Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 2014 under kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket, og hvilke tilskudd som ble gitt til disse tiltakene i 2013

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2013

Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger

9 260

Bibliotektjeneste i fengsel

20 950

Bibliotektjeneste på Svalbard

310

Døves Tidsskrift

408

Finsk bibliotektjeneste

410

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

290

Lyd- og videoboktiltak

860

Nord-Sør-biblioteket

500

Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeri

5 200

Norsk Bibliotekforening

400

Tiltak for døvblinde (Foreningen Norges døvblinde)

4 750

Døves media

6 500

Sum:

49 838

Til dokumentets forside