Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte paragrafene

7.1 Endringer i folketrygdloven

Til § 14-9 femte ledd

Endringen innebærer at det innføres en mødrekvote som er like lang som fedrekvoten (tolv uker).

De første seks ukene etter fødsel vil fortsatt være forbeholdt mor. Disse ukene inngår i mødrekvoten. Mor må altså ta seks uker av sin kvote rett etter fødselen. De øvrige seks ukene kan hun ta like etter de første seks ukene eller hun kan ta dem etter at far har tatt noe av eller hele den delen av permisjonen han skal ta ut. Foreldrene vil altså ha samme mulighet som i dag til å stykke opp permisjonen slik at mors og fars permisjonsuttak ikke skjer sammenhengende. For eksempel kan mor først ta ut ti uker permisjon etter fødselen, så kan far ta ut 22 uker permisjon før mor tar ut tolv uker til sist. Departementet understreker at stønadsperioden løper sammenhengende med mindre det er grunnlag for utsettelse av uttak etter folketrygdloven § 14-11.

Moren har anledning til å starte stønadsperioden tolv uker før fødselen. Hun må starte uttaket senest tre uker før fødselen, jf. § 14-10 første ledd. Moren kan ikke ta ut hele eller deler av kvoten før fødsel. Både mor og far må ta ut tolv uker etter fødsel, hvis ikke faller ukene bort. Unntak fra dette gjelder kun hvis forelderen på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, jf. § 14-12.

Innføring av mødrekvote innebærer ingen andre endringer enn at moren får en lengre periode forbeholdt seg. Mødrekvoten skiller seg ikke fra gjeldende regler for mors uttak av foreldrepenger. Det stilles for eksempel ikke aktivitetskrav til far under uttaket og kvoten kan utsettes hvis vilkårene i § 14-11 er oppfylt.

Paragraf 14-16 har bestemmelser om gradert uttak av foreldrepenger. Annet ledd fastsetter at unntatt fra gradert uttak er den delen av stønadsperioden som er forbeholdt moren, jf. § 14-9 femte ledd annet punktum. Etter lovforslaget her vil femte ledd annet punktum bli stående uendret. Ukene før fødsel og de første seks ukene etter fødsel kan dermed fortsatt ikke tas ut gradert. Resten av mødrekvoten kan tas ut gradert.

Til § 14-10 sjette ledd

Bestemmelsen fastsetter at samtidig uttak som hovedregel ikke kan overstige 100 prosent av valgt sats. Det er gjort unntak for utvidelsen av perioden ved flerbarnsfødsler og ved uttak av fedrekvote. Etter innføring av mødrekvote vil det også være anledning til samtidig uttak av mødrekvote og graderte foreldrepenger til far på opptil 50 prosent av valgt sats, se kapittel 5.2.

Til § 14-12

Endringen innebærer at det innføres en mødrekvote av samme lengde som fedrekvoten. De første seks ukene etter fødsel inngår i mors kvote. Mor skal altså ha de første seks ukene pluss seks uker til av stønadsperioden etter fødsel. Mor behøver ikke ta de siste seks ukene av sin kvote i forlengelsen av de første seks ukene etter fødsel. Det vises til merknaden til § 14-9 femte ledd.

Bestemmelsens annet ledd fastsetter at faren kan ta ut fedrekvoten uten hensyn til om vilkårene i § 14-13 første ledd er oppfylt. Det stilles altså ikke aktivitetskrav til mor under fars uttak av fedrekvoten. Dette er en videreføring av gjeldende rett. Departementet understreker at under mors uttak av foreldrepenger stilles det fortsatt ikke aktivitetskrav til far.

Annet ledd fastsetter videre at fedrekvoten kan tas ut samtidig med at moren tar ut graderte foreldrepenger på opptil 50 prosent av valgt sats etter reglene i § 14-16. Etter lovforslaget får far rett til gradert uttak av foreldrepenger på opptil 50 prosent av valgt sats samtidig som mor tar ut mødrekvoten.

Tredje ledd gir adgang til unntak fra fedrekvoten og mødrekvoten ved sykdom hos den av foreldrene som skal ta ut foreldrepenger. Dagens adgang til å overføre fedrekvoten til mor ved sykdom hos far vil gjelde tilsvarende for overføring av mødrekvoten til far ved sykdom hos mor.

De første seks ukene etter fødsel er forbeholdt mor også i dag. Disse ukene vil inngå i mødrekvoten. De første seks ukene etter fødsel kan ikke overføres til far. Dersom mor på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan hun utsette foreldrepengeuttaket etter § 14-11 bokstav c). Eventuelt kan far ta ut foreldrepenger med hjemmel i § 14-13 fjerde ledd jf. første ledd bokstav d) eller e). Innføring av mødrekvote innebærer altså ingen endringer fra dagens regler for de første seks ukene etter fødsel.

7.2 Ikrafttredelsesbestemmelsen

Departementet foreslår at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer og at endringene gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer tidligst denne datoen.

Til toppen
Til dokumentets forside