Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomisk utvikling for SNSK

Konsernet har i perioden 2004–2013 hatt et samlet overskudd på om lag 1,5 mrd. kroner, hvorav selskapet har utbetalt nær 500 mill. kroner i utbytte. Bl.a. relativt gunstige kullpriser og positive effekter fra valutasikringsavtaler har bidratt til selskapets positive resultater tidligere år.

Siden 2011 har kullprisen falt betydelig, og SNSGs kulldrift har gått med underskudd siden 2012. SNSKs foreløpige resultat for 2014 er et underskudd etter skatt på 831 mill. kroner. Dette tilsvarer også størrelsen på ekstraordinære nedskrivninger som følge av negativ verdiutvikling av bl.a. SNSGs eiendeler og valutasikringer.

I 2014 produserte SNSG om lag 1,7 mill. tonn salgskull sammenlignet med om lag 1,9 mill. tonn i 2013. Nedgangen skyldes et betydelig høyere steininnhold i produksjonsområdet enn i 2013.

Tabell 3.1 Økonomiske hovedtall for SNSK (*foreløpige tall)

Tall i mill. kroner

Resultatregnskap

2014*

2013

2012

Produksjon salgstonn (1000 t)

1 675

1 855

1 229

Driftsinntekter

1 021

1 319

926

Driftsresultat

- 532

- 76

- 378

Resultat etter skatt

- 831

- 64

- 234

Balanse

2014*

2013

2012

Anleggsmidler

693

1 304

1 008

Omløpsmidler

684

1 025

1 266

Sum eiendeler

1 377

2 329

2 274

Egenkapital

678

1 492

1 557

Sum gjeld og forpliktelser

699

837

717

Sum egenkapital og gjeld

1 377

2 329

2 274

Nøkkeltall

2014*

2013

2012

Egenkapitalandel

49 %

64 %

68 %

Utbytte (mill. kroner)

0

0

0

De krevende markedsforholdene i 2014 og til nå i 2015 har medført at SNSG har kommet i en svært krevende finansiell situasjon. Uten tilførsel av likviditet er ikke videre drift i SNSG mulig.