 420 000 000 420 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70 Naturkatastrofer, kan overføres 500 000 000
71 Humanitær bistand, kan overføres 2 313 600 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres 337 100 000 3 150 700 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 648 200 000
71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres 395 000 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres 175 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 340 000 000 1 558 200 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter 143 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 45 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres 333 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres 350 000 000 871 000 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.:
1 Driftsutgifter 51 700 000
70 Ymse tilskudd, kan overføres 5 042 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 33 000 000
72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres 168 400 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres 2 932 500 000
74 Fornybar energi, kan overføres 1 407 300 000 4 597 942 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter 1 270 658 000 1 270 658 000
168 Kvinner og likestilling:
70 Kvinner og likestilling, kan overføres 307 000 000 307 000 000
169 Globale helse- og vaksineinitiativ:
70 Vaksine og helse, kan overføres 1 690 000 000
71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres 295 000 000
72 Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres 450 000 000 2 435 000 000
Sum globale ordninger 17 998 500 000
Multilateral bistand
170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 760 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA) 402 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 1 020 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 170 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 300 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 150 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres 860 500 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 185 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres 311 000 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 75 000 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 150 000 000
82 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres 95 000 000 4 478 500 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres 814 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres 772 500 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres 559 500 000 2 146 000 000
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres 292 000 000 292 000 000
Sum multilateral bistand 6 916 500 000
Sum Utenriksdepartementet 35 967 972 000
Kunnskapsdepartementet
Administrasjon
200 Kunnskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter 250 674 000
21 Spesielle driftsutgifter 11 652 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 624 000 264 950 000
Sum administrasjon 264 950 000
Grunnopplæringen
220 Utdanningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 264 874 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 3 988 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 51 890 000 320 752 000
221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:
1 Driftsutgifter 14 322 000 14 322 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter 88 090 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 378 000 89 468 000
223 Sametinget:
50 Tilskudd til Sametinget 37 723 000 37 723 000
224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Driftsutgifter 52 207 000
21 Spesielle driftsutgifter 37 358 000 89 565 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter 157 002 000
60 Tilskudd til landslinjer 184 495 000
62 Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv 21 578 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres 52 919 000
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere 125 316 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring 43 982 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk 7 958 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 238 984 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen 231 297 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov 37 486 000
71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene 10 336 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner 5 296 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet 10 363 000
74 Tilskudd til organisasjoner 29 669 000 1 156 681 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 157 790 000
50 Nasjonale sentre i grunnopplæringen 62 236 000
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 37 204 000
62 Tilskudd for økt lærertetthet 157 000 000
70 Tilskudd til NAROM 7 409 000
71 Tilskudd til vitensentre 35 353 000
72 Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen 2 000 000 1 458 992 000
227 Tilskudd til særskilte skoler:
60 Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen 2 044 000
61 Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune 4 644 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole 5 533 000
70 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo 6 880 000
71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole 23 783 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 29 995 000
73 Tilskudd til opplæring i Kenya 1 186 000
74 Tilskudd til Signo og Briskeby 40 009 000 114 074 000
228 Tilskudd til private skoler mv.:
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning 1 397 510 000
71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning 1 297 475 000
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning 133 667 000
73 Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning 97 338 000
74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning 23 619 000
75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning 207 412 000
76 Andre private skoler, overslagsbevilgning 43 457 000
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning 12 137 000
78 Kompletterende undervisning 41 894 000
79 Toppidrett 27 228 000
80 Privatskoleorganisasjoner 668 000
81 Elevutveksling til utlandet 1 720 000 3 284 125 000
229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:
1 Driftsutgifter 22 458 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 070 000 23 528 000
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem:
1 Driftsutgifter 622 509 000
21 Spesielle driftsutgifter 56 435 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 8 203 000 687 147 000
Sum grunnopplæringen 7 276 377 000
Barnehager
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 166 148 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 14 647 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 8 006 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning 10 000 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 126 015 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning 6 500 000 331 316 000
Sum barnehager 331 316 000
Voksenopplæring m.m.
252 EUs program for livslang læring:
70 Tilskudd 242 402 000 242 402 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler 712 579 000
71 Tilskudd til Folkehøyskolerådet 4 380 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler 1 247 000 718 206 000
254 Tilskudd til voksenopplæring:
70 Tilskudd til studieforbund 189 054 000
71 Tilskudd til nettskoler 15 169 000
72 Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes 4 128 000
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 11 600 000 219 951 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:
70 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 27 604 000
71 Falstadsenteret 16 487 000
72 Stiftelsen Arkivet 6 600 000
73 Nansen Fredssenter 5 490 000
74 Narviksenteret 2 180 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret 7 365 000
76 Raftostiftelsen 2 130 000 67 856 000
256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Driftsutgifter 49 384 000
21 Spesielle driftsutgifter 15 962 000 65 346 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 5 325 000
70 Tilskudd, kan overføres 86 563 000 91 888 000
258 Tiltak for livslang læring:
1 Driftsutgifter 5 376 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1 47 592 000 52 968 000
Sum voksenopplæring m.m. 1 458 617 000
Høyere utdanning og fagskoleutdanning
260 Universiteter og høyskoler:
50 Statlige universiteter og høyskoler 26 451 926 000
70 Private høyskoler 1 087 015 000 27 538 941 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:
71 Tilrettelegging for internasjonal mobilitet 15 627 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid 74 817 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres 250 223 000 340 667 000
276 Fagskoleutdanning:
72 Annen fagskoleutdanning 71 236 000 71 236 000
280 Felles enheter:
1 Driftsutgifter 69 296 000
50 Senter for internasjonalisering av utdanning 55 088 000
51 Drift av nasjonale fellesoppgaver 107 337 000
71 Tilskudd til UNIS 112 217 000
72 Tilskudd til UNINETT 24 759 000
73 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres 23 097 000 391 794 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 149 450 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 11 253 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd 79 258 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1 91 432 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer 18 296 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 15 222 000 364 911 000
Sum høyere utdanning og fagskoleutdanning 28 707 549 000
Forskning
283 Meteorologiformål:
50 Meteorologisk institutt 280 801 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter 55 662 000 336 463 000
284 De nasjonale forskningsetiske komiteene:
1 Driftsutgifter 16 300 000 16 300 000
285 Norges forskningsråd:
52 Forskningsformål 1 311 868 000
53 Overordnede forskningspolitiske prioriteringer 897 203 000
54 Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse 289 240 000
55 Administrasjon 275 300 000 2 773 611 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71 11 114 000
53 NUPI 4 342 000
56 Ludvig Holbergs forskningspris 9 400 000
57 Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter 185 003 000
60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 219 000 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner 34 752 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris 13 206 000 476 817 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 7 060 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 201 765 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres 1 694 267 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres 21 760 000
75 UNESCO-kontingent 18 141 000
76 UNESCO-formål 3 000 000 1 945 993 000
Sum forskning 5 549 184 000
Sum Kunnskapsdepartementet 43 587 993 000
Kulturdepartementet
Administrasjon
300 Kulturdepartementet:
1 Driftsutgifter 115 715 000
21 Spesielle driftsutgifter 4 434 000 120 149 000
Sum administrasjon m.m. 120 149 000
Samfunns- og frivillighetsformål
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 229 960 000
75 Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres 9 297 000
78 Ymse faste tiltak 5 723 000 244 980 000
314 Kultur og samfunn:
60 Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom 10 000 000
71 Kultur og næringsprosjekter 8 798 000
72 Kultursamarbeid i nordområdene 3 433 000
78 Ymse faste tiltak 35 932 000
79 Til disposisjon 3 423 000 61 586 000
315 Frivillighetsformål:
21 Forskning og utredning 9 449 000
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 948 208 000
71 Tilskudd til frivilligsentraler 114 468 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 51 933 000
74 Frivillighetsregister, kan overføres 3 104 000
78 Ymse faste tiltak 5 039 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 63 891 000
84 Ungdoms-OL 25 600 000
85 Sjakk-OL 10 000 000 1 231 692 000
Sum samfunns- og frivillighetsformål 1 538 258 000
Kulturformål
320 Allmenne kulturformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77 129 495 000
21 Forskning og utredning, kan overføres 5 682 000
51 Fond for lyd og bilde 31 537 000
52 Norges forskningsråd 5 072 000
53 Sametinget 72 702 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 46 375 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 23 087 000
60 Kulturkort for ungdom 3 900 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres 195 500 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres 228 716 000
75 Kulturprogram, kan overføres 11 339 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1 36 027 000
78 Ymse faste tiltak 27 444 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1 6 534 000
82 Nobels fredssenter 28 538 000
84 Pilegrimssatsing 5 490 000 857 438 000
321 Kunstnerformål:
1 Driftsutgifter 15 395 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning 13 374 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres 137 145 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning 109 946 000
75 Vederlagsordninger 155 232 000 431 092 000
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Driftsutgifter 15 263 000
50 Kunst i offentlige rom 27 382 000
55 Norsk kulturfond 33 852 000
72 Knutepunktinstitusjoner 6 125 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 272 827 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design 36 485 000
