Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

I Meld. St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn sier regjeringen at den ”vurderer å innføre en tydeligere tredeling av foreldrepermisjonen med en del av foreldrepengeperioden forbeholdt mor, en tilsvarende del forbeholdt far, samt en del som foreldrene kan dele slik de ønsker det.” Forslaget ble begrunnet i målet om at foreldrene skal dele foreldrepermisjonen mer likt og at man ønsket å utforme foreldrepengereglene slik at de legger til rette for at fedre tar en større andel av permisjonen. Det ble pekt på at foreldrene i en tredelt ordning får rett til en like stor del hver og at de kan fordele resten av perioden som de ønsker. En lovfesting av like store kvoter til hver av foreldrene ble framhevet som prinsipielt viktig fordi den vil fjerne forskjellsbehandlingen i dagens system der mors lovfestede andel er mindre enn fars og fordi den vil understreke at den øvrige tiden tilhører begge foreldre.

Likelønnsmeldingens forslag om en tredelt foreldrepengeordning fikk støtte av flertallet under Stortingets behandling av saken. Komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, uttalte blant annet følgende i Innst. 299 S (2010-2011): ”(...) en tredeling av foreldrepermisjonen vil bidra til større bevissthet rundt valgene i familielivet, slik at hver familie kan finne sine løsninger i småbarnstiden, og hvor begge foreldre etablerer gode omsorgsrelasjoner til barnet. Det er også et sentralt mål at tredeling av foreldrepermisjonen fører til at fedre tar ut en større andel av permisjonen.”

Forslaget i likelønnsmeldingen har sin bakgrunn i forslag fra Likelønnskommisjonen i NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Kommisjonen foreslo å utforme foreldrepengeordningen etter islandsk modell der den totale stønadsperioden deles i tre: Hver av foreldrene får en del og den siste tredjedelen kan foreldrene bestemme hvordan skal tas ut. Hensikten med forslaget var blant annet at fravær fra arbeidsmarkedet i forbindelse med fødsel og barneomsorg skal fordeles likere mellom mødre og fedre. Kommisjonen skrev at det ”er grunn til å tro at kvinners lønnstap som følge av å få barn, vil reduseres når også menn må ta sin del av ansvaret på hjemmebane.”

Likelønnskommisjonens utredning ble sendt på bred høring i 2008. Svært mange av høringsinstansene uttalte seg om forslaget om lovfesting av tredelt foreldrepermisjon. Det er vanskelig å se verken noen klar motstand eller støtte til lovfesting fordi mange legger sterke forutsetninger til grunn for å kunne støtte forslaget. De aller fleste er for prinsippet om at far bør ta større del av permisjonen. Uenigheten går mellom instanser som støtter en lovfesting og de som mener at det vil gripe for mye inn i familiens valgfrihet. Noen legger vekt på viktigheten av å sikre tid til amming.

Høringsinstanser som klart støtter lovfesting av tredelt foreldrepermisjon er blant andre NHO, NTL og NITO. En rekke høringsinstanser understreket nødvendigheten av fars selvstendige rettigheter og heving av taket for lønnskompensasjon før tredeling lovfestes (blant andre Akademikerne, Utdanningsforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Blant andre YS, Unio og KS mener at en likere deling mellom mor og far er ønskelig, men at det kan stimuleres gjennom bedre rettigheter til far og at permisjonstiden utvides. Mange andre instanser mener at familienes valgfrihet er viktigere enn å styre foreldrenes uttak av permisjon (blant andre HSH, Spekter og Sykepleierforbundet).

Til toppen
Til dokumentets forside