Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

3 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 3.1 til 3.3 oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 3.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, framkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), framkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 3.1 og 3.2 nedenfor. Tallene for 2009 og 2010 er noe endret fra presentasjonen i Gul bok 2012. Dette skyldes tekniske tilpasninger og omgrupperinger hos enkelte av virksomhetene. Justeringene innebærer ikke nettoendringer i tallmaterialet.

Mill. kroner

 

2009

2010

2011

2012

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

19 356

19 420

21 712

22 307

Varer og tjenester

11 553

13 112

11 982

12 435

Sum driftsutgifter

30 909

32 532

33 694

34 742

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 481

1 697

1 478

1 621

Sum investeringsutgifter

1 481

1 697

1 478

1 621

Overføringer fra virksomheten2

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

5 213

5 645

5 147

7 263

Andre utbetalinger

2 009

2 018

2 885

844

Sum overføringsutgifter

7 223

7 663

8 031

8 108

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

10

24

1

0

Andre finansielle utgifter

11

9

4

1

Sum finansielle utgifter

21

32

5

1

Sum utgifter

39 634

41 924

43 208

44 471

 

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 269

2 951

3 505

3 375

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

37

31

23

18

Refusjoner

465

619

604

470

Andre driftsinntekter

2 073

2 273

2 713

2 491

Sum driftsinntekter

5 844

5 873

6 845

6 354

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

15

21

78

77

Sum investeringsinntekter

15

21

78

77

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger3

33 795

36 017

37 579

38 312

Andre innbetalinger

505

820

287

336

Sum overføringsinntekter

34 300

36 837

37 866

38 648

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

3

69

0

0

Andre finansielle innbetalinger

6

4

216

169

Sum finansielle inntekter

9

72

216

169

Sum inntekter

40 168

42 803

45 005

45 247

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1)4

535

879

1 797

776

1 Tabell 3.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2009, 2010 og 2011, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2012. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal.

2 Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 6,4 mrd. kroner, 6,6 mrd. kroner og 6,8 mrd. kroner i årene 2009, 2010 og 2011, og estimerte utbetalinger i 2012 på om lag 6,9 mdr. kroner. Budsjettall for overføringer fra NFR er i 2012 ikke spesifisert på henholdsvis utbetalinger til andre statlige regnskaper og andre utbetalinger.

3 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det framgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

4 Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 3.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 3.3.

Kilde: Finansdepartementet

Inntekter etter inntektskilde1

 

 

Mill. kroner

2009

2010

2011

2012

Inntektskilde

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

 

 

 

 

Bevilgninger fra fagdepartementet

26 606

27 452

29 266

29 486

Bevilgninger fra andre departement

4 253

4 680

4 614

5 362

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

565

799

1 033

928

Tildelinger fra Norges forskningsråd

2 403

2 430

2 439

2 699

Sum bevilgninger

33 827

35 362

37 352

38 475

Offentlige og private bidrag

 

 

 

 

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

261

136

166

155

Bidrag fra private

1 258

1 414

1 965

1 895

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

186

284

482

482

Sum bidrag

1 705

1 834

2 613

2 532

Oppdragsinntekter m.v.

 

 

 

 

Oppdrag fra statlige virksomheter

952

997

985

1 040

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

121

118

78

160

Oppdrag fra private

450

445

409

629

Andre inntekter

3 113

4 048

3 567

2 412

Sum oppdragsinntekter m.v.

4 637

5 607

5 040

4 241

Sum inntekter

40 168

42 803

45 005

45 247

1 Tabell 3.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2009, 2010 og 2011, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2012. Sum inntekter i tabell 3.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell 3.1, og gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av inntektskilder på en standard mal.

Kilde: Finansdepartementet

Mill. kroner

2009

2010

2011

Endring 2010-2011

Kontantbeholdning

 

 

 

 

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank2

9 971

10 755

12 157

1 402

Beholdning på andre bankkonti

334

389

851

462

Andre kontantbeholdninger

33

72

5

-67

Sum kontanter og kontantekvivalenter

10 337

11 216

13 013

1 797

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår3

Feriepenger m.v.

1 696

1 772

1 861

88

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 513

1 720

1 661

-59

Gjeld til leverandører

2 202

2 226

2 375

148

Gjeld til oppdragsgivere

-124

-129

-125

4

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

14

245

259

14

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

5 300

5 835

6 030

196

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

458

381

423

42

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

693

215

493

278

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

848

1 110

1 160

50

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål4

1 269

1 715

2 254

539

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

285

375

487

113

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

3 553

3 796

4 818

1 021

 

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

987

1 079

1 552

473

Fri virksomhetskapital

619

544

645

100

Sum andre avsetninger

1 606

1 623

2 196

573

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler5

-212

-134

-83

51

Annen langsiktig gjeld

90

96

52

-44

Sum langsiktig gjeld

-122

-38

-31

7

Sum netto gjeld og forpliktelser

10 337

11 216

13 013

1 797

1 Tabell 3.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2009, 2010 og 2011, og endringen i kontantbeholdningen mellom årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

2 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusiv Sametinget (konto 821502) som ikke omfattes av dette sammendraget.

3 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er tatt med i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.

4 Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 973 mill. kroner, 1 262 mill. kroner og 1 514 mill. kroner for årene 2009, 2010 og 2011.

5 Negative tall for netto langsiktig forpliktelse knytter seg hovedsakelig til anleggsmidler eiet via fond i Universitet i Oslo og anleggsmidler i NFR.

Kilde: Finansdepartementet

Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomheter

Antall

Kunnskapsdepartementet

Norges forskningsråd

1

Universiteter

8

Vitenskapelige høyskoler

6

Kunsthøyskoler

2

Statlige høyskoler

21

SIU, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

1

Meteorologisk institutt

1

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Arbeidsdepartementet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

1

Forbrukerrådet

1

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

1

Nærings- og handelsdepartementet

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

Bioforsk

1

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

1

Norsk institutt for skog og landskap

1

Veterinærinstituttet

1

Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter

53

Kilde: Finansdepartementet

Til toppen
Til dokumentets forside