78 Ymse faste tiltak 43 491 000 435 425 000
323 Musikkformål:
1 Driftsutgifter 160 067 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 155 367 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 31 429 000
70 Nasjonale institusjoner 253 675 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 216 684 000
72 Knutepunktinstitusjoner 76 917 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge 18 846 000
78 Ymse faste tiltak 103 799 000 1 016 784 000
324 Scenekunstformål:
1 Driftsutgifter 73 734 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 60 446 000
55 Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 96 417 000
56 Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 16 176 000
70 Nasjonale institusjoner 997 270 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 433 489 000
72 Knutepunktinstitusjoner 3 856 000
73 Region- og distriktsopera 48 862 000
78 Ymse faste tiltak 141 948 000 1 872 198 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77 513 943 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 24 710 000
55 Norsk kulturfond 164 316 000
72 Knutepunktinstitusjoner 2 715 000
73 Noregs Mållag 3 861 000
74 Det Norske Samlaget 12 914 000
75 Språkteknologi og Det Norske Akademis store ordbok 20 473 000
76 Ibsenpris m.m. 5 403 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1 16 902 000
78 Ymse faste tiltak 58 555 000
80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket 49 838 000 873 630 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
55 Norsk kulturfond 10 224 000
70 Det nasjonale museumsnettverket 959 294 000
78 Ymse faste tiltak 34 382 000 1 003 900 000
329 Arkivformål:
1 Driftsutgifter 322 231 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 17 593 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 102 000
78 Ymse faste tiltak 9 582 000 359 508 000
Sum kulturformål 6 849 975 000
Medieformål
334 Film- og medieformål:
1 Driftsutgifter 153 402 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 282 000
50 Filmfondet, kan nyttes under post 71 436 501 000
51 Audiovisuelle produksjoner 10 333 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 27 900 000
73 Regional filmsatsing 53 451 000
75 Medieprogram, kan overføres 25 427 000
78 Ymse faste tiltak 28 421 000
79 Til disposisjon 1 000 000 744 717 000
335 Mediestøtte:
71 Produksjonstilskudd 307 946 000
73 Medieforskning og etterutdanning 13 350 000
75 Tilskudd til samiske aviser 24 138 000
76 Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner 845 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 916 000 348 195 000
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk:
70 Kompensasjon 43 823 000 43 823 000
339 Lotteri- og stiftelsestilsynet:
1 Driftsutgifter 62 915 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 389 000 70 304 000
Sum medieformål 1 207 039 000
Sum Kulturdepartementet 9 715 421 000
Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjon
400 Justis- og beredskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter 373 192 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres 20 700 000
50 Norges forskningsråd 17 942 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 8 545 000 420 379 000
Sum administrasjon 420 379 000
Rettsvesen
410 Tingrettene og lagmannsrettene:
1 Driftsutgifter 1 704 309 000
21 Spesielle driftsutgifter 41 294 000 1 745 603 000
411 Domstoladministrasjonen:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 72 889 000 72 889 000
413 Jordskiftedomstolene:
1 Driftsutgifter 214 252 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 979 000 223 231 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter 151 878 000
21 Spesielle driftsutgifter 37 414 000 189 292 000
Sum rettsvesen 2 231 015 000
Kriminalomsorg
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
1 Driftsutgifter 3 537 965 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 82 285 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 23 055 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 102 304 000
70 Tilskudd 23 719 000 3 769 328 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter 167 684 000 167 684 000
Sum kriminalomsorg 3 937 012 000
Politi og påtalemyndighet
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 10 372 686 000
21 Spesielle driftsutgifter 205 170 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 7 595 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 74 533 000
60 Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak 5 160 000
70 Tilskudd 26 641 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum 4 399 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond 116 644 000 10 812 828 000
441 Oslo politidistrikt:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 2 059 343 000 2 059 343 000
442 Politihøgskolen:
1 Driftsutgifter 545 688 000 545 688 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 150 130 000 150 130 000
446 Den militære påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 7 598 000 7 598 000
448 Grensekommissæren:
1 Driftsutgifter 6 278 000 6 278 000
Sum politi og påtalemyndighet 13 581 865 000
Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Driftsutgifter 635 041 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 833 000
70 Overføringer til private 5 561 000 645 435 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter 14 304 000 14 304 000
455 Redningstjenesten:
1 Driftsutgifter 864 143 000
21 Spesielle driftsutgifter 17 413 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 358 800 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 19 610 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 95 334 000 1 355 300 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Driftsutgifter 339 746 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 895 137 000 1 234 883 000
Sum redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 3 249 922 000
Andre virksomheter
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter 39 369 000 39 369 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter 989 150 000 989 150 000
467 Norsk Lovtidend:
1 Driftsutgifter 3 324 000 3 324 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
1 Driftsutgifter 14 903 000 14 903 000
469 Vergemålsordningen:
1 Driftsutgifter 143 774 000
21 Spesielle driftsutgifter 32 800 000 176 574 000
Sum andre virksomheter 1 223 320 000
Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
470 Fri rettshjelp:
1 Driftsutgifter 6 438 000
70 Fri sakførsel 517 059 000
71 Fritt rettsråd 158 545 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 31 293 000 713 335 000
471 Statens erstatningsansvar:
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 117 599 000
72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning 20 453 000 138 052 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:
1 Driftsutgifter 45 641 000
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 388 902 000 434 543 000
473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Driftsutgifter 39 414 000 39 414 000
474 Konfliktråd:
1 Driftsutgifter 76 815 000 76 815 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter 74 459 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 770 000 83 229 000
Sum fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 1 485 388 000
Svalbardbudsjettet
480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd 145 738 000 145 738 000
Sum Svalbardbudsjettet 145 738 000
Beskyttelse og innvandring
490 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 762 093 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 1 571 838 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 48 215 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres 7 218 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger 246 394 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak 452 807 000
71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer 17 462 000
72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres 134 661 000
73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60 6 741 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres 13 568 000 3 260 997 000
491 Utlendingsnemnda:
1 Driftsutgifter 278 015 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 13 926 000 291 941 000
Sum beskyttelse og innvandring 3 552 938 000
Sum Justis- og beredskapsdepartementet 29 827 577 000
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjon m.m.
500 Kommunal- og regionaldepartementet:
1 Driftsutgifter 161 155 000
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres 9 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 000 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 15 750 000 186 905 000
Sum administrasjon m.m. 186 905 000
Distrikts- og regionalpolitikk
551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 525 950 000
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 557 700 000 2 083 650 000
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres 14 200 000
62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres 30 000 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres 520 200 000 564 400 000
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling:
1 Driftsutgifter 32 000 000 32 000 000
Sum distrikts- og regionalpolitikk 2 680 050 000
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
571 Rammetilskudd til kommuner:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 18 900 000
60 Innbyggertilskudd 109 678 586 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge 373 080 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd 1 446 422 000
63 Småkommunetilskudd 929 742 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64 2 175 000 000
66 Veksttilskudd 60 233 000
67 Storbytilskudd 401 506 000 115 083 469 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60 Innbyggertilskudd 27 316 533 000
62 Nord-Norge-tilskudd 577 270 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64 509 000 000 28 402 803 000
575 Ressurskrevende tjenester:
60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning 5 850 000 000 5 850 000 000
579 Valgutgifter:
1 Driftsutgifter 47 700 000 47 700 000
Sum rammeoverføringer til kommunesektoren mv. 149 383 972 000
Bolig, bomiljø og bygg
580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 970 000 000 2 970 000 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak:
21 Kunnskapsutvikling og -formidling 4 500 000
61 Husleietilskudd 2 500 000
70 Boligetablering i distriktene 20 600 000
74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres 29 400 000
75 Tilskudd til etablering i egen bolig 354 300 000
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres 433 800 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres 23 800 000
78 Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres 70 700 000
79 Tilskudd til tilpasning av bolig 172 500 000 1 112 100 000
582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg:
60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres 439 700 000
61 Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres 49 200 000 488 900 000
585 Husleietvistutvalget:
1 Driftsutgifter 22 300 000 22 300 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 1 013 900 000
64 Investeringstilskudd, kan overføres 847 800 000 1 861 700 000
587 Direktoratet for byggkvalitet:
1 Driftsutgifter 67 000 000
22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 32 500 000
70 Tilskudd til Lavenergiprogrammet 6 000 000 105 500 000
Sum bolig, bomiljø og bygg 6 560 500 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 158 811 427 000
Arbeidsdepartementet
Administrasjon
600 Arbeidsdepartementet:
1 Driftsutgifter 177 830 000 177 830 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter 60 770 000
22 Tiltak mot ufrivillig deltid, kan overføres 26 620 000
50 Norges forskningsråd 125 720 000
70 Tilskudd 24 990 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. 12 090 000 250 190 000
Sum administrasjon 428 020 000
Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45 7 540 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21 735 500 000 743 040 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Driftsutgifter 10 451 600 000
21 Spesielle driftsutgifter 28 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 241 430 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres 201 735 000 10 923 565 000
606 Trygderetten:
1 Driftsutgifter 65 278 000 65 278 000
Sum administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 11 731 883 000
Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse
611 Pensjoner av statskassen:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 18 800 000 18 800 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 8 579 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning 95 000 000 8 674 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 977 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning 11 000 000 988 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:
1 Driftsutgifter 64 000 000
70 Tap/avskrivninger 2 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning 21 000 000 000 21 066 000 000
615 Yrkesskadeforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 81 000 000 81 000 000
616 Gruppelivsforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 182 000 000 182 000 000
Sum pensjoner mv. under Statens pensjonskasse 31 009 800 000
Tiltak for bedrede levekår mv.
