Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i lov om folkebibliotek.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til lov om endringar i lov om folkebibliotek i samsvar med eit vedlagt forslag.