Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

4 Orienteringer til Stortinget

Stortinget er tidligere blitt orientert om SNSKs virksomhet og planer for gruvevirksomhet i Lunckefjell gjennom departementets årlige budsjettproposisjoner og det årlige svalbardbudsjettet, jf. bl.a. omtale av Lunckefjellprosjektet i Prop. 111 S (2011–2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 og Innst. 375 S (2011–2012).