Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

3 Høyring

Forslag om endring i biblioteklova § 13 om ansvar for statlege bibliotekoppgåver vart lagt fram i høyringsnotat av 28. mai 2010. Etter gjeldande lov har ABM-utvikling ansvaret for å ta hand om statens folkebibliotekoppgåver. I høyringsnotatet vart det gjort framlegg om å endre § 13 i lova slik at det går fram at dette ansvaret ligg til departementet, eller den departementet bestemmer. Høyringsnotatet vart sendt til desse instansane:

 • Finansdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • ABM-utvikling (tidlegare)

 • Arkivverket

 • Bibsys

 • Frida

 • Høgskulane

 • Nasjonalbiblioteket

 • Norsk kulturråd

 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

 • Universiteta

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkeskommunane

 • Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek)

 • Kommunane

 • KS

 • Nord-sørbiblioteket (Stavanger bibliotek)

 • Skolenes landsforbund

 • Sametingets bibliotek/Sametinget

 • Akademikerne

 • Bibliotekarforbundet

 • Biblioteksentralen A/L

 • Fagforbundet

 • Forskerforbundet

 • Kulturforbundet

 • Norsk barnebokinstitutt

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk fagbibliotekforening

 • Norsk kulturforum (NOKU)

 • Norsk målungdom

 • Norsk tjenestemannslag (NTL)

 • Tekna

 • Utdanningsforbundet

I tillegg vart høyringsnotatet lagt ut på nettstaden til departementet. Frist for merknader var 6. august 2010. Det kom inn 34 høyringssvar.