Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

3 Gjeldende rett

Rett til foreldrepenger opptjenes ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før uttaket starter. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet (grunnbeløpet utgjør pt. 79 216 kroner).

Stønadsperioden for foreldrepenger er i dag 47 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 57 uker med 80 prosent dekningsgrad. Ved adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 44 eller 54 uker. Siste utvidelse av stønadsperioden skjedde 1. juli 2011. For barn født denne datoen eller senere ble den samlede perioden utvidet med én uke.

Mor må starte sitt uttak av foreldrepenger senest tre uker før fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor.

Når begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger, er tolv uker av stønadsperioden forbeholdt far (fedrekvoten). Fedrekvoten ble sist utvidet med virkning for barn født 1. juli 2011 eller senere. Fedrekvoten ble da utvidet med to uker. Når far tar ut fedrekvoten, stilles det ikke krav om at mor er i aktivitet, se nedenfor. Hvis far skal ta ut mer enn fedrekvoten, må mor ut i aktivitet. Når mor tar ut foreldrepenger, stilles det aldri krav til aktivitet hos far.

Hvis bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er det ingen fedrekvote. Far kan i slike tilfeller ta ut foreldrepenger forutsatt at mor er i aktivitet. Det innebærer at far kan ta ut foreldrepenger bare hvis mor etter fødselen eller omsorgsovertakelsen går ut i arbeid, tar offentlig godkjent utdanning på heltid, tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid eller deltar på heltid i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram. Videre kan far ta ut foreldrepenger dersom mor er innlagt i helseinstitusjon eller på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet. I slike tilfeller er fars maksimale stønadsperiode 38 uker eller 48 uker avhengig av valgt dekningsgrad.

En mor som ikke har opptjent rett til foreldrepenger, har rett til engangsstønad. Engangsstønaden utgjør i 2012 35 263 kroner. En far uten opptjent rett til foreldrepenger får ikke noe. Hvis bare mor har opptjent rett til foreldrepenger, får hun rett til hele stønadsperioden alene.

Til toppen
Til dokumentets forside