Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

5 Henvendelsen fra SNSK

Styret i SNSK henvendte seg 16.1.2015 til staten som eier, og anmodet om eiers medvirkning til gjennomføring av en tiltaksplan utarbeidet av styret. I henvendelsen gir styret uttrykk for at hovedgruven i Lunckefjell ikke er lønnsom med ventet prisutvikling for kull i 2015 og 2016, samtidig som SNSGs kostnadsstruktur ikke er tilpasset situasjonen. Styret viser i denne sammenheng til at selskapet gjennomfører kostnadsreduksjoner, inkludert en betydelig nedbemanning.

Styret har vurdert ulike alternativer for endringer i gruvedriften i SNSG, og har besluttet å redusere virksomheten og opprettholde minimumsdrift gjennom 2015 og eventuelt i 2016. Utviklingen i kullpriser og realiserte kostnadsreduksjoner vil være avgjørende for styrets vurderinger om muligheten for og omfanget av videre drift. Selskapet arbeider med å redusere kostnadene betydelig, slik at det kan drive lønnsom kulldrift og samtidig ha likviditet som er tilstrekkelig robust til å tåle perioder med lav kullpris. Styret viser til at SNSG har ressurser og reserver for mange års kulldrift på Svalbard, og vurderingen er at kull i flere år vil være en sentral del av selskapets virksomhet.

Samtidig gir styret uttrykk for at SNSK vil akselerere arbeidet med å utvikle annen næringsvirksomhet på Svalbard, forutsatt at selskapet får på plass en tilfredsstillende finansiering for dette. I dagens situasjon har ikke selskapet finansielle ressurser til å drive utvikling av ny virksomhet.

Styret anbefaler i sin henvendelse fra januar 2015 en løsning der staten som eier tilfører morselskapet SNSK 450 mill. kroner i kapital gjennom et lån. Styret foreslår videre at SNSK yter SNSG et ansvarlig lån, alternativt en kombinasjon av ansvarlig lån og aksjekapital, på 400 mill. kroner. Styrets forslag til løsning skulle bidra til å gjennomføre en restrukturering med sikte på å gjenskape lønnsomhet i kullvirksomheten. De resterende 50 mill. kroner anbefalte styret å allokere til utvikling av fremtidig, ikke kullrelatert, virksomhet.

Siden styrets henvendelse har kullprisene falt ytterligere og valutakursen utviklet seg i negativ retning for selskapet.