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:
21 Spesielle driftsutgifter 60 620 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres 163 330 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres 56 190 000
74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv. 10 530 000 290 670 000
Sum tiltak for bedrede levekår mv. 290 670 000
Arbeidsmarked
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres 89 600 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres 6 244 470 000
77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres 1 053 530 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser 63 000 000 7 450 600 000
635 Ventelønn:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 125 000 000 125 000 000
Sum arbeidsmarked 7 575 600 000
Arbeidsmiljø og sikkerhet
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter 490 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud 10 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 300 000 505 000 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter 212 100 000
21 Spesielle driftsutgifter 23 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 730 000 236 830 000
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50 Statstilskudd 104 850 000 104 850 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen:
72 Tilskudd, kan overføres 3 150 000 3 150 000
648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:
1 Driftsutgifter 16 315 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 1 898 000
70 Tilskudd til faglig utvikling 4 000 000 22 213 000
649 Treparts bransjeprogrammer:
21 Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer 10 600 000 10 600 000
Sum arbeidsmiljø og sikkerhet 882 643 000
Kontantytelser
660 Krigspensjon:
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning 146 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning 367 000 000 513 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd 212 586 000 212 586 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd 1 880 000 000 1 880 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 410 000 000 410 000 000
Sum kontantytelser 3 015 586 000
Sum Arbeidsdepartementet 54 934 202 000
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet mv.
700 Helse- og omsorgsdepartementet:
1 Driftsutgifter 186 088 000 186 088 000
702 Beredskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 35 171 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 3 419 000 38 590 000
703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 54 863 000
70 Tilskudd, kan overføres 14 781 000 69 644 000
Sum helse- og omsorgsdepartementet mv. 294 322 000
Folkehelse
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
1 Driftsutgifter 606 396 000
21 Spesielle driftsutgifter 579 641 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 18 417 000 1 204 454 000
711 Ernæring og mattrygghet:
1 Driftsutgifter 20 458 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 11 824 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 1 074 000
74 Skolefrukt, kan overføres 18 984 000 52 340 000
712 Bioteknologinemnda:
1 Driftsutgifter 8 720 000 8 720 000
715 Statens strålevern:
1 Driftsutgifter 77 130 000
21 Spesielle driftsutgifter 44 264 000 121 394 000
716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
1 Driftsutgifter 41 875 000 41 875 000
718 Rusmiddelforebygging:
21 Spesielle driftsutgifter 96 498 000
63 Rusmiddeltiltak, kan overføres 15 957 000
70 Andre tilskudd, kan overføres 105 271 000 217 726 000
719 Annet folkehelsearbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 78 107 000
60 Kommunetilskudd, kan overføres 6 459 000
70 Smittevern mv., kan overføres 16 998 000
73 Fysisk aktivitet, kan overføres 34 575 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 8 098 000 144 237 000
Sum folkehelse 1 790 746 000
Helseforvaltning
720 Helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter 986 676 000
21 Spesielle driftsutgifter 168 311 000
22 Elektroniske resepter, kan overføres 44 783 000
70 Refusjon helsehjelp i utlandet 24 000 000 1 223 770 000
721 Statens helsetilsyn:
1 Driftsutgifter 91 686 000
21 Spesielle driftsutgifter 12 390 000 104 076 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter 147 477 000
70 Advokatutgifter 32 904 000
71 Særskilte tilskudd 76 916 000 257 297 000
723 Pasientskadenemnda:
1 Driftsutgifter 48 043 000 48 043 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
1 Driftsutgifter 37 159 000 37 159 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter 165 147 000 165 147 000
726 Statens helsepersonellnemnd:
1 Driftsutgifter 8 125 000 8 125 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda:
1 Driftsutgifter 3 199 000 3 199 000
729 Pasient- og brukerombud:
1 Driftsutgifter 58 831 000 58 831 000
Sum helseforvaltning 1 905 647 000
Spesialisthelsetjenester
732 Regionale helseforetak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 891 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 372 058 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 47 683 089 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 16 738 286 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 12 663 461 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 11 225 820 000
76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 16 563 768 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning 3 134 246 000
78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres 945 952 000
79 Raskere tilbake, kan overføres 530 975 000
82 Investeringslån, kan overføres 2 009 931 000
83 Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning 83 000 000
91 Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning 1 500 000 111 960 977 000
733 Habilitering og rehabilitering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 18 828 000
70 Behandlingsreiser til utlandet 86 936 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres 9 447 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 17 112 000 132 323 000
734 Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak:
1 Driftsutgifter Kontrollkommisjonene 39 135 000
21 Spesielle driftsutgifter 15 798 000
70 Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket 2 329 000
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 71 878 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus 45 987 000 175 127 000
Sum spesialisthelsetjenester 112 268 427 000
Legemidler
750 Statens legemiddelverk:
1 Driftsutgifter 227 716 000 227 716 000
751 Legemiddeltiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 320 000
70 Tilskudd 63 003 000 75 323 000
Sum legemidler 303 039 000
Helse- og omsorgstjenester i kommunene
761 Omsorgstjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 128 045 000
60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres 202 215 000
61 Vertskommuner 952 588 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres 254 800 000
66 Brukerstyrt personlig assistanse 87 129 000
67 Utviklingstiltak 111 087 000
71 Frivillig arbeid mv. 31 245 000
72 Landsbystiftelsen 67 778 000
73 Særlige omsorgsbehov 21 060 000
75 Andre kompetansetiltak 9 872 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 13 833 000 1 879 652 000
762 Primærhelsetjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 29 561 000
50 Samisk helse 6 036 000
60 Forebyggende helsetjenester 57 225 000
61 Fengselshelsetjeneste 130 858 000
62 Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76 270 192 000
63 Allmennlegetjenester 123 144 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 44 657 000
71 Frivillig arbeid mv. 6 254 000
73 Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres 26 675 000
74 Stiftelsen Amathea 15 868 000 710 470 000
763 Rustiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 61 199 000
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres 86 029 000
71 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 176 148 000
72 Kompetansesentra mv. 87 287 000 410 663 000
764 Psykisk helse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 89 118 000
60 Psykisk helsearbeid, kan overføres 226 179 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres 377 758 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres 107 482 000 800 537 000
769 Utredningsvirksomhet mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 32 918 000
70 Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21 3 511 000 36 429 000
Sum helse- og omsorgstjenester i kommunene 3 837 751 000
Tannhelse
770 Tannhelsetjenester:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 19 674 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 143 808 000 163 482 000
Sum tannhelse 163 482 000
Kunnskap og kompetanse
780 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv. 302 518 000 302 518 000
781 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 63 828 000
70 Norsk Helsenett SF 79 727 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 64 675 000 208 230 000
782 Helseregistre:
21 Spesielle driftsutgifter 17 029 000
70 Tilskudd 34 787 000 51 816 000
783 Personell:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 30 471 000
61 Turnustjeneste 129 138 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 28 912 000 188 521 000
Sum kunnskap og kompetanse 751 085 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 121 314 499 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Administrasjon
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter 156 459 000
21 Spesielle driftsutgifter 12 173 000 168 632 000
Sum administrasjon 168 632 000
Integrering og mangfold
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 179 187 000 179 187 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres 46 273 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 500 000
50 Norges Forskningsråd 6 390 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres 5 090 852 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning 314 268 000
62 Kommunale innvandrertiltak 172 823 000
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 1 860 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 51 094 000
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 2 523 000
73 Tilskudd 2 253 000 5 698 836 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres 28 092 000
22 Norskprøver for voksne innvandrere 12 933 000
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 648 676 000 1 689 701 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene:
1 Driftsutgifter 6 644 000 6 644 000
Sum integrering og mangfold 7 574 368 000
Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering
840 Krisetiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 3 408 000
61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning 72 240 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1 35 058 000 110 706 000
841 Samliv og konfliktløsning:
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 12 332 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 4 861 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning 6 856 000
70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1 4 627 000 28 676 000
842 Familievern:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 214 938 000
21 Spesielle driftsutgifter 16 403 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1 138 404 000 369 745 000
843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
1 Driftsutgifter 4 519 000 4 519 000
844 Kontantstøtte:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 878 000 000 878 000 000
845 Barnetrygd:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 14 985 000 000 14 985 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 32 135 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 2 923 000
60 Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor 1 900 000
70 Tilskudd 20 980 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile 10 059 000
73 Tilskudd til likestillingssentre 5 824 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 7 966 000 81 787 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 15 515 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 171 894 000
71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21 20 229 000
72 Tilskudd 14 000 000 221 638 000
849 Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50 Basisbevilgning 54 140 000 54 140 000
Sum tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering 16 734 211 000
Tiltak for barn og ungdom
850 Barneombudet:
1 Driftsutgifter 13 625 000 13 625 000
852 Adopsjonsstøtte:
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 15 865 000 15 865 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:
1 Driftsutgifter 162 500 000 162 500 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 70 773 000
50 Forskning og utvikling 25 274 000
60 Kommunalt barnevern 464 755 000
61 Utvikling i kommunene 26 446 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 1 100 000 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21 31 555 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 57 444 000 1 776 247 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 3 685 960 000
21 Spesielle driftsutgifter 19 113 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1 1 666 047 000
60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1 186 067 000 5 557 187 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
1 Driftsutgifter 197 703 000 197 703 000
857 Barne- og ungdomstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 7 556 000
60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres 64 333 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 112 328 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21 3 809 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 34 499 000 222 525 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 224 474 000
21 Spesielle driftsutgifter 19 082 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser 32 059 000 275 615 000
859 EUs ungdomsprogram:
1 Driftsutgifter, kan overføres 7 702 000 7 702 000
Sum tiltak for barn og ungdom 8 228 969 000
Forbrukerpolitikk
860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning 105 653 000
51 Markedsportaler 12 244 000 117 897 000
862 Positiv miljømerking:
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 6 200 000 6 200 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 571 000
70 Tilskudd 2 000 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres 4 814 000 14 385 000
866 Statens institutt for forbruksforskning:
50 Basisbevilgning 28 799 000 28 799 000
867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet:
1 Driftsutgifter 8 199 000 8 199 000
868 Forbrukerombudet:
1 Driftsutgifter 23 703 000 23 703 000
Sum forbrukerpolitikk 199 183 000
Sum barne-, likestillings- og inkluderings- departementet 32 905 363 000
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
900 Nærings- og handelsdepartementet:
1 Driftsutgifter 198 344 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 44 845 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 20 500 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger 3 550 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap 12 400 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter 20 000 000 299 639 000
Sum administrasjon 299 639 000
Infrastruktur og rammebetingelser
901 Styret for det industrielle rettsvern:
1 Driftsutgifter 235 400 000 235 400 000
902 Justervesenet:
1 Driftsutgifter 114 100 000
21 Spesielle driftsutgifter 2 300 000 116 400 000
903 Norsk akkreditering:
1 Driftsutgifter 35 500 000 35 500 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter 314 800 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres 258 500 000 573 300 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter 184 800 000
21 Spesielle driftsutgifter 73 800 000 258 600 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Driftsutgifter 19 700 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres 10 700 000 30 400 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning 1 600 000 000 1 600 000 000
910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 358 150 000 358 150 000
913 Standardisering:
70 Tilskudd 28 000 000 28 000 000
914 Klagenemnda for industrielle rettigheter:
1 Driftsutgifter 4 500 000 4 500 000
Sum infrastruktur og rammebetingelser 3 240 250 000
Forskning, innovasjon og internasjonalisering
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd 1 413 900 000 1 413 900 000
922 Romvirksomhet:
50 Norsk Romsenter 53 300 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 146 400 000
71 Internasjonal romvirksomhet 306 900 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres 35 400 000
73 EUs romprogrammer 195 700 000
74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres 13 500 000 751 200 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70 Tilskudd 100 000 000 100 000 000
929 Norsk Designråd:
70 Tilskudd 38 000 000 38 000 000
934 Internasjonaliseringstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 13 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport 359 000 000 372 000 000
937 Svalbard Reiseliv AS:
71 Tilskudd 2 100 000 2 100 000
Sum forskning, innovasjon og internasjonalisering 2 677 200 000
Statlig eierskap
950 Forvaltning av statlig eierskap:
21 Spesielle driftsutgifter 25 700 000 25 700 000
953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd 27 500 000 27 500 000
960 Raufoss ASA:
71 Refusjon for miljøtiltak 8 200 000 8 200 000
Sum statlig eierskap 61 400 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 6 278 489 000
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Driftsutgifter 128 540 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 39 200 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres 9 500 000 177 240 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres 10 580 000 10 580 000
Sum administrasjon 187 820 000
Forskning og innovasjon
1020 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter 343 760 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 365 650 000
70 Erstatningsutbetaling 6 000 000 715 410 000
1021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Driftsutgifter 130 350 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 74 150 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 75 000 000 279 500 000
1022 NIFES:
1 Driftsutgifter 61 910 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 88 720 000 150 630 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres 207 200 000
51 Tilskudd Veterinærinstituttet 43 600 000
52 Basisbevilgning forskningsinstitutter 122 600 000
70 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres 10 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres 5 700 000
72 Tilskudd Nofima, kan overføres 77 870 000
74 Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres 32 800 000
75 Tilskudd Akvariet i Bergen 3 730 000 503 500 000
Sum forskning og innovasjon 1 649 040 000
Fiskeri- og havbruksforvaltning
1030 Fiskeridirektoratet:
1 Driftsutgifter 369 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 5 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 700 000 375 800 000
1050 Diverse fiskeriformål:
71 Sosiale tiltak, kan overføres 2 000 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 14 150 000
74 Erstatninger, kan overføres 2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres 50 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres 900 000 69 190 000
Sum fiskeri- og havbruksforvaltning 444 990 000
Kystforvaltning
1062 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 1 632 530 000
21 Spesielle driftsutgifter 60 800 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres 497 910 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1 190 550 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres 60 000 000
70 Tilskudd Redningsselskapet 56 200 000 2 497 990 000
1070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
1 Driftsutgifter 44 187 000 44 187 000
Sum kystforvaltning 2 542 177 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 4 824 027 000
Landbruks- og matdepartementet
Administrasjon m.m.
1100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Driftsutgifter 143 763 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 033 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50 2 655 000
50 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 263 000 147 714 000
Sum administrasjon m.m. 147 714 000
Matpolitikk
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 85 022 000
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk 60 699 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk 17 269 000 162 990 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter 1 201 166 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser 9 323 000
23 eSporingsløsningen, kan overføres 3 099 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning 1 131 000 1 214 719 000
Sum matpolitikk 1 377 709 000
Forskning og innovasjon
1137 Forskning og innovasjon:
50 Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd 233 893 000
51 Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd 187 774 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. 4 231 000 425 898 000
Sum forskning og innovasjon 425 898 000
Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak
1138 Støtte til organisasjoner m.m.:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres 24 737 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres 5 350 000 30 087 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres 17 293 000
71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres 21 620 000 38 913 000
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse 23 906 000
52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap 98 104 000 122 010 000
1143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsutgifter 180 411 000
60 Tilskudd til veterinærdekning 130 154 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres 373 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning 302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning 45 610 000
75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt 1 000 000 357 850 000
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket:
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres 6 810 000 6 810 000
1147 Reindriftsforvaltningen:
1 Driftsutgifter 44 203 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 118 000
70 Tilskudd til fjellstuer 725 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 9 198 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres 2 500 000 63 744 000
1148 Naturskade - erstatninger:
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning 117 200 000 117 200 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 379 000
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres 2 286 000
72 Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres 28 000 000
73 Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres 42 000 000 75 665 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
1 Driftsutgifter 2 500 000
50 Fondsavsetninger 1 433 653 000
70 Markedsregulering, kan overføres 209 400 000
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslags- bevilgning 40 000 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 338 900 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres 8 341 500 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 235 590 000
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 608 854 000 14 210 397 000
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 34 100 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 6 100 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 62 400 000
79 Velferdsordninger, kan overføres 1 900 000 104 500 000
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift:
70 Tilskudd til forvaltningsdrift 13 091 000
75 Oppsyn i statsallmenninger 9 603 000 22 694 000
Sum næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak 15 149 870 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 17 101 191 000
Samferdselsdepartementet
Administrasjon m.m.
1300 Samferdselsdepartementet:
1 Driftsutgifter 139 800 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 32 600 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 32 100 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap 2 700 000 207 200 000
1301 Forskning og utvikling mv.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 16 300 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres 142 000 000
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres 77 200 000 235 500 000
Sum administrasjon m.m. 442 700 000
Luftfartsformål
1310 Flytransport:
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71 673 000 000 673 000 000
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70 30 900 000 30 900 000
1313 Luftfartstilsynet:
1 Driftsutgifter 189 800 000 189 800 000
1314 Statens havarikommisjon for transport:
1 Driftsutgifter 62 500 000 62 500 000
Sum luftfartsformål 956 200 000
Vegformål
1320 Statens vegvesen:
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72 8 844 500 000
26 Vegtilsyn 15 500 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 411 000 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72 9 115 800 000
31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 966 400 000
35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres 101 400 000
36 E16 over Filefjell, kan overføres 173 900 000
37 E6 vest for Alta, kan overføres 202 900 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 140 000 000
62 Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet, kan overføres 550 800 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 525 100 000 21 047 300 000
Sum vegformål 21 047 300 000
Særskilte transporttiltak
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres 758 900 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes 773 900 000 1 532 800 000
Sum særskilte transporttiltak 1 532 800 000
Jernbaneformål
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 5 186 700 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 98 000 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23 5 261 000 000
31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres 827 000 000 11 372 700 000
1351 Persontransport med tog:
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres 2 921 300 000 2 921 300 000
1354 Statens jernbanetilsyn:
1 Driftsutgifter 58 700 000
21 Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg 15 000 000 73 700 000
Sum jernbaneformål 14 367 700 000
Post og telekommunikasjoner
1370 Posttjenester:
70 Kjøp av post- og banktjenester 353 000 000 353 000 000
1380 Post- og teletilsynet:
1 Driftsutgifter 163 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 500 000
70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres 27 900 000 202 300 000
Sum post og telekommunikasjoner 555 300 000
Sum Samferdselsdepartementet 38 902 000 000
Miljøverndepartementet
Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.
1400 Miljøverndepartementet:
1 Driftsutgifter 255 387 000
21 Spesielle driftsutgifter 106 203 000
61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres 37 000 000
62 Den naturlige skolesekken 3 500 000
65 Groruddalen, kan overføres 32 000 000
70 Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser 51 213 000
71 Internasjonale organisasjoner 50 783 000
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres 4 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres 31 150 000
79 Tilskudd til kulturminneforvaltning 11 539 000
81 Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres 14 557 000 597 332 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata 176 671 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene 163 998 000
51 Forskningsprogrammer m.m. 190 718 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning 6 564 000
54 Artsprosjektet mv. 30 000 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene 29 288 000
72 Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet 14 900 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene 9 114 000 621 253 000
Sum fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m. 1 218 585 000
Naturens mangfold og friluftsliv
1425 Vilt- og fisketiltak:
1 Driftsutgifter 15 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 32 100 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 9 800 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres 28 500 000 85 400 000
1426 Statens naturoppsyn:
1 Driftsutgifter 134 207 000
21 Spesielle driftsutgifter 9 297 000
30 Tiltak i verneområder, kan overføres 65 693 000 209 197 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Driftsutgifter 212 715 000
21 Spesielle driftsutgifter 167 827 000
22 Statlige vannmiljøtiltak 173 500 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres 44 080 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres 9 600 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres 222 000 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres 231 091 000
60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond 6 000 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres 30 500 000
71 Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres 16 600 000
72 Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning 150 755 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres 64 600 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres 21 693 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap 1 144 000
76 Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres 43 700 000
78 Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres 66 595 000
81 Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21 15 330 000
82 Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21 33 089 000
83 Naturfaglige organisasjoner 3 673 000 1 514 492 000
Sum naturens mangfold og friluftsliv 1 809 089 000
Kulturminner og kulturmiljø
1429 Riksantikvaren:
1 Driftsutgifter 126 029 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73 36 935 000
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid 3 195 000
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21 270 362 000
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 10 953 000
74 Fartøyvern, kan overføres 43 712 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres 1 100 000
77 Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21 8 264 000
78 Tilskudd til sikring og forvaltning av arkeologiske kulturminner, kan overføres, kan nyttes under post 21 8 500 000 509 050 000
1432 Norsk kulturminnefond:
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 61 440 000 61 440 000
Sum kulturminner og kulturmiljø 570 490 000
Klima og forurensning
1441 Klima- og forurensningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 370 594 000
21 Spesielle driftsutgifter 19 473 000
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 2 025 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79 17 162 000
69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79 26 250 000
71 Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk 2 188 000
74 Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon 1 120 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning 281 320 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50 000 000
79 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69 14 837 000 784 969 000
1445 Miljøvennlig skipsfart:
21 Spesielle driftsutgifter 4 132 000 4 132 000
1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp:
21 Spesielle driftsutgifter 14 000 000 14 000 000
1448 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:
1 Driftsutgifter 12 512 000 12 512 000
Sum klima og forurensning 815 613 000
Kart, geodata og eiendomsinformasjon
1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Driftsutgifter 224 504 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 450 890 000
30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres 45 600 000 720 994 000
Sum kart, geodata og eiendomsinformasjon 720 994 000
Nord- og polarområdene
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter 195 712 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 61 124 000
50 Stipend 498 000 257 334 000
1472 Svalbard miljøvernfond:
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond 12 320 000 12 320 000
1474 Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70 4 253 000
50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70 20 000 000
70 Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50 13 000 000 37 253 000
Sum nord- og polarområdene 306 907 000
Sum Miljøverndepartementet 5 441 678 000
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Administrasjon mv.
1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:
1 Driftsutgifter 188 174 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 33 831 000
22 Forskning, kan overføres 19 944 000 241 949 000
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 3 000 000
70 Tilskudd, kan overføres 12 500 000 15 500 000
1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70 Tilskudd 149 934 000 149 934 000
Sum administrasjon mv. 407 383 000
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene:
1 Driftsutgifter 1 426 594 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 169 977 000 1 596 571 000
Sum fylkesmannsembetene 1 596 571 000
Fellestjenester i regjeringskvartalet
1520 Departementenes servicesenter:
1 Driftsutgifter 579 406 000
22 Fellesutgifter i regjeringskvartalet 124 993 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 87 970 000 792 369 000
Sum fellestjenester i regjeringskvartalet 792 369 000
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier:
1 Driftsutgifter 2 985 000
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner 245 413 000
71 Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner 32 156 000
73 Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner 70 236 000
75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 19 965 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 7 459 000 378 214 000
Sum partistøtte 378 214 000
Samiske formål
1533 Sametinget:
50 Sametinget 259 460 000
54 Avkastning av Samefolkets fond 2 535 000 261 995 000
1534 Tilskudd til samiske formål:
50 Samisk høgskole 5 800 000
51 Divvun 5 419 000
72 Samisk språk, informasjon m.m. 5 330 000 16 549 000
1535 Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:
1 Driftsutgifter 3 319 000 3 319 000
1536 Internasjonalt reindriftssenter:
1 Driftsutgifter 4 378 000 4 378 000
Sum samiske formål 286 241 000
Nasjonale minoriteter
1540 Nasjonale minoriteter:
60 Tiltak for rom, kan overføres 5 800 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 751 000
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 3 550 000 17 101 000
Sum nasjonale minoriteter 17 101 000
Konkurransepolitikk
1550 Konkurransetilsynet:
1 Driftsutgifter 85 998 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 9 961 000 95 959 000
Sum konkurransepolitikk 95 959 000
Forvaltningsutvikling og IKT-politikk
1560 Direktoratet for forvaltning og IKT:
1 Driftsutgifter 177 969 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 53 848 000
22 Betaling av elektronisk ID til private leveran-dører 6 737 000
23 Elektronisk ID og digital postkasse, kan over- føres 112 331 000 350 885 000
1561 IKT-politikk:
22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres 13 027 000
71 Tilskudd til fri programvare 4 500 000
72 Tilskudd til forebyggende informasjonssikring 6 860 000
73 Tilskudd til digital kompetanse 2 108 000
74 Tilskudd til IKT-standardisering 700 000 27 195 000
1562 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklings- program:
1 Driftsutgifter 4 430 000
70 Tilskudd til internasjonale program, kan over-føres 33 753 000 38 183 000
Sum forvaltningsutvikling og IKT-politikk 416 263 000
Personvern
1570 Datatilsynet:
1 Driftsutgifter 37 753 000 37 753 000
1571 Personvernnemnda:
1 Driftsutgifter 1 833 000 1 833 000
Sum personvern 39 586 000
Bygge- og eiendomspolitikk
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
30 Prosjektering av bygg, kan overføres 57 000 000
31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres 18 500 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 388 400 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres 13 840 000 477 740 000
1581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Driftsutgifter 24 128 000
30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres 37 940 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 811 000 72 879 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 300 000
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres 5 000 000 5 300 000
1584 Eiendommer utenfor husleieordningen:
1 Driftsutgifter 19 258 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 000 000 34 258 000
Sum bygge- og eiendomspolitikk 590 177 000
Den norske kirke
1590 Kirkelig administrasjon:
1 Driftsutgifter 215 374 000
21 Spesielle driftsutgifter 29 412 000
71 Tilskudd til kirkelige formål 232 178 000
75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1 213 936 000
79 Til disposisjon, kan overføres 500 000 691 400 000
1591 Presteskapet:
1 Driftsutgifter 905 344 000
21 Spesielle driftsutgifter 6 404 000 911 748 000
1592 Nidaros domkirke m.m.:
1 Driftsutgifter 54 064 000 54 064 000
Sum den norske kirke 1 657 212 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet 6 277 076 000
Finansdepartementet
Finansadministrasjon
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter 313 500 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 52 200 000
70 Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet 12 200 000 377 900 000
1602 Finanstilsynet:
1 Driftsutgifter 321 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 12 000 000 333 800 000
1605 Direktoratet for økonomistyring:
1 Driftsutgifter 330 700 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 19 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 28 400 000 378 400 000
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 400 000 16 400 000
Sum finansadministrasjon 1 106 500 000
Skatte- og avgiftsadministrasjon
1610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Driftsutgifter 1 479 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 54 700 000 1 533 800 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter 4 487 300 000
21 Spesielle driftsutgifter 150 000 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres 275 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 96 500 000 5 009 000 000
Sum skatte- og avgiftsadministrasjon 6 542 800 000
Offisiell statistikk
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter 521 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 201 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 000 000 732 800 000
Sum offisiell statistikk 732 800 000
Andre formål
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning 18 500 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning 1 670 000 000 20 170 000 000
1634 Statens innkrevingssentral:
1 Driftsutgifter 278 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 100 000 294 200 000
1638 Kjøp av klimakvoter:
1 Driftsutgifter, kan overføres 8 700 000
21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres 630 000 000 638 700 000
1645 Statens finansfond:
70 Tilskudd til drift 10 600 000 10 600 000
Sum andre formål 21 113 500 000
Statsgjeld, renter og avdrag mv.
