Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

6 Eksterne vurderinger

Finansielle vurderinger

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra departementet vurdert forretningsmessige problemstillinger ved henvendelsen fra styret i SNSK.

Deloitte, som i hovedsak baserer seg på informasjon og anslag fra selskapet, peker på følgende hovedpunkter:

 • Markedsforholdene for kulldrift har utviklet seg svært negativt det siste året og utsiktene fremover ser krevende ut.

 • Som følge av den negative markedsutviklingen og tidligere inngåtte valutaterminkontrakter har SNSG kommet i en svært anstrengt økonomisk situasjon.

 • Gitt dagens dårlige markedsforhold er det krevende å se for seg handlingsalternativer som vil gi staten en forventet positiv avkastning på kort sikt.

 • Å legge til rette for styrets skisserte alternativ med minimumsproduksjon i 2015 og 2016 er, under visse vilkår, det alternativet som synes mest forretningsmessig gunstig for staten som eier. Dette forutsetter imidlertid at det inngås en avtale med selskapets bankforbindelse som fordeler risiko, forventede tap og en eventuell forretningsmessig oppside på en akseptabel måte.

 • Ved å legge til rette for minimumsproduksjon i 2015 og 2016, er det en forretningsmessig oppside ved en mulighet for at markedsutviklingen snur og at det igjen kan legges til rette for lønnsom drift i SNSG.

 • Den øvre rammen for tilførsel av kapital til SNSG som kan forsvares fra et rent forretningsmessig perspektiv er trolig rundt 500 mill. kroner.

 • Det er betydelig risiko knyttet til den videre utviklingen i SNSG. Dersom markedsforholdene ikke endrer seg positivt før utgangen av 2016, vil styrt avvikling eller konkurs i SNSG være det sannsynlige utfallet ved utgangen av 2016.

Deloitte har videre vurdert den konkrete finansieringsløsningen som er fremkommet etter forhandlinger med selskapet og banken og som departementet ber om fullmakter til å gjennomføre. Deloitte peker på følgende:

 • Den fremforhandlede løsningen der SNSG på visse vilkår tilføres 500 mill. kroner, fremstår som en akseptabel fordeling av risiko, forventet tap og eventuell oppside.

 • Risikoen staten påtar seg er stor. SNSGs kapitalbehov i perioden frem til 2016 vil variere med utviklingen i kull- og valutapriser. Kapitalbehovet vil også avhenge av selskapets underliggende drift og realiseringen av forretningsplan for minimumsproduksjon.

 • Løsningen innebærer at statens potensielle samlede direkte og indirekte tap knyttet til virksomheten i SNSK/SNSG tilsvarer hele likviditetstilførselen på 500 mill. kroner. Statens direkte tilførsel av risikokapital i denne løsningen er lånet på 205 mill. kroner, mens 295 mill. kroner gjelder eiendomskjøp.

 • En eventuell oppfaring i Lunckefjell er nødvendig for å kunne drive videre etter 2016 og vil kreve betydelig økt kullpris for å kunne iverksettes i 2015 og en enda større økning i 2016 – ettersom SNSG da pådrar seg en ekstra periode med oppfaring uten produksjon.

 • Staten er en veldiversifisert kapitalsterk eier som bør kunne bære betydelig risiko når dette er forankret i klare strategiske og forretningsmessige mål.

 • Det vil være hensiktsmessig med tett oppfølging av SNSK fra eiers side.

 • Gitt at et lån fra staten til SNSK skal ha SNSG som risikopunkt, påtar staten seg en betydelig finansiell risiko. Renten på et slikt lån bør reflektere dette. Basert på markedsobservasjoner bør renten på et slikt lån settes i intervallet 12,45-17,45 pst. gitt dagens rentenivå.

Verdivurdering av grunneiendommer og infrastruktur

Departementet har fått utarbeidet to uavhengige verdivurderinger av grunneiendom og infrastruktur i SNSK-konsernet. Disse er utarbeidet av Deloitte og av Advokatfirmaet Selmer. Vurderingene er basert på anerkjente markedsmessige prinsipper og metoder for verdsettelse.

Juridiske vurderinger

Advokatfirmaet Wiersholm har på oppdrag fra departementet vurdert juridiske problemstillinger. Når det gjelder løsningen departementet foreslår, viser Wiersholm til at den er fremforhandlet mellom eier, selskapet og selskapets bankforbindelse på ordinært kommersielt grunnlag, og at den er på linje med hva andre ansvarlige private aksjeeiere også kunne gått inn på.

Samfunnsmessige vurderinger

Konsulentselskapet Multiconsult har på oppdrag fra departementet sett på SNSGs betydning for svalbardsamfunnet og beskrevet samfunnsmessige konsekvenser av en eventuell nedskalering av kullvirksomheten på Svalbard. Multiconsult viser bl.a. til at:

 • avvikling av kullvirksomheten, særlig dersom dette skjer raskt, kan gi betydelig reduksjon i sysselsetting og bosetting i Longyearbyen.

 • i 2013 utgjorde SNSK nesten 22 pst. av sysselsettingen på Svalbard.

 • SNSG kjøper varer og tjenester på Svalbard for om lag 350 mill. kroner.

 • en nedbemanning i SNSG vil gi en reduksjon i sysselsettingen også i øvrig næringsliv.

Juridisk rådgiver Wiersholm har bekreftet at ovennevnte hensyn ofte inngår i markedsmessige vurderinger som ansvarlige private eiere gjør.