Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–339, 3300–3339, 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

119 691 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 589 000

122 280 000

Sum Administrasjon

122 280 000

Samfunns- og frivillighetsformål

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

60

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

10 330 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

252 443 000

75

Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres

9 622 000

78

Ymse faste tiltak

5 923 000

278 318 000

314

Kultur og samfunn

21

Spesielle driftsutgifter

2 200 000

71

Kultur og næringsprosjekter

6 906 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 553 000

78

Ymse faste tiltak

14 938 000

79

Til disposisjon

2 143 000

29 740 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

9 780 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 200 000 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

118 474 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

53 751 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

3 213 000

78

Ymse faste tiltak

32 832 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

55 777 000

84

Ungdoms-OL

40 003 000

85

Sjakk-OL

65 000 000

1 578 830 000

Sum Samfunns- og frivillighetsformål

1 886 888 000

Kulturformål

320

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

135 195 000

21

Forskning og utredning, kan overføres

8 682 000

51

Fond for lyd og bilde

32 641 000

52

Norges forskningsråd

5 250 000

53

Sametinget

77 202 000

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

52 998 000

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

23 895 000

60

Kulturkort for ungdom

3 900 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

215 000 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

240 616 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

11 136 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 01

37 288 000

78

Ymse faste tiltak

32 505 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 01

4 217 000

82

Nobels Fredssenter

29 537 000

910 062 000

321

Kunstnerformål

01

Driftsutgifter

15 551 000

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning

1 000 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

164 223 000

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning

107 263 000

75

Vederlagsordninger

163 708 000

451 745 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

01

Driftsutgifter

17 053 000

50

Kunst i offentlige rom

27 223 000

55

Norsk kulturfond

41 037 000

72

Knutepunktinstitusjoner

6 839 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

279 478 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

4 195 000

78

Ymse faste tiltak

46 243 000

422 068 000

323

Musikkformål

01

Driftsutgifter

165 898 000

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

171 367 000

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

32 529 000

70

Nasjonale institusjoner

265 154 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

227 668 000

72

Knutepunktinstitusjoner

80 909 000

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge

19 606 000

78

Ymse faste tiltak

111 302 000

1 074 433 000

324

Scenekunstformål

01

Driftsutgifter

75 127 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

58 687 000

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

112 292 000

56

Norsk kulturråd-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

16 742 000

70

Nasjonale institusjoner

1 031 912 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

467 949 000

72

Knutepunktinstitusjoner

3 991 000

73

Region- og distriktsopera

52 022 000

78

Ymse faste tiltak

150 515 000

1 969 237 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

532 785 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 303 000

55

Norsk kulturfond

170 067 000

72

Knutepunktinstitusjoner

2 810 000

73

Noregs Mållag

3 996 000

74

Det Norske Samlaget

14 116 000

75

Norsk Ordbok 2014 og Det Norske Akademis Store Ordbok

22 390 000

76

Ibsenpris m.m.

5 592 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 01

25 632 000

78

Ymse faste tiltak

63 435 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

52 617 000

918 743 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

10 582 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 035 469 000

78

Ymse faste tiltak

43 124 000

1 089 175 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

329 845 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 344 000

78

Ymse faste tiltak

9 917 000

371 106 000

Sum Kulturformål

7 206 569 000

Medieformål

334

Film- og medieformål

01

Driftsutgifter

153 721 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 572 000

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

441 501 000

51

Audiovisuelle produksjoner

10 509 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

39 277 000

73

Regional filmsatsing

56 948 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

24 917 000

78

Ymse faste tiltak

35 916 000

771 361 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

331 759 000

72

Tilskudd til kvalitetsjournalistikk

6 000 000

73

Medieforskning og etterutdanning

17 069 000

75

Tilskudd til samiske aviser

24 983 000

76

Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner

875 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

1 983 000

382 669 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

45 357 000

45 357 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

01

Driftsutgifter

66 436 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 648 000

74 084 000

Sum Medieformål

1 273 471 000

Sum departementets utgifter

10 489 208 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

75 000

75 000

Sum Administrasjon

75 000

Kulturformål

3320

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

1 466 000

1 466 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

01

Ymse inntekter

117 000

117 000

3323

Musikkformål

01

Ymse inntekter

31 367 000

31 367 000

3324

Scenekunstformål

01

Ymse inntekter

500 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

22 100 000

22 600 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

8 932 000

8 932 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

5 889 000

02

Inntekter ved oppdrag

21 000 000

26 889 000

Sum Kulturformål

91 371 000

Medieformål

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter

10 470 000

02

Inntekter ved oppdrag

8 572 000

70

Gebyr

10 000 000

29 042 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

01

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

371 850 000

02

Gebyr-lotterier

6 918 000

04

Gebyr-stiftelser

267 000

07

Inntekter ved oppdrag

7 648 000

386 683 000

Sum Medieformål

415 725 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

22 364 000

72

Vederlag TV2

10 509 000

73

Refusjon-Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 887 000

74

Avgift-forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75 260 000

Sum Skatter og avgifter

75 260 000

Sum departementets inntekter

582 431 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan:

1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 01

kap. 3300 post 01

kap. 320 post 01

kap. 3320 postene 01 og 03

kap. 322 post 01

kap. 3322 post 01

kap. 323 post 01

kap. 3323 post 01

kap. 324 post 01

kap. 3324 post 01

kap. 326 post 01

kap. 3326 post 01

kap. 329 post 01

kap. 3329 post 01

kap. 334 post 01

kap. 3334 post 01

kap. 339 post 01

kap. 5568 post 73

2.

overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 02 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

3.

overskride bevilgningene under post 21 Spesielle driftsutgifter under kap. 329, kap. 334, og kap. 339 med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 02 Inntekter ved oppdrag, kap. 3334, post 02 Inntekter ved oppdrag og kap. 3339, post 07 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

419,5 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom

32,5 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2014:

  1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 324 Scenekunstformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2014 skal:

  1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  2. avgiften per videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 542 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Til dokumentets forside