Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

7 Merknader til paragrafen

Endringane i biblioteklova § 13 inneber at det er departementet, her Kulturdepartementet, eller den departementet gir fullmakt til, som har ansvaret for dei statlege folkebibliotekoppgåvene. Departementet legg til grunn at Nasjonalbiblioteket bør få denne fullmakta.