Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

I denne proposisjonen foreslår Kulturdepartementet ei endring i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (biblioteklova). Forslaget er ei oppfølging av St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldinga) og Meld. St. 20 (2009-2010) Omorganisering av ABM-utvikling. Lovendringsforslaget handlar om kven som skal ta hand om statlege folkebibliotekoppgåver i framtida, og opnar for større fleksibilitet med omsyn til å delegere statlege bibliotekoppgåver.