1650 Statsgjeld, renter mv.:
1 Driftsutgifter 36 700 000
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 12 800 200 000 12 836 900 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslags-bevilgning 66 544 000 000 66 544 000 000
Sum statsgjeld, renter og avdrag mv. 79 380 900 000
Sum Finansdepartementet 108 876 500 000
Forsvarsdepartementet
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 378 016 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres 25 840 000 403 856 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan overføres 3 060 316 000
46 Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres 62 980 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 1 780 467 000 4 903 763 000
1716 Forsvarets forskningsinstitutt:
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 174 445 000 174 445 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 237 931 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres 18 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres 65 935 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres 240 000 000 561 866 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter 3 112 185 000 3 112 185 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsutgifter 176 772 000 176 772 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter 2 022 720 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 133 000 000
70 Renter låneordning, kan overføres 5 670 000 2 161 390 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter 5 607 269 000 5 607 269 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter 3 610 045 000 3 610 045 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter 4 298 998 000 4 298 998 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter 1 093 503 000 1 093 503 000
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter 1 115 214 000 1 115 214 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter 2 044 686 000 2 044 686 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 881 538 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres 31 923 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45 6 998 359 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres 67 000 000
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44 88 135 000 8 066 955 000
1761 Nye kampfly med baseløsning:
1 Driftsutgifter 70 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 781 000 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 41 000 000 1 892 000 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter 1 001 965 000 1 001 965 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter 573 382 000 573 382 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter 1 162 524 000 1 162 524 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter 260 651 000
72 Overføringer til andre 2 330 000 262 981 000
Sum Forsvarsdepartementet 42 223 799 000
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800 Olje- og energidepartementet:
1 Driftsutgifter 160 376 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 36 845 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 10 700 000
72 Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21 1 000 000 208 921 000
Sum administrasjon 208 921 000
Petroleum
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter 239 500 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 203 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 000 000 446 600 000
Sum petroleum 446 600 000
Energi og vannressurser
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter 468 000 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 73 000 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72 145 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 000 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72 14 000 000
70 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres 9 000 000
72 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60 32 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres 120 000 000 867 300 000
Sum energi og vannressurser 867 300 000
Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
1825 Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 22 500 000
50 Overføring til Energifondet 1 016 000 000
95 Kapitalinnskudd 10 000 000 000 11 038 500 000
Sum energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi 11 038 500 000
Teknologi og internasjonalisering
1830 Forskning:
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres 28 000 000
50 Norges forskningsråd 728 000 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres 12 950 000 768 950 000
1832 Internasjonalisering:
70 Internasjonalisering, kan overføres 21 700 000 21 700 000
1833 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 165 000 000
50 Overføring til fond for CLIMIT 80 800 000
70 Administrasjon, Gassnova SF 93 000 000
71 Forskningstjenester TCM DA, kan overføres 1 882 000 000
72 Lån, TCM DA, kan overføres 73 000 000
73 Tilskudd, CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres, kan nyttes under post 22 7 000 000 3 300 800 000
Sum teknologi og internasjonalisering 4 091 450 000
Statlig petroleumsvirksomhet
1870 Petoro AS:
70 Administrasjon 290 700 000
71 Unitisering, kan overføres 30 000 000 320 700 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 320 700 000
Sum Olje- og energidepartementet 16 973 471 000
Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter:
1 Driftsutgifter 14 600 000 000 14 600 000 000
Sum ymse utgifter 14 600 000 000
Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 311 764 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 203 027 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning 5 411 062 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning 2 969 578 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning 659 984 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning 846 018 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning 440 520 000
74 Tap på utlån 322 500 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning 8 056 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning 20 229 985 000 31 402 494 000
2412 Husbanken:
1 Driftsutgifter 331 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 12 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 23 200 000
71 Tap på utlånsvirksomhet 21 000 000
72 Rentestøtte 13 000 000
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 19 543 000 000 19 944 000 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:
75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres 40 000 000 40 000 000
2421 Innovasjon Norge:
50 Innovasjon - prosjekter, fond 233 200 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon 338 500 000
71 Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres 401 200 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres 285 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres 5 200 000
76 Miljøteknologi, kan overføres 260 300 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 4 000 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning 42 550 000 000 44 077 400 000
2426 SIVA SF:
70 Tilskudd 48 000 000
90 Lån, overslagsbevilgning 140 000 000
95 Egenkapital 250 000 000 438 000 000
2429 Eksportkreditt Norge AS:
70 Tilskudd 110 000 000
90 Utlån 28 500 000 000 28 610 000 000
Sum statsbankene 124 511 894 000
Statlig petroleumsvirksomhet
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30 Investeringer 28 000 000 000 28 000 000 000
2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 800 000 1 800 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 28 001 800 000
Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -3 747 018 000
2 Driftsutgifter 2 035 148 000
3 Avskrivninger 692 000 000
4 Renter av statens kapital 81 300 000
5 Til investeringsformål 924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000 -37 224 000
30 Prosjektering av bygg, kan overføres 138 100 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres 178 900 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres 735 100 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres 624 448 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 70 000 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 70 000 000 1 779 324 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -130 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 130 000 000 0 0
2465 Statens kartverk:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -1 054 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 039 090 000
3 Avskrivninger 12 538 000
4 Renter av statens kapital 2 372 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 12 000 000 12 000 000
2470 Statens pensjonskasse:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -573 690 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 432 330 000
3 Avskrivninger 117 732 000
4 Renter av statens kapital 21 392 000
5 Til investeringsformål 18 070 000 15 834 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 29 753 000 45 587 000
2490 NVE Anlegg:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -60 000 000
2 Driftsutgifter 54 300 000
3 Avskrivninger 4 900 000
4 Renter av statens kapital 800 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 000 000 2 000 000
Sum Statens forretningsdrift 1 838 911 000
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
2530 Foreldrepenger:
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning 17 200 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning 358 200 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning 420 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning 85 000 000 18 063 200 000
Sum stønad ved fødsel og adopsjon 18 063 200 000
Arbeidsliv
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 65 000 000 65 000 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning 11 300 000 000 11 300 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning 705 000 000 705 000 000
Sum arbeidsliv 12 070 000 000
Sosiale formål
2620 Stønad til enslig mor eller far:
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning 2 428 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 370 000 000
73 Utdanningsstønad 55 000 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 300 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag 785 000 000 3 638 300 000
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning 33 280 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning 1 720 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning 550 000 000
