Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endringar i lov om folkebibliotek

I

I lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek skal § 13 lyde:

§ 13. Statlige bibliotekoppgaver

Departementet, eller den departementet bestemmer, ivaretar statlige bibliotekoppgaver etter denne lov.

II

Lova tek til å gjelde straks.