Forsiden

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene gjelder fordeling av foreldrepengeperioden mellom mor og far. Forslaget innebærer at det innføres en mødrekvote av samme varighet som fedrekvoten (tolv uker). Dermed får mor og far rett til en like stor del av perioden etter fødsel. Den resterende del av perioden bestemmer foreldrene selv hvordan de vil fordele. Proposisjonen inneholder de nødvendige lovendringene for gjennomføring av en tredelt foreldrepengeordning.