73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres 300 208 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning 1 810 000 000 37 660 208 000
2651 Arbeidsavklaringspenger:
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning 36 164 800 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning 465 000 000
72 Legeerklæringer 350 000 000 36 979 800 000
2655 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 23 110 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 35 830 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 2 249 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning 114 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning 66 000 000 61 369 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning 1 770 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning 1 740 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning 145 000 000
74 Tilskudd til biler 740 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 731 600 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester 245 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler 1 160 000 000
78 Høreapparater 500 000 000 9 031 600 000
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 55 295 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 101 130 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning 13 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning 5 770 000 000 162 208 000 000
2680 Etterlatte:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 1 210 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 970 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 93 000 000
74 Utdanningsstønad 500 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 6 000 000 2 279 500 000
2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning 200 000 000 200 000 000
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet 330 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland mv. 130 000 000 460 000 000
Sum sosiale formål 313 826 408 000
Stønad ved helsetjenester
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.:
70 Spesialisthjelp 1 619 000 000
71 Psykologhjelp 220 500 000
72 Tannlegehjelp 1 850 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 639 000 000 4 328 500 000
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler 8 481 000 000
71 Legeerklæringer 5 000 000
72 Medisinsk forbruksmateriell 1 724 000 000 10 210 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Egenandelstak 1 4 149 000 000
71 Egenandelstak 2 167 000 000 4 316 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.:
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 290 000 000
70 Allmennlegehjelp 3 941 200 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 765 500 000
72 Jordmorhjelp 50 000 000
73 Kiropraktorbehandling 138 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling 97 000 000 6 281 700 000
2756 Helsehjelp i utlandet:
70 Helsehjelp i utlandet 10 000 000 10 000 000
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag 230 000 000 230 000 000
Sum Stønad ved helsetjenester 25 376 200 000
Sum Folketrygden 369 335 808 000
Statens pensjonsfond utland
2800 Statens pensjonsfond utland:
50 Overføring til fondet 373 185 200 000 373 185 200 000
Sum Statens pensjonsfond utland 373 185 200 000
Totale utgifter: 1 647 711 089 000
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Inntekter:
Inntekter under departementene
Regjering
3021 Statsrådet:
1 Leieinntekter 300 000 300 000
3024 Regjeringsadvokaten:
1 Erstatning for utgifter i rettssaker 13 400 000 13 400 000
Sum Regjering 13 700 000
Stortinget og underliggende institusjoner
3041 Stortinget:
1 Salgsinntekter 7 540 000
3 Leieinntekter 1 660 000
40 Salg av leiligheter 20 000 000 29 200 000
3051 Riksrevisjonen:
1 Refusjon innland 2 100 000
2 Refusjon utland 650 000 2 750 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 31 950 000
Utenriksdepartementet
3100 Utenriksdepartementet:
1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene 14 899 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene 102 433 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 7 068 000
90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet 318 000 124 718 000
Sum Utenriksdepartementet 124 718 000
Kunnskapsdepartementet
3220 Utdanningsdirektoratet:
1 Inntekter ved oppdrag 3 715 000
2 Salgsinntekter mv. 1 090 000 4 805 000
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
2 Salgsinntekter mv. 4 732 000 4 732 000
3224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Inntekter fra oppdrag mv. 1 500 000 1 500 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 42 858 000 42 858 000
3229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:
2 Salgsinntekter mv. 1 582 000
61 Refusjon fra fylkeskommuner 1 035 000 2 617 000
3230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem:
1 Inntekter ved oppdrag 56 435 000
2 Salgsinntekter mv. 14 146 000 70 581 000
3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Inntekter ved oppdrag 10 336 000
2 Salgsinntekter mv. 318 000 10 654 000
3280 Felles enheter:
2 Salgsinntekter mv. 1 211 000 1 211 000
3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
2 Salgsinntekter mv. 10 000 10 000
3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
87 Avkastning - Regionale forskningsfond 219 000 000
91 Fondskapital - Ludvig Holbergs minnefond 200 000 000 419 000 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 4 492 000 4 492 000
Sum Kunnskapsdepartementet 562 460 000
Kulturdepartementet
3300 Kulturdepartementet:
1 Ymse inntekter 72 000 72 000
3320 Allmenne kulturformål:
1 Ymse inntekter 1 416 000 1 416 000
3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Ymse inntekter 113 000 113 000
3323 Musikkformål:
1 Ymse inntekter 28 678 000 28 678 000
3324 Scenekunstformål:
1 Ymse inntekter 113 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m. 24 100 000 24 213 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Ymse inntekter 8 630 000 8 630 000
3329 Arkivformål:
1 Ymse inntekter 5 545 000
2 Inntekter ved oppdrag 17 593 000 23 138 000
3334 Film- og medieformål:
1 Ymse inntekter 10 116 000
2 Inntekter ved oppdrag 8 282 000
70 Gebyr 10 000 000 28 398 000
3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 604 500 000
2 Gebyr-lotterier 6 821 000
4 Gebyr-stiftelser 264 000
7 Inntekter ved oppdrag 7 389 000 618 974 000
Sum Kulturdepartementet 733 632 000
Justis- og beredskapsdepartementet
3400 Justis- og beredskapsdepartementet:
1 Diverse inntekter 93 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1 098 000 1 191 000
3410 Rettsgebyr:
1 Rettsgebyr 186 339 000
3 Diverse refusjoner 1 598 000 187 937 000
3413 Jordskiftedomstolene:
1 Saks- og gebyrinntekter 14 668 000
2 Sideutgifter 9 064 000 23 732 000
3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
2 Arbeidsdriftens inntekter 83 725 000
3 Andre inntekter 15 159 000
4 Tilskudd 2 068 000 100 952 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
3 Andre inntekter 673 000 673 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyr - pass og våpen 261 600 000
2 Refusjoner mv. 304 363 000
3 Salgsinntekter 63 373 000
4 Gebyr - vaktselskap 11 207 000
6 Gebyr - utlendingssaker 117 410 000
7 Gebyr - sivile gjøremål 670 021 000 1 427 974 000
3441 Oslo politidistrikt:
2 Refusjoner 26 669 000
3 Salgsinntekter 224 000
5 Personalbarnehage 5 572 000 32 465 000
3442 Politihøgskolen:
2 Diverse inntekter 11 975 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvings-senter 16 000 000 27 975 000
3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Gebyr 130 106 000
3 Diverse inntekter 23 130 000 153 236 000
3455 Redningstjenesten:
1 Refusjoner 22 413 000 22 413 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Brukerbetaling 75 709 000
2 Variable refusjoner 14 000 000
3 Faste refusjoner 6 850 000 96 559 000
3469 Vergemålsordningen:
1 Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter 4 300 000 4 300 000
3470 Fri rettshjelp:
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. 3 450 000 3 450 000
3473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Diverse inntekter 5 000 5 000
3474 Konfliktråd:
2 Refusjoner 2 406 000 2 406 000
3490 Utlendingsdirektoratet:
1 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter 122 136 000
2 Gebyr for nødvisum 120 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter 13 432 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 772 156 000
5 Refusjonsinntekter 10 650 000
6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter 6 741 000 925 235 000
Sum Justis- og beredskapsdepartementet 3 010 503 000
Kommunal- og regionaldepartementet
3585 Husleietvistutvalget:
1 Gebyrer 900 000 900 000
3587 Direktoratet for byggkvalitet:
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak 31 800 000 31 800 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 32 700 000
Arbeidsdepartementet
3605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Administrasjonsvederlag 22 365 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag 22 000 000 44 365 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:
1 Gebyrinntekter, lån 45 000 000
90 Tilbakebetaling av lån 9 000 000 000 9 045 000 000
3615 Yrkesskadeforsikring:
1 Premieinntekter 154 000 000 154 000 000
3616 Gruppelivsforsikring:
1 Premieinntekter 87 000 000 87 000 000
3634 Arbeidsmarkedstiltak:
85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak 200 000 200 000
3635 Ventelønn mv.:
1 Refusjon statlig virksomhet mv. 45 000 000
85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn 1 500 000 46 500 000
3640 Arbeidstilsynet:
1 Diverse inntekter 1 200 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer 5 900 000
5 Tvangsmulkt 2 125 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer 19 117 000
8 Refusjon utgifter regionale verneombud 10 300 000 38 642 000
3642 Petroleumstilsynet:
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 850 000
3 Gebyr tilsyn 46 850 000 47 700 000
Sum Arbeidsdepartementet 9 463 407 000
Helse- og omsorgsdepartementet
3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
2 Diverse inntekter 192 030 000
3 Vaksinesalg 99 300 000 291 330 000
3711 Ernæring og mattrygghet:
2 Diverse inntekter 407 000 407 000
3715 Statens strålevern:
2 Diverse inntekter 41 061 000
4 Gebyrinntekter 4 334 000
5 Oppdragsinntekter 5 529 000 50 924 000
3716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
