Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

7 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

I dette kapitlet gis det en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap 2012. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2012.

7.1 Anslag på regnskap 2012

7.1.1 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 497,6 mrd. kroner for 2012. Da er lånetransaksjoner og overføringer til Statens pensjonsfond utland inkludert. Anslaget er 44,3 mrd. kroner høyere enn Saldert budsjett 2012. Den viktigste grunnen til økningen er at overføringen til Statens pensjonsfond utland anslås å øke med 35,1 mrd. kroner, jf. nærmere omtale i pkt. 7.1.4 nedenfor.

Utenom petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og overføringen til Statens pensjonsfond utland, anslås imidlertid utgiftene å gå ned 4,5 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2012.

Utgiftene ble satt opp med 0,1 mrd. kroner i proposisjoner fremmet før Revidert nasjonalbudsjett 2012. Dette gjaldt blant annet merutgifter til rettsaken etter angrepene 22. juli 2011. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble utgiftene dagpenger og renter satt ned med 1 mrd. kroner. De største reduksjonene gjaldt anslagsendringer i folketrygden, Nødnett, tilskudd til Statens pensjonskasse og teknologisenteret på Mongstad. På enkelte områder ble utgiftene økt. Dette gjaldt først og fremst gjenanskaffelse av et Hercules transportfly, sikringstiltak mv. i regjeringskvartalet og ved erstatningslokaler for departementene, pensjonskostnader i private og offentlige helseinstitusjoner og refusjon for barnevernsutgifter. Videre ble utgiftene til dagpenger satt ned med 1 mrd. kroner, mens renteutgiftene ble anslått 2,9 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2012.

I anslag på regnskap 2012 er anslagene for dagpenger og renteutgifter oppdatert. Dagpengene anslås nå å gå ned med ytterligere 200 mill. kroner sammenlignet med Revidert budsjett 2012, eller med vel 1,2 mrd. kroner i forhold til Saldert budsjett 2012. Renteutgiftene går nå ned med 2,4 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2012. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå. Utover dette er det i anslag på regnskap 2012 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i andre halvår, og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av tilfeldige utgifter.

Tabell 7.1 Statsbudsjettets utgifter

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Endring fra Saldert budsjett 2012

Anslag på regnskap 2012

Driftsutgifter

148 713

-4 085

144 627

Nybygg, anlegg mv.

54 159

1 307

55 466

Overføringer til andre

1 154 877

34 394

1 189 271

Utlån, gjeldsavdrag mv.

95 539

12 690

108 229

Sum utgifter

1 453 287

44 306

1 497 593

Kilde: Finansdepartementet

I Saldert budsjett 2012 ble det bevilget 11,3 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. dekkes ved reduksjon av dette kapitlet. Trygdeoppgjøret mv. er nå gjennomført. De bevilgningsmessige konsekvensene av dette er i anslag på regnskap fordelt på en rekke kapitler og poster. Dette bidrar til å forklare at nivået på driftsutgiftene er redusert i forhold til Saldert budsjett 2012. Kap. 2309 er bevilget som driftsutgifter, mens merutgiftene knyttet til trygdeoppgjøret isolert sett øker overføringene på statsbudsjettet.

I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen på kap. 2309.

7.1.2 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2012 anslås nå til 1 544,7 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringen fra Statens pensjonsfond utland. Dette er en økning på 33,6 mrd. kroner i forhold til Saldert budsjett 2012. Økningen skyldes i stor grad at anslagene for inntekter fra petroleumsvirksomheten er satt opp med 36,1 mrd. kroner. I tillegg er anslagene for skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge økt med om lag 7,4 mrd. kroner. I motsatt retning trekker redusert overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet som følge av at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet nå anslås å bli 8,9 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2012.

Inntekter utenom petroleumsinntekter, lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 4,4 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2012. De reviderte tallene for 2012 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for bl.a. sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Som nevnt ovenfor utgjør høyere inntekter fra skatter og avgifter fra Fastlands-Norge 7,4 mrd. kroner av dette. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med til sammen 14,5 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er redusert med 3,1 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og toll samlet sett er satt ned med 4 mrd. kroner.

Tabell 7.2 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Endring fra Saldert budsjett 2012

Anslag på regnskap 2012

Driftsinntekter

128 986

33 968

162 954

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

19 360

1 297

20 657

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 209 403

-3 650

1 205 753

Tilbakebetalinger mv.

153 402

1 973

155 375

Sum inntekter

1 511 150

33 589

1 544 739

Kilde: Finansdepartementet

Statens renteinntekter anslås nå 2,6 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2012 som i hovedsak skyldes lavere rentenivå. Inntekter utenom skatter, avgifter og renter anslås nå 0,4 mrd. kroner lavere sammenlignet anslaget fra i fjor. Det er kun små endringer i inntektsanslagene siden Revidert nasjonalbudsjett 2012. Etter at Stortinget vedtok budsjettet for 2012 i fjor høst er utbyttebetalingene utenom Statoil ASA redusert med 1,1 mrd. kroner.

Tilbakebetalinger på lån mv. forventes nå å bli 155,4 mrd. kroner, som er 2,0 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2012. Det gjelder i første rekke tilbakebetalingene fra Eksportkreditt Norge AS på 1,2 mrd. kroner. Tilbakebetalingene innen boliglånsordningen i Statens pensjonskasse øker noe.

7.1.3 Folketrygdens utgifter, inntekter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som framkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2012 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

Folketrygdens utgifter anslås å øke med 0,9 mrd. kroner, mens folketrygdens inntekter fra trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften anslås å bli 4,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2012.

Folketrygdens finansieringsbehov anslås nå til 96,8 mrd. kroner i 2012. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2012 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

7.1.4 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 7.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Endring fra Saldert budsjett 2012

Anslag på regnskap 2012

Inntekter SDØE

135 600

34 300

169 900

-

Utgifter SDØE

25 000

1 000

26 000

-

Fjerningsutgifter på kontinentalsokkelen

2

-1

2

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

227 740

1 265

229 005

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

13 353

534

13 887

=

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

351 691

35 100

386 790

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til 26 mrd. kroner i 2012. Dette er 1,0 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2012, og gjelder økte investeringsutgifter under SDØE.

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 169,9 mrd. kroner i 2012. I Saldert budsjett 2012 var inntektene fra SDØE anslått til 135,6 mrd. kroner, noe som innebærer at anslaget er økt med 34,3 mrd. kroner. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Statoil ASA. Staten har i 2012 mottatt utbytte på 13,9 mrd. kroner fra Statoil ASA. Dette er 0,5 mrd. kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2012. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 229,0 mrd. kroner, som er 1,3 mrd. kroner høyere enn anslaget fra Saldert budsjett 2012.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Nettoinntektene fra petroleumsvirksomheten i 2012 anslås å bli 386,8 mrd. kroner. Det er 35,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2012.

Samlet overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet er i Saldert budsjett 2012 satt til 120,2 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet for 2012 anslås nå til 111,3 mrd. kroner, som er en reduksjon på 8,9 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte underskuddet i 2012 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2012 og eventuelt forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statskassen i 2012.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås nå til 3 793 mrd. kroner ved utløpet av 2012, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 138 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 3 931 mrd. kroner ved utløpet av 2012.

Tabell 7.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2012

Mill. kroner

 

 

Saldert budsjett 2012

Endring fra Saldert budsjett 2012

Anslag på regnskap 2012

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

351 691

35 099

386 790

-

Overført til statskassen

120 247

-8 902

111 346

+

Renteinntekter og utbytte fra Statens pensjonsfond

114 300

-5 500

108 800

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

345 743

38 501

384 244

Kilde: Finansdepartementet

7.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter tilbakeføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettets finansieringsbehov vil derfor være knyttet til netto utlån og gjeldsavdrag på tidligere opptatte lån utenom overføringer til Statens pensjonsfond utland. I Saldert budsjett 2012 ble brutto finansieringsbehov anslått til -57,9 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til -47,1 mrd. kroner. Endringen fra Saldert budsjett 2012 skyldes i hovedsak økte utlån under eksportfinansieringsordningen som forvaltes av Eksportkreditt Norge AS.

Tabell 7.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

 

 

Saldert budsjett 2012

Endring fra Saldert budsjett 2012

Anslag på regnskap 2012

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 237 501

40 518

1 278 019

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 357 748

31 616

1 389 364

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-120 247

8 902

-111 346

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

120 247

-8 902

111 346

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0 0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

95 539

12 690

108 229

7.

Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

153 402

1 973

155 375

8.

Utlån mv., netto (6-7)

-57 863

10 717

-47 146

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

-57 863

10 717

-47 146

Kilde: Finansdepartementet

7.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2012

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2012. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2012. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2012 som er regnskapsført. Anslagsendringer og bevilgninger som er vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i andelen av bevilgninger som er regnskapsført.

7.2.1 Statsbudsjettets utgifter og inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at det per 30. juni 2012 er regnskapsført utgifter på 693,4 mrd. kroner. Det utgjør 47,7 pst. av bevilgningene. Tabell 7.6 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 7.6 Statsbudsjettets utgifter

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Regnskap per 30.06.2012

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter

148 713

67 915

45,7

Nybygg, anlegg mv.

54 159

23 307

43,0

Overføringer til andre

1 154 877

537 105

46,5

Utlån, gjeldsavdrag mv.

95 539

65 083

68,1

Sum utgifter

1 453 287

693 410

47,7

Kilde: Kilde: Finansdepartementet

De totale inntektene medregnet lånetransaksjoner utgjør 803,9 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2012. Det tilsvarer 53,2 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 7.7 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 7.7 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Regnskap per 30.06.2012

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsinntekter

128 986

95 232

73,8

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

19 360

10 480

54,1

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 209 403

580 065

48,0

Tilbakebetalinger mv.

153 402

118 107

77,0

Sum inntekter

1 511 150

803 883

53,2

Kilde: Finansdepartementet

7.2.2 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 209,6 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2012. Det tilsvarer 59,6 pst. av budsjettert netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Tabell 7.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

 

 

Saldert budsjett 2012

Regnskap per 30.06.2012

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

135 600

97 552

71,9

-

Utgifter SDØE

25 000

12 321

49,3

-

Fjerningsutgifter på kontinentalsokkelen

2

0

0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

227 740

110 444

48,5

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

13 353

13 887

104,0

=

Netto kontantstrøm

351 691

209 561

59,6

Kilde: Finansdepartementet

7.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2012 viser et brutto finansieringsbehov på -53,0 mrd. kroner.

Tabell 7.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

 

Saldert budsjett 2012

Regnskap per 30.06.2012

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 237 501

685 777

55,4

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 357 748

628 327

46,3

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-120 247

57 450

-47,8

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

120 247

-57 450

-47,8

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0

0

Utlån, gjeldsavdrag mv.

95 539

65 083

68,1

Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

153 402

118 107

77,0

Utlån mv., netto (6-7)

-57 863

-53 023

91,6

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

-57 863

-53 023

91,6

Kilde: Finansdepartementet

For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2012 vises det til tabellene i vedlegg 2.

Til dokumentets forside