Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Til innhaldsliste

6 Økonomiske og administrative konsekvensar

Forslaget til lovendring har ingen administrative eller økonomiske konsekvensar. Det er gjort greie for dei økonomiske og administrative konsekvensane som følgje av omorganiseringane på feltet i Meld. St. 20 (2009-2010) og i Prop. 1 S (2010-2011).