2 Diverse inntekter 3 427 000 3 427 000
3718 Rusmiddelforebygging:
4 Gebyrinntekter 1 652 000 1 652 000
3720 Helsedirektoratet:
2 Diverse inntekter 2 643 000
3 Refusjon helsehjelp i utlandet 24 000 000
4 Gebyrinntekter 3 131 000 29 774 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning:
2 Diverse inntekter 1 281 000
50 Premie fra private 17 900 000 19 181 000
3723 Pasientskadenemnda:
50 Premie fra private 500 000 500 000
3724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
4 Gebyrinntekter 28 040 000 28 040 000
3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
2 Diverse inntekter 136 000 136 000
3732 Regionale helseforetak:
80 Renter på investeringslån 447 000 000
85 Avdrag på investeringslån fom. 2008 186 000 000
86 Driftskreditter 370 000 000
90 Avdrag på investeringslån tom. 2007 689 000 000 1 692 000 000
3750 Statens legemiddelverk:
2 Diverse inntekter 2 170 000
4 Registreringsgebyr 120 355 000
6 Refusjonsgebyr 2 733 000 125 258 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 2 242 629 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter 87 472 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter 19 024 000 106 496 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 96 567 000 96 567 000
3842 Familievern:
1 Diverse inntekter 615 000 615 000
3846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
1 Prosjektinntekter 517 000 517 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Diverse inntekter 13 404 000
2 Barnetrygd 3 703 000
60 Kommunale egenandeler 928 136 000 945 243 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 104 874 000 104 874 000
3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Diverse inntekter 433 000 433 000
3859 EUs ungdomsprogram:
1 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 300 000 2 300 000
Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 257 045 000
Nærings- og handelsdepartementet
3900 Nærings- og handelsdepartementet:
2 Ymse inntekter 145 000 145 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern:
5 Inntekt av informasjonstjenester 7 000 000
7 Inntekter knyttet til NPI 5 000 000
8 Gebyrer immaterielle rettigheter 44 500 000 56 500 000
3902 Justervesenet:
1 Gebyrinntekter 65 100 000
3 Inntekter fra salg av tjenester 12 000 000
4 Oppdragsinntekter 2 300 000 79 400 000
3903 Norsk akkreditering:
1 Gebyrinntekter og andre inntekter 28 400 000 28 400 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter 468 000 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter 30 000 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen 55 000 000 553 000 000
3905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Oppdragsinntekter 29 400 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 44 400 000 73 800 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Leie av bergrettigheter og eiendommer 200 000
2 Behandlingsgebyrer 500 000 700 000
3910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR 144 000 000
2 Maritime personellsertifikater 12 000 000
3 Diverse inntekter 5 000 000
4 Gebyrer for skip i NIS 41 000 000
6 Overtredelsesgebyrer 5 800 000 207 800 000
3914 Klagenemnda for industrielle rettigheter:
1 Gebyrer 500 000 500 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap:
96 Salg av aksjer 25 000 000 25 000 000
3961 Selskaper under NHDs forvaltning:
70 Garantiprovisjon, Statkraft SF 2 112 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA 9 000 000 11 112 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 1 036 357 000
Fiskeri- og kystdepartementet
4000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Refusjoner 10 000 10 000
4020 Havforskningsinstituttet:
3 Oppdragsinntekter 365 650 000 365 650 000
4021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Oppdragsinntekter 74 150 000 74 150 000
4022 NIFES:
1 Oppdragsinntekter 88 720 000 88 720 000
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
90 Tilbakebetaling lån fra Nofima 4 284 000 4 284 000
4030 Fiskeridirektoratet:
1 Refusjoner og diverse inntekter 105 000
4 Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet 10 000
5 Saksbehandlingsgebyr 18 405 000
6 Forvaltningssanksjoner 900 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 5 110 000 24 530 000
4062 Kystverket:
2 Andre inntekter 10 384 000 10 384 000
4070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
7 Refusjoner og andre inntekter 5 037 000 5 037 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 572 765 000
Landbruks- og matdepartementet
4100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Refusjoner m.m. 106 000 106 000
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
30 Husleie, Bioforsk 18 893 000 18 893 000
4115 Mattilsynet:
1 Gebyr m.m. 124 692 000
2 Driftsinntekter og refusjoner mv. 5 253 000 129 945 000
4143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsinntekter m.m. 37 718 000 37 718 000
4147 Reindriftsforvaltningen:
1 Refusjoner m.m. 38 000 38 000
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
85 Markedsordningen for korn 59 520 000 59 520 000
4162 Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap:
90 Avdrag på lån 50 000 000 50 000 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 296 220 000
Samferdselsdepartementet
4300 Samferdselsdepartementet:
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 300 000 2 300 000
4312 Oslo Lufthavn AS:
90 Avdrag på lån 444 400 000 444 400 000
4313 Luftfartstilsynet:
1 Gebyrinntekter 140 400 000 140 400 000
4320 Statens vegvesen:
1 Salgsinntekter m.m. 166 600 000
2 Diverse gebyrer 306 700 000
3 Refusjoner fra forsikringsselskaper 31 800 000 505 100 000
4322 Svinesundsforbindelsen AS:
90 Avdrag på lån 25 000 000 25 000 000
4350 Jernbaneverket:
1 Kjørevegsavgift 28 300 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv. 247 100 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift 281 200 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen 98 000 000 654 600 000
4354 Statens jernbanetilsyn:
1 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg 15 000 000 15 000 000
4380 Post- og teletilsynet:
1 Diverse gebyrer 154 400 000
51 Fra reguleringsfondet 10 000 000 164 400 000
Sum Samferdselsdepartementet 1 951 200 000
Miljøverndepartementet
4400 Miljøverndepartementet:
2 Ymse inntekter 370 000
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet 1 523 000 1 893 000
4426 Statens naturoppsyn:
1 Oppdrag og andre ymse inntekter 664 000 664 000
4427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Ymse inntekter 642 000
9 Internasjonale oppdrag 13 250 000
54 Gebyrer 4 298 000 18 190 000
4429 Riksantikvaren:
2 Refusjoner og diverse inntekter 3 700 000
9 Internasjonale oppdrag 1 100 000 4 800 000
4432 Norsk kulturminnefond:
90 Fondskapital 1 400 000 000 1 400 000 000
4441 Klima- og forurensningsdirektoratet:
2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 2 161 000
4 Gebyrer 35 259 000
5 Leieinntekter 354 000
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger 22 000 000
7 Gebyrinntekter (Kvotesystemet) 10 600 000
9 Internasjonale oppdrag 6 155 000 76 529 000
4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag 59 000 000
2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom 604 000 000 663 000 000
4471 Norsk Polarinstitutt:
1 Salgs- og utleieinntekter 9 699 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting 53 456 000
21 Inntekter, Antarktis 11 940 000 75 095 000
Sum Miljøverndepartementet 2 240 171 000
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
4510 Fylkesmannsembetene:
1 Inntekter ved oppdrag 169 933 000 169 933 000
4520 Departementenes Servicesenter:
2 Ymse inntekter 21 932 000
3 Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene 72 834 000 94 766 000
4533 Sametinget:
51 Avkastning av Samefolkets fond 2 535 000 2 535 000
4540 Nasjonale minoriteter:
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 3 550 000 3 550 000
4550 Konkurransetilsynet:
4 Klagegebyr 1 980 000 1 980 000
4560 Direktoratet for forvaltning og IKT:
3 Diverse inntekter 6 500 000
4 Internasjonale oppdrag 2 130 000
5 Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID 300 000
6 Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital postkasse 1 550 000 10 480 000
4581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Ymse inntekter 148 000 148 000
4584 Eiendommer utenfor husleieordningen:
2 Ymse inntekter 3 035 000 3 035 000
4590 Kirkelig administrasjon:
2 Ymse inntekter 12 169 000
3 Inntekter ved oppdrag 29 412 000 41 581 000
4591 Presteskapet:
2 Ymse inntekter 14 879 000
3 Inntekter ved oppdrag 6 404 000 21 283 000
4592 Nidaros domkirke m.m.:
2 Ymse inntekter 16 876 000
3 Leieinntekter m.m. 3 343 000 20 219 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet 369 510 000
Finansdepartementet
4600 Finansdepartementet:
2 Diverse refusjoner 2 000 000
85 Avkastning fra Finansmarkedsfondet 7 400 000
95 Fondskapital 206 700 000 216 100 000
4602 Finanstilsynet:
3 Prospektkontrollgebyrer 10 000 000
86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr 500 000 10 500 000
4605 Direktoratet for økonomistyring:
1 Økonomitjenester 44 900 000 44 900 000
4610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Særskilt vederlag for tolltjenester 6 400 000
2 Andre inntekter 2 400 000
3 Refunderte pante- og tinglysingsgebyr 2 000 000
4 Diverse refusjoner 3 100 000
11 Gebyr på kredittdeklarasjoner 32 100 000
85 Overtredelsesgebyr - valutadeklarering 5 000 000 51 000 000
4618 Skatteetaten:
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr 75 000 000
2 Andre inntekter 6 600 000
5 Gebyr for utleggsforretninger 23 000 000
7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser 1 500 000 106 100 000
4620 Statistisk sentralbyrå:
1 Salgsinntekter 300 000
2 Oppdragsinntekter 201 200 000
85 Tvangsmulkt 10 000 000 211 500 000
4634 Statens innkrevingssentral:
2 Refusjoner 35 700 000
85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning 240 000 000
86 Bøter, inndragninger mv. 1 300 000 000
87 Trafikantsanksjoner 70 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret 200 000 000 1 845 700 000
4638 Salg av klimakvoter:
1 Salgsinntekter 345 000 000 345 000 000
Sum Finansdepartementet 2 830 800 000
Forsvarsdepartementet
4700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsinntekter 238 000 238 000
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsinntekter 3 909 425 000
47 Salg av eiendom 163 601 000 4 073 026 000
4720 Felles ledelse og kommandoapparat: