Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementets forslag innebærer følgende endringer på statsbudsjettet 2015:

  • det bevilges 295 mill. kroner til eiendomskjøp i konsernet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS over kap. 950, post 49 Kjøp av eiendom.

  • det bevilges 205 mill. kroner til lån fra staten til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, over kap. 950, post 90 Lån til SNSK. Lånet løper til 31.12.2016. Renten settes til 15 pst. Det legges opp til at utviklingen i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS er risikopunkt for lånet og at rente og hovedstol betales ved forfall.

  • det bevilges 205 mill. kroner til tapsavsetning for lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, over kap. 950, post 50 Tapsavsetning, lån til SNSK, jf. nærmere forklaring nedenfor.

For 2015 budsjetteres det ikke med inntekter til staten fra utleieforhold som SNSK i dag har på grunneiendommer som skal kjøpes av staten, eller forvaltningshonorar til selskapet. Dette med bakgrunn i at disse utleieinntektene i stor grad allerede er gjort opp for i 2015, og fordi det vil ta noe tid å inngå endelige avtaler med selskapet. Inntektene som tilfaller staten og forvaltningshonoraret staten skal betale selskapet som følge av departementets forslag, vil bli inntekts- og utgiftsført i de kommende årlige statsbudsjettene.

Regjeringen er inneforstått med at det er stor usikkerhet knyttet til den forretningsmessige utviklingen i SNSG og at likviditeten som stilles til rådighet for drift i SNSG må betraktes som risikokapital med betydelig risiko for at den går tapt frem mot utgangen av 2016. Risikoen håndteres budsjettmessig ved at det foreslås å bevilge avsetning til eventuelle fremtidige tap tilsvarende som lånets størrelse. Bevilgningen til avsetning til tap vil bli utgiftsført i 2015 og aktivert som en avsetning i kapitalregnskapet. Dersom det oppstår tap vil dette dekkes av denne tapsavsetningen. Motsvarende vil det ved tilbakebetaling av hele eller deler av lånet bli foretatt en inntektsføring av tilsvarende andel av tapsavsetningen.

Forslaget om fullmakt til å utløse minoritetsaksjonærene i SNSK innebærer at staten kjøper 0,06 pst. av aksjene i selskapet, som staten i dag ikke eier. Innløsningsbeløpet, som vil komme til utbetaling i 2015, vil være av begrenset omfang.