Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

6 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

6.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I statsbudsjettet for 2013 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 47 626 mill. kroner, mot 48 853 mill. kroner i 2012.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 28 326 mill. kroner, mot 25 963 mill. kroner i 2012. Under Forsvarsdepartementet foreslås det bestillingsfullmakter på 26 472 mill. kroner, mot 24 472 mill. kroner i 2012. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 19 300 mill. kroner, mot 22 889 mill. kroner i 2012. Utover fullmaktene i tabell 6.1, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme. Det gjelder blant annet en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2014 etter de samme satser som for høsthalvåret 2013.

1 000 kroner

Kap

Post

Betegnelse

Bestillings-fullmakt

Tilsagns-fullmakt

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014

5 237 300

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014

4 432 200

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

350 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

392 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

73

Klima- og skogsatsingen

632 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

30 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

184 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

475 300

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom

40 200

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak

7 400

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

40 000

490

Utlendingsdirektoratet:

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

19 600

76

Tilskudd til utleieboliger

366 100

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

25 300

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

98 400

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd

2 671 050

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 538 800

77

Varig tilrettelagt arbeid

695 600

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter

180 000

761

Omsorgstjeneste:

79

Andre tilskudd

1 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd

37 500

1062

Kystverket:

30

Nyanlegg og større vedlikehold

588 400

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

52 000

1350

Jernbaneverket:

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 000

1350

30

Innvesteringer i linje

10 000

1426

Statens naturoppsyn:

30

Tiltak i verneområder

7 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

9 900

34

Statlige erverv, nasjonalparker

37 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116 400

76

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2 000

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

2 250

1429

Riksantikvaren:

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

35 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak

2 000

74

Fartøyvern

12 000

1465

Statens kartverk

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

150 400

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 000

1634

Statens innkrevingssentral

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 000

1700

Forsvarsdepartementet:

73

Forskning og utvikling

40 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

30 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

01

Driftsutgifter

80 000

1731

Hæren:

01

Driftsutgifter

600 000

1732

Sjøforsvaret:

01

Driftsutgifter

100 000

1733

Luftforsvaret:

01

Driftsutgifter

600 000

1734

Heimevernet:

01

Driftsutgifter

825 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

01

Driftsutgifter

300 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsutgifter

125 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

115 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

17 000 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

165 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 500 000

1790

Kystvakten:

01

Driftsutgifter

2 900 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

75 000

1792

Norske styrker i utlandet:

01

Driftsutgifter

55 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

2 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Energifondet

400 000

2421

Innovasjon Norge:

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statlige garantier

For 2013 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

Import fra utviklingsland

50 mill. kroner

Nærings- og handelsdepartementet

Innovasjon Norge

178 mill. kroner

GIEK

  • Alminnelig garantiordning

135 000 mill. kroner

  • Eksport/investering i Utviklingsland

3 150 mill. kroner

  • Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

5 000 mill. kroner

  • Garantiordning for langsiktige kraftavtaler

20 000 mill. kroner

Fiskeri- og kystdepartementet

Innovasjon Norge

  • Samlet ramme for garantiavtale med Norges Råfiskelag

320 mill.kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

  • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 244 mill. euro

  • Prosjektinvesteringslån

341 mill. euro

  • Miljølån

64 mill. euro

Olje- og energidepartementet

Gassco AS

1 000 mill. kroner

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2011 i Meld. St.. 3 (2011-2012) Statsrekneskapen 2011, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995-96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995-96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